Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: Zakonom propisano je napredovanje za državne službenike dok je za nameštenike predviđen dodatak za ostvarene natprosečne rezultate rada, odnosno nameštenička nagrada


Položaj nameštenika razlikuje se od položaja državnog službenika a u suštini rade iste poslove za različite plate. Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014) propisano je napredovanje za državne službenike dok je za nameštenike predviđen dodatak za ostvarene natprosečne rezultate rada, odnosno nameštenička nagrada. Ona se isplaćuje tromesečno, odnosno u aprilu /za januar, februar i mart), julu /za april, ma i jun/, oktobru /za jul, avgust i septembar/ i januaru /za oktobar, novembar i decembar/.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) obezbeđena su sredstva za isplatu namešteničke nagrade /član 11. Zakona o Budžetu RS za ovu godinu/. Dodatak može da iznosi do 50% osnovne plate nameštenika.

Rukovodilac pravosudnog organa donosi rešenje o namešteničkoj nagradi na predlog koji daje rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice u kojoj nameštenik radi.

Zato Sindikat pravosuđa Srbije podseća šefove odeljenja da ne propuste rok, to jest da blagovremeno rukovodiocima organa (javnim tužiocima, predsednicima sudova i upravnicima zatvora) podnesu predlog za nagrađivanje nameštenika.

Izvor: Vebsajt Sindikat pravosuđa Srbije, 20.03.2018.
Naslov: Redakcija