Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: Uvode se nova ograničenja koja će dovesti do prestanka zloupotrebe korišćenja ustanove vršilaca dužnosti direktora i shodno tome izbegavanje javnih konkursa za njihov izbor. Takođe, preciziraju se uslovi za izbor direktora ustanova kulture i tako prevazilaze problemi koji su se pokazali u praksi


Zakon o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.) je na snazi od septembra meseca 2009. godine, a počeo je sa primenom u martu 2010. godine. Njegovim usvajanjem tada stvoreni su preduslovi za donošenje drugih zakona koji su detaljno regulisali pojedine oblasti kulture, a koji su morali biti u skladu sa načelima utvrđenim u Zakonu o kulturi.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi definiše se sadržina kulture, to jest u formi nabrajanja oblasti kulture u okviru kojih se obavljaju navedene kulturne delatnosti. U tom smislu postoji velika zainteresovanost subjekata kulture da se upravo u ovom delu zakona precizno utvrde delatnosti koje sve zajedno predstavljaju predmet regulisanja ovog zakona, kao i da se shodno tome posebno naglasi koji od njih imaju karakter umetničkih delatnosti. Tako se, na primer, u Predlogu ovog zakona posebno dodaje delatnost umetničke fotografije, a pored toga, imajući u vidu uticaj tehnološkog razvoja u oblasti kulture i upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti.

Dalje, naša zemlja je poznata po mnogobrojnim kulturnim manifestacijama i festivalima koji se održavaju u svim delovima Srbije i predstavljaju već prepoznatljiv brend koji prevazilazi značaj kulture i ulazi u domen drugih društvenih oblasti, poput turizma, privrede itd.

Zbog toga se ukazuje potreba da se u jednom aktu, kao što je Zakon o kulturi, uspostavi pravni osnov za dalje sistemsko uređenje ove materije, to jest za precizno utvrđivanje kriterijuma na osnovu kojih će se procenjivati značaj ovih događaja na centralnom, ali i na lokalnom nivou.

Dalje, imajući u vidu da je u međuvremenu donet novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), ukazala se potreba da se Zakon o kulturi usaglasi sa ovim zakonom.

Dalje, donošenjem Zakona o kulturi 2009. godine po prvi put je u oblasti kulture uvedena praksa izbora direktora ustanova kulture na javnim konkursima.

Predloženim izmenama i dopunama uvode se nova ograničenja koja će dovesti do prestanka zloupotrebe korišćenja ustanove vršilaca dužnosti direktora i shodno tome izbegavanje javnih konkursa za njihov izbor. Takođe, preciziraju se uslovi za izbor direktora ustanova kulture i tako prevazilaze problemi koji su se pokazali u praksi.

S obzirom da je umetnička igra jedna od najtežih profesija koja sa sobom nosi kako veliko materijalno ulaganje samog umetnika, obrazovanje, oprema, zdravstvena zaštita, lečenje i slično, tako i rizik od povreda i profesionalnih oboljenja, neophodno je zakonski urediti specifičnost njihovog položaja. Ovim zakonom se po prvi put stvaraju uslovi za sistemsko regulisanje specifičnosti ove profesije.

Dalje, imajući u vidu zakonom utvrđenu obavezu vođenja registra reprezentativnih udruženja i lica koja samostalno obavljaju delatnosti u kulturi, ovim izmenama i dopunama se povećava njihova dostupnost zainteresovanim licima, shodno novim tehnološkim mogućnostima, vezanim za veoma aktuelan i sve više primenjiv projekat korišćenja e-uprave.

Deo Zakona o kulturi kojim se regulišu finansijske procedure potrebno je izmeniti, tako što će se postupci finansiranja i sufinansiranja programa i projekata u kulturi, ali i ustanova čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave, precizirati i uskladiti sa drugim sistemskim zakonima iz oblasti finansija, što se, pre svega, odnosi na jasnija utvrđivanja obaveza osnivača i samih ustanova u ovoj proceduri.

Konačno, da bi Zakon o kulturi ostvario svoju osnovnu ulogu, koja se odnosi na uspostavljanje pravnog osnova za potpunu i efikasnu regulaciju u oblasti kulture, uvodi se u zakon i inspekcijski nadzor, jer je to najvažnija mera Ministarstva za obezbeđivanje pune primene ovog zakona u celoj državi, naveo je obrazlažući Predlog zakona ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 21.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija