Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BESPLATNO SAVETOVANJE "OD 1. JULA 2019.GODINE - ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV I OSTALE AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PDV": Niš 2. jul, Novi Sad 4. jul, Beograd 5. jul 2019. godine


Kompanija Paragraf organizuje jednodnevno savetovanje - Obračun, evidencija PDV prijave "POPDV".

S obzirom na to da 30. juna ističe rok u kojem, prema Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017, 48/2018 i 60/2018), nadležni poreski organ neće uzimati u obzir greške u iskazivanju podataka koji nemaju uticaja na iznos poreske obaveze, pojavila se potreba da se pretplatnici i svi drugi učesnici još jednom podsete na pravila iskazivanja podataka u Obrascu POPDV.

Imajući u vidu da prema našem shvatanju istek navedenog roka ništa suštinski ne menja u pogledu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, kao i da je na ovu temu već održan veliki broj savetovanja, odlučili smo da učešće na savetovanju bude besplatno za sve učesnike.

Savetovanje će biti održano u:

 • Nišu - 02. jula 2019. (utorak) - Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 • Novom Sadu - 04. jula 2019. (četvrtak) - Master Centar
 • Beogradu - 05. jula 2019. (petak) - Sava Centar

Na savetovanju će, pored osvrta na način iskazivanja podataka u Obrascu POPDV u pojedinim specifičnim slučajevima, biti reči i o prekršajima koji su propisani Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018), u kontekstu pogrešnog iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, posebno u onim slučajevima u kojima pogrešno iskazivanje podatka u Obrascu POPDV ne utiče na iznos poreske obaveze.

Pored toga, osvrnućemo se i na neka aktuelna mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom propisa o PDV, kao i na druge PDV aktuelnosti.

U tom kontekstu, pokušaćemo da razjasnimo nedoumicu da li pogrešno iskazivanje bilo kojeg podatka u Obrascu POPDV predstavlja poreski prekršaj i koji, kao i kakve posledice obveznici mogu trpeti zbog toga. Pored toga, osvrnućemo se i na neka aktuelna mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom propisa o PDV, kao i na druge PDV aktuelnosti.

Savetovanje je namenjeno:

Svim obveznicima PDV, a posebno knjigovodstvenim agencijama i onim licima koja vode PDV evidencije i podnose PDV prijave.

Od tema izdvajamo:

Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV:

 • u delu 8. Obrasca POPDV - opšta pravila
 • iskazivanje PDV o internom obračunu PDV
 • o primljenim i datim avansima
 • o uvozu dobara i sporednih troškova povezanih sa uvozom (kada se dobra stavljaju u slobodan promet i kada se stavljaju u neki drugi carinski postupak)
 • o kamatama na kredite i pozajmice, sa i bez kamate, kao i oročene depozite
 • koji se od obveznika PDV naplaćuju u ime i za račun drugog lica
 • o smanjenju osnovice i PDV i o ispravci odbitka prethodnog poreza
 • o smanjenju i povećanju naknade za promet koji nije oporeziv PDV
 • o izvozu dobara i otpremanju dobara na teritoriju AP Kosovo i Metohija
 • o nabavci dobara i usluga od fizičkih lica sa posebnim osvrtom na ugovore van radnog odnosa
 • o uslugama prevoza dobara
 • o prometu koji je izvršen u inostranstvu
 • ostala pitanja u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV

Poreski prekršaji u kontekstu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV

 • da li je prekršaj pogrešno iskazivanje podatka koji nema uticaja na poresku obavezu?
 • neobezbeđivanje podatka u PDV evidencijama kao poreski prekršaj
 • ostala pitanja

Aktuelna mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom propisa o PDV i druge PDV aktuelnosti

Predavači:

Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",

Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Detaljne informacije o Savetovanju (teme, prijavu i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici Savetovanja "Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV".

Izvor: Redakcija, 23.06.2019.