Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DOPUNA PRAVNILNIKA O PDV: Izdavanje računa subjektu javnog sektora za promet na malo


Ministar finansija doneo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, boj 59/2022 od 20.05.20222. godine, a koji stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 21.05.2022. godine.

Razlog za dopunu Pravilnika o porezu na dodatu vrednost jeste problem kod izdavanja elektronske fakture kroz Sistem elektronskih faktura (SEF) subjektu javnog sektora, za promet na malo koji je evidentiran preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa propisima o fiskalizaciji. Dakle, suština dopune Pravilnika o PDV jeste da se uredi postupanje obveznik PDV u ovim slučajevima, kako jedan isti promet (kao i PDV obračunat na taj promet) ne bi bio evidentiran i u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i u SEF-u.

Naime, kako se fiskalni račun za promet na malo koji se evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja ne evidentira automatski u Centralnom registru faktura (CRF) i kako se od 1. maja 2022. godine fakture u CRF registruju isključivo preko SEF-a, postavilo se pitanje na koji način da prodavac na malo, koji ima obavezu da promet na malo evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, može da izda račun za taj promet korisniku javnih sredstva preko SEF-a, radi evidentiranja transakcije u CRF-u, a da ne dođe do duplog zaduženja za PDV po osnovu tog prometa. U tom cilju dopunjen je Pravilnik o PDV dodavanjem člana 198a, kojim je regulisano predmetno pitanje. Suština dopune je u sledećem:

  • obveznik PDV koji vrši promet na malo subjektu javnog sektora (kako je on određen propisima o elektronskom fakturisanju) izdaje fiskalni račun u skladu sa propisima o fiskalziaciji (koji, u skladu sa tim propisma, treba da sadrži PIB i JBKJS subjekta javnog sektora);
  • subjekt javnog sektora može obvezniku PDV da podnese zahtev za izdavanje elektronske fakture za taj promet preko SEF-a, koji treba da sadrži:
    • broj fiskalnog računa izdatog za predmetni promet i
    • izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu nije koristio kao prethodni porez, odnosno da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza;
  • obveznik PDV na osnovu zahteva subjekta javnog sektora za taj promet izdaje elektronsku fakturu preko SEF-a;
  • nakon izdavanja elektronske fakture preko SEF-a obveznik PDV izdaje fiskalni račun u kojem je naveden podatak “refundacija” čime praktično poništava prethodno izdat fiskalni račun.

Detaljnije o navedenoj dopuni Pravilnika o PDV pisaćemo u komentaru koji ćemo objaviti u narednom broju “Poresko-računovodstvenog instruktora” kao i u elektronskoj pravnoj bazi Paragraf Lex.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 23.05.2022.
Naslov: Redakcija