Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MOGUĆNOST UVOZA MOTORNIH VOZILA OD STRANE OSOBA SA INVALIDITETOM


OPŠTI USLOVI

 • Pravo uvoza robe u našu zemlju regulisano je odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) i pratećim propisima donetim na osnovu istog, dok je sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka nad robom propisano odredbama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) i podzakonskih akata.

• S tim u vezi, odredbama člana 5. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju propisano je da domaća i strana fizička lica imaju ista prava u spoljnotrgovinskom prometu robom i taj promet obavljaju isključivo za sopstvene potrebe. Dakle, fizička lica (domaći i strani državljani) mogu uvoziti robu namenjenu ličnoj upotrebi i potrebama domaćinstva, a koja nema komercijalni karakter.

• Robu komercijalnog karaktera, shodno napred navedenoj zakonskoj odredbi, mogu uvoziti domaća i strana pravna lica, njihovi ogranci, kao i preduzetnici (lica koja su registrovana za obavljanje odgovarajuće delatnosti) koji spoljnotrgovinski promet robom obavljaju pod jednakim uslovima

• U situacijama kada je carinarnica u saznanju da fizičko lice vrši uvoz vozila koja nisu isključivo namenjena korišćenju za sopstvene potrebe, ukazaće na tu činjenicu nadležnim organima radi preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti.

• Prema mišljenju nadležnog ministarstva fizičko lice može da uveze i teretno vozilo, bez obzira na njegovu tonažu, i ako nije registrovano za obavljanje delatnosti, dok uvoz autobusa od strane fizičkog lica za sopstvene potrebe nije moguć, već se isti može uvesti samo ako je fizičko lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

• Privremeno se u našu zemlju mogu uvesti uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina prevozna sredstava, na način i pod uslovima utvrđenim odredbama člana 323. – 328. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 i 10/2017), a za koja je shodno članu 182. navedene uredbe predviđena mogućnost usmenog deklarisanja. U skladu sa navedenim, strani državljani i domaći državljani koji imaju u inostranstvu odobreno privremeno boravište do 6 meseci mogu doći u našu zemlju sa vozilom registrovanim u inostranstvu i koristiti ga za vreme dok traju razlozi njihovog boravka u našoj zemlji (godišnji odmor, poseta porodici i dr.), nakon čega su dužni to vozilo da izvezu prilikom napuštanja carinskog područja Republike Srbije. Ova vozila mogu ostati na našoj teritoriji, sa ili bez prekida, šest meseci za svaki period od 12 meseci.

• Privremeni uvoz vozila uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobriće se, u skladu sa važećim propisima, studentima za period u kojem ostaju na našem carinskom području isključivo radi studiranja, kao i licima koja obavljaju poslove u određenom vremenskom trajanju, tj. periodu potrebnom za obavljanje tog posla.

 BLIŽI USLOVI

• Bliži uslovi za uvoz motornih vozila M i N kategorije u našu zemlju (kako od strane pravnih, tako i od strane fizičkih lica) propisani su odredbama Uredbe o uvozu motornih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010 - dalje: Uredba), a prema klasifikaciji Evropske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE), koja je sastavni deo Uredbe. Navedene kategorije motornih vozila u skladu sa Uredbom mogu se uvoziti u našu zemlju ukoliko ispunjavaju uslove propisane normom EURO 3, a koji su navedeni u članu 4. Uredbe. Ispunjenost uslova propisanih normom EURO3 utvrđuje carinski organ za vozila koja su proizvedena ili prvi put registrovana u zemljama EU (pri čemu se mora imati u vidu datum pristupanja određene zemlje EU) posle 01.01.2002. godine. Za vozila proizvedena ili prvi put registrovana pre navedenog datuma uslove ispunjenosti propisane norme EURO3 utvrđuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

• U postupku uvoza novih motornih vozila uvoznik je dužan da carinskom organu podnese ispravu o homologaciju koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

• U skladu sa odredbama člana 146. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom vozilo registrovano u inostranstvu koje podleže obavezi registracije u Republici Srbiji mora se pismeno prijaviti ulaznoj (graničnoj) carinarnici. Izuzetno, za putničko motorno vozilo sa privremenom registracijom (npr. ZOOL, IT i sl.), kojim lice prolazi preko carinskog područja naše zemlje, ne podnosi se deklaracija za tranzit.

• Sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka nad motornim vozilom uvek se vrši u redovnom postupku kod nadležne carinarnice i to podnošenjem pismenog zahteva-jedinstvene carinske isprave za stavljanje robe u odgovarajući carinski postupak.

• Carinjenje upotrebljavanih putničkih i teretnih motornih vozila i autobusa sprovodi se u carinarnici po izboru deklaranta, a u skladu sa odredbama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017 i 46/2017).

• Radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka, motorna vozila u našu zemlju mogu ući sa redovnim ili privremenim registarskim oznakama (npr. ZOOL, IT i dr.).

• Za putnička motorna vozila, natovarena na auto-platformu, koja nose redovne strane registarske oznake ili privremene registarske oznake (ZOOL, IT i dr.), a koja se pri ulasku u naše carinsko područje prijavljuju za postupak tranzita, ne podnosi se tranzitni dokument.

• Prilikom prijave vozila na graničnom prelazu radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka u odredišnoj carinarnici unutar našeg carinskog područja (stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz...) carinski organ obratiće pažnju na elementarne stvari (npr. da li se prema svim karakteristikama takvo vozilo po Carinskoj tarifi može svrstati kao motorno vozilo, npr. na oštećenja kakva to vozilo eventualno ima, i ukoliko je u takvom stanju da ga nije moguće svrstati kao motorno vozilo po Carinskoj tarifi neće odobriti ulazak takvog vozila u zemlju i sl.) i neće zahtevati podnošenje kompletne dokumentacije za konkretno vozilo jer je uvoznik dužan da istu priloži uz ЈCI prilikom podnošenja zahteva za sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka.

• Da bi se odobrilo carinski dozvoljeno postupanje nad motornim vozilom isto ne mora biti prethodno odjavljeno u inostranstvu, niti mora imati važeću godišnju registraciju.

• S tim u vezi, posebno se ističe da je prilikom sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka kod nadležne carinarnice, kad su predmet carinski dozvoljenog postupanja motorna vozila, neophodno priložiti dokumentaciju na osnovu koje se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija motornog vozila. To je pre svega saobraćajna dozvola. Ukoliko je npr. izvršena odjava motornog vozila u inostranstvu i original primerak zadržala zemlja u kojoj je vozilo i odjavljeno, prilaže se kopija saobraćajne dozvole koja mora biti overena kod za to nadležnog organa u inostranstvu (npr. sud, notar, MUP, opština...).

• Kao dokaz o kupovini podnosi se original faktura ili kupoprodajni ugovor (zavisno od načina kupovine). Ukoliko se kao dokaz o kupovini podnosi kupoprodajni ugovor, na istom mora biti izvršena overa potpisa prodavca od strane nadležnog državnog organa (npr. sud, notar, MUP, opština...). Takav dokument predstavlja dokaz da je reč o neposrednoj kupovini i u daljem toku postupka ima uticaj na pravilno utvrđivanje carinske vrednosti predmetnog vozila.

• Kada uvoznici umesto saobraćajne dozvole poseduju dokaz-potvrdu da je vozilo bilo u vlasništvu vojske, nekih drugih stranih trupa ili je korišćeno u krugu aerodroma, fabrike i sl., a da nikad nije bilo registrovano ili su u brifu navedeni svi konkretni podaci potrebni za identifikaciju vozila, a bez upisanog imena vlasnika vozila, carinarnica će odobriti sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka za takvo vozilo ukoliko na nesumnjiv način može izvršiti pravilnu identifikaciju istog.

• Za vozilo kupljeno u inostranstvu (npr. na licitaciji ili aukciji koja je organizovana od strane ovlašćenog inostranog organa, odnosno organizacije (državni organ, osiguravajuće društvo...), za koje uvoznik nije u situaciji da dođe u posed saobraćajne dozvole jer u tim slučajevima ovlašćeni inostrani organ, odnosno organizacija, za takvo vozilo izdaje odgovarajuću vrstu dokumenta (sertifikat), a u svrhu trajnog izvoza iz zemlje, koji sadrži sve relevantne podatke o vozilu kao i saobraćajna dozvola, carinarnica će odobriti sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka ukoliko se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija istog.

- Takve vrste dokumenata su npr. Fish d’identification, Certificate d’immatriculation (u Francuskoj). Ovi dokumenti predstavljaju sintezu informacija koje se nalaze u saobraćajnoj dozvoli, a u okviru informativnog sistema nadležnog ministarstva zemlje koja ih izdaje u svrhu trajnog izvoza.

• U situaciji kada se nadležnoj carinarnici podnese zahtev za uvoz vozila po osnovu nasleđa (čl. 216 st. 1. tačka 7. Carinskog zakona), kada se zbog smrti ostavioca vozilo zateklo na našem carinskom području i predstavlja predmet ostavine carinarnica će razmotriti okolnosti konkretnog slučaja i, ukoliko su svi uslovi ispunjeni, odobriti zahtevani postupak podnošenjem sažete deklaracije (bez obaveze pismenog prijavljivanja graničnoj carinarnici) jer u navedenoj situaciji u momentu ulaska u zemlju vozilo nije podlegalo obavezi registracije u Republici Srbiji, već se na našem carinskom području zateklo usled "dejstva više sile".

Napomena : Vozila koja se uvoze i po osnovu nasleđa moraju ispunjavati uslove propisane normom EURO 3. Dokumenta o vlasništvu moraju da glase isključivo na ime ostavioca, odnosno na pravno lice čiji osnivač, odnosno vlasnik ili suvlasnik je bio ostavilac.

• Takođe, u situaciji kada se nadležnoj carinarnici podnese zahtev za odobrenje odgovarajućeg postupka radi popravke, za vozilo sa stranim registarskim oznakama koje se zateklo na našem carinskom području zbog kvara, carinarnica će odobriti zahtevani postupak podnošenjem sažete deklaracije (bez obaveze pismenog prijavljivanja graničnoj carinarnici) jer se i u navedenoj situaciji vozilo našlo na našem carinskom području usled "dejstva više sile" i nije u momentu ulaska u zemlju podlegalo obavezi registracije u Republici Srbiji.

Napomena: Za vozila za koja se odobrava postupak aktivnog oplemenjivanja po navedenom osnovu, kao i za vozila za koja se postupak aktivnog oplemenjivanja odobrava radi popravke u našoj zemlji, a na osnovu ugovora sa izabranim serviserom, neće se zahtevati ispunjenost uslova propisanih normom EURO 3 jer nakon okončanja postupka aktivnog oplemenjivanja, u roku koji je odobrila carinarnica, konkretno vozilo mora se izvesti iz zemlje.

• Kada se vozilo uvozi za drugo fizičko lice potrebno je prilikom prijave na graničnom prelazu priložiti valjano punomoćje.

• I prilikom uvoza motocikla i mopeda mora se podneti valjana dokumentacija na osnovu koje se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija robe.

• Prilikom podnošenja zahteva za definitivan uvoz vozila, za koje je prethodno bio odobren privremeni uvoz, carinarnica neće pravo uvoza ceniti u momentu podnošenja zahteva za definitivan uvoz jer je isto cenjeno prilikom odobravanja postupka privremenog uvoza.

• Za vozila nad kojima je sproveden carinski postupak uz korišćenje carinske povlastice u skladu sa odredbama Carinskog zakona propisana je zabrana otuđenja u skladu sa odredbama čl. 220. Carinskog zakona (za nova vozila pet godina-za upotrebljavana vozila tri godine). Po isteku propisanog roka zabrane otuđenja za ta vozila, ista ne podležu naplati uvoznih dažbina.

• Vozila za koja se pregledom ustanovi da poseduju karakteristike putničkog motornog vozila svrstavaju se prema tako utvrđenim karakteristikama, odnosno prema nameni za koju su konstruisana, bez obzira na podatak iz saobraćajne dozvole ili mišljenje nadležnog organa.

• Propisima nije ograničena nosivost teretnih motornih vozila koja se mogu uvoziti za obavljanje registrovane delatnosti.

• Polazeći od odredbi člana 26. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju carinarnica neće dozvoliti ulazak u zemlju, odnosno neće sprovesti carinski postupak za vozila koja se prema Carinskoj tarifi ne mogu svrstati u odgovarajući tarifni broj kao motorno vozilo, kao i vozila sa takvim stepenom oštećenja da nisu u voznom stanju sopstvenim kretanjem, odnosno koja po saobraćajnim propisima ne ispunjavaju uslove za registraciju bez veće intervencije, opravke oštećenih delova.

• Međutim, oštećenim vozilima ne smatraju se ona vozila koja nisu u voznom stanju zbog kvara, odnosno trenutne neispravnosti nekog dela (npr. ako je neispravan akumulator ili je "blokirao menjač", što znači da je minimalnom popravkom moguće osposobiti vozilo za kretanje na sopstveni pogon). Ako vozilo iz takvih razloga nije u voznom stanju, carinarnica neće osporiti uvoz takvog vozila.

• Skreće se pažnja da su vozila koja se uvoze u našu zemlju kao upotrebljavana predmet ispitivanja i u smislu Pravilnika o ispitivanju vozila ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015, 82/2015, 88/2016 i 108/2016 - dalje: Pravilnik) kojim je propisano da se ispitivanje motornih i priključnih vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, vrši na način propisan Pravilnikom. Nakon izvršenog ispitivanja u skladu sa Pravilnikom Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje Uverenje o ispitivanju (kontrolisanju) vozila koje se uvozi kao upotrebljavano, a koji dokument se dalje, shodno propisima, podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova u svrhu sprovođenja postupka registracije vozila.

• Uprava carina podseća da, u smislu Pravilnika, upotrebljavano vozilo jeste vozilo koje je bilo registrovano i od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci, odnosno za traktor za poljoprivredu i šumarstvo od čije je prve registracije prošlo najmanje šest meseci i koji ima najmanje 50 radnih sati ili traktor koji nije registrovan, a ima najmanje 100 radnih sati.

• Način sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka uz primenu Pravilnika o ispitivanju vozila, možete preuzeti ovde.

• Spisak pravnih lica ovlašćenih od strane Agencije za bezbednost saobraćaja da vrše ispitivanja i merenja, možete preuzeti ovde.

 "OLDTAЈEMRI"

• Pod uslovima iz člana 3. Uredbe o uvozu motornih vozila, vozila od istorijskog značaja, kolekcionarski primerci i "oldtajmeri" mogu da se uvoze u našu zemlju bez obzira na činjenicu što ne ispunjavaju uslove propisane normom EURO 3. Dokaz da je reč o takvim automobilima je potvrda koju u tu svrhu izdaje Muzej automobila u Beogradu. U tu kategoriju spadaju vozila:

1. proizvedena do 31. decembra 1970. godine

2. uvedena u proizvodnju kao model do 31. decembra 1970. godine, bez obzira na stvarnu godinu proizvodnje pojedinog primerka, ili

3. koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa.

• Prema mišljenju nadležnog ministarstva, u postupku uvoza "oldtajmera" potvrda Muzeja automobila u Beogradu prihvatiće se kao validna ako se u tom postupku utvrdi da odgovara činjeničnom stanju (npr. za vozilo koje se prema svojim karakteristikama ne može svrstati u odgovarajući tarifni broj kao motorno vozilo, takva potvrda se ne može prihvatiti i u takvim situacijama dalji postupak sprovešće se u skladu sa propisima koji se odnose na robu koja je predmet carinjenja).

• "Oldtajmeri" se mogu izvoziti iz naše zemlje pod uslovom da je za izvoz data dozvola-saglasnost nadležnog organa u skladu sa. Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava.

 UVOZ DELOVA ZA MOTORNO VOZILO

• Radi održavanja motornog vozila, odnosno zamene oštećenih delova, dozvoljen je uvoz rezervnih delova (novih i upotrebljavanih) za postojeće vozilo, što se u carinskom postupku dokazuje saobraćajnom knjižicom. Podrazumeva se i obaveza da se uvezeni delovi i ugrade u vozilo za koje se uvoze, što je bitno za one delove za koje je kod nadležnih službi MUP-a potrebno izvršiti izmenu podataka u saobraćajnoj knjižici, npr. karoserija.

• Prilikom uvoza upotrebljavanih (korišćenih) delova vozila za sopstvene potrebe tj. radi zamene na postojećem vozilu, fizička i pravna lica ne prilažu dozvolu nadležnog ministarstva (o uvozu otpada).

• Karoserija za postojeće vozilo može se uvesti ukoliko je prethodno bila ugrađena u vozilo koje ispunjava uslove propisane normom EURO 3. Pri uvozu karoserije mora postojati dokument na osnovu kojeg se na pravilan način može izvršiti identifikacija.

• Kada se u carinskom postupku pojavi motor za vozilo, kao rezervni deo, bez ukucanog broja, carinarnica će odobriti uvoz istog jer je za carinsku službu bez uticaja činjenica o broju motora (bitno je da je iste marke i tipa i da se bez posebnih popravki može ugraditi u postojeće vozilo).

• Motor koji se uvozi kao rezervni deo za postojeće vozilo ne mora ispunjavati propisanu normu EURO 3 (ova norma mora biti ispunjena prilikom uvoza kompletnog vozila i karoserije).

• U postupku carinjenja karoserije i motora potrebno je navesti tačno naimenovanje robe, sa svim njenim karakteristikama, kako bi se izbegli problemi koji mogu nastati pri izmeni podataka u saobraćajnoj knjižici.

• Neće se odobriti uvoz delova koji imaju osnovne karakteristike kompletnog vozila, odnosno neće se dozvoliti uvoz delova radi sklapanja vozila (npr. karoserije u takvom stanju da se ubacivanjem motora dobije kompletno vozilo).

• Postupak uvoza rezervnih delova za postojeće vozilo, od strane fizičkih lica, može se sprovesti i u putničkom prometu u tzv. "skraćenom postupku" ukoliko vrednost ne prelazi 3.000 evra. Obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom valjan je dokument koji uvoznik podnosi nadležnoj službi MUP-a u postupku registracije vozila, odnosno izmene podataka u saobraćajnoj knjižici.

PRIMENA SPORAZUMA O SLOBODNOЈ TRGOVINI U POSTUPKU UVOZA MOTORNIH VOZILA

 U postupku uvoza motornih vozila za koja je u skladu sa sporazumom o slobodnoj trgovini, koji je naša zemlja potpisala sa zemljama članicama EU, propisana stopa carine 0% ukoliko su ta vozila poreklom od zemalja članica EU, uvoznik kao dokaz o poreklu carinskom organu prilaže odgovarajuću dokumentaciju koju izdaju nadležni organi, odnosno organizacije zemlje izvoza (sertifikat EUR1, odnosno izjava na fakturi koja se prilaže ukoliko je reč o vozilima do vrednosti od 6.000 evra). Porez na dodatu vrednost plaća se po stopi od 20%.

MOGUĆNOST UVOZA MOTORNIH VOZILA OD STRANE OSOBA SA INVALIDITETOM

Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016 - dalje: Zakon), prestale su da važe odredbe čl. 216. st.1. t.12.-15. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015), kojima je između ostalog, tačnije u st.1. t. 13. navedene zakonske odredbe, bilo propisano oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza određenih kategorija motornih vozila od strane invalidnih lica sa propisanim stepenom invalidnosti.

 Polazeći od prelazne odredbe čl. 39. Zakona, lica koja su do stupanja na snagu Zakona zaključila kupoprodajni ugovor, mogu, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu istog, uvesti robu koja je predmet tog ugovora, konkretno, ukoliko je predmet takvog ugovora odgovarajuće motorno vozilo, pod uslovima iz čl. 216. st.1. t.13. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015).

 Međutim, važno je napomenuti da shodno važećim propisima lica, uključujući i invalidna, i dalje mogu uvoziti motorna vozila u skladu sa nekim od sporazuma o slobodnoj trgovini koje je potpisala naša zemlja, a za koja vozila je tim sporazumima propisana niža stopa carine ili stopa carine 0%. Ukoliko se vozilo uvozi po tom osnovu uvoznik radi pravilne primene odredaba sporazuma o slobodnoj trgovini podnesi carinskom organu odgovarajuću dokumentaciju koju izdaju nadležni organi, odnosno organizacije zemlje izvoza (dokaz o poreklu) i ukoliko su svi propisani uslovi ispunjeni carinski organ odobrava uvoz vozila uz primenu povlašćene carinske stope (kako je napred i navedeno). Porez na dodatu vrednost i u tom slučaju plaća se po stopi od 20%.

 Takođe, odredbama čl. 216. st.1. t.11a. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/15 i 108/2016), kao i čl.12. st.1. t.4. Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ("Sl. glasnik RS", br. 48/2010, 74/2011, 63/2013 i 8/2017- dalje: Uredba), oslobođene su od plaćanja uvoznih dažbina organizacije osoba sa invaliditetom, odnosno osobe sa invaliditetom-na specifičnu opremu, putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove, kao i na potrošni materijal, koji su posebno izrađeni i namenjeni za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom. Radi korišćenja povlastice po navedenom zakonskom osnovu korisnik povlastice u deklaraciji unosi osnov oslobođenja i carinskom organu podnosi neophodnu dokumentaciju propisanu čl. 13. st. 4. Uredbe i to:

1) izjavu korisnika povlastice da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, kao i rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za potrebe korisnika povlastice;

2) potvrdu medicinske ili druge nadležne ustanove, odnosno lekara specijaliste da se oprema uvozi za ličnu upotrebu odnosno upotrebu od strane organizacije;

3) izvod iz odgovarajućeg registra;

4) pisani zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, koji sadrži:

a) trgovački naziv i opis robe, tehničke karakteristike iz kojih se vidi da je ta roba posebno izrađena i namenjena za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom,

b) naziv proizvođača odnosno dobavljača,

v) zemlju porekla,

g) količinu robe,

d) cenu ili carinsku vrednost robe,

đ) mesto na kojem će se upotrebljavati roba.

Ukoliko su svi uslovi u smislu napred iznetog ispunjeni, o oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina (carine) carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji. I po ovom zakonskom osnovu porez na dodatu vrednost i u tom slučaju plaća se po stopi od 20%.

 Polazeći od Zaključka Vlade RS 05 broj 401-1953/2017 od 10.03.2017. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo finansija utvrdili su Postupak za ostvarivanje prava na refundaciju poreza na dodatu vrednost plaćenog pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom, a koja vozila su uvezena po nekom od napred citiranih zakonskih osnova. S tim u vezi, osoba sa invaliditetom, sa 100% telesnim oštećenjem po jednom osnovu, roditelj ili staratelj deteta sa telesnim oštećenjem 100% po jednom osnovu, o kome roditelj, odnosno staratelj neposredno brine, kao i vojni invalidi i civilni invalidi rata sa 100% telesnog oštećenja, ostvaruju pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost plaćenog pri uvozu putničkog automobila ili drugog motornog vozila konstruisanog prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702 Carinske tarife), uključujući "karavan" i "kombi" vozila, osim terenskih, koja unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu radi zapošljavanja, obrazovanja ili poboljšanja društvenog položaja.

O ispunjenosti uslova za povraćaj plaćenog poreza na dodatu vrednost, na osnovu podnete odgovarajuće dokumentacije, odlučuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 O Postupku za ostvarivanje prava na refundaciju poreza na dodatu vrednost plaćenog pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom možete se informisati na linku

 Informacije su usaglašene sa aktima Uprave carina, koji bliže definišu uvoz motornih vozila, i ažurirane su na dan 22.05.2017. godine.

 VOZILA KUPLJENA U POSTUPKU ЈAVNE PRODAЈE

 O postupku primene Uredbe o uvozu motornih vozila, kao i Pravilnika o ispitivanju vozila, u postupku javne prodaje vozila, detaljnije se možete informisati u sledećim objašnjenjima:

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 22.05.2017.