Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Propisano je da radna mesta odnosno poslovi sa beneficiranim stažom ne mogu biti administrativno-tehnička radna mesta, te je pojedinim organima Državna revizorska institucija dala rok od 90 dana da svoje pravilnike usaglase sa Zakonom


Državna revizorska institucija (DRI) je u svom izveštaju o reviziji svrsishodnosti "Opravdanost primene staža osiguranja sa uvećanim trajanjem za pojedina radna mesta, odnosno poslove" dala preporuke državnim ustanovama da preispitaju radna mesta sa beneficiranim radnim stažom. Time hoće da stanu na put tome da administrativni, tehnički i šalterski radnici dobijaju po "difoltu" staž osiguranja sa uvećanim trajanjem samo zato što rade u MUP-u, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu pravde, BIA, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi ili Ministarstvu inostranih poslova.

DRI, naime, traži nezavisnu i stručnu procenu težine i uslova rada, jer, prema dosadašnjem zakonu, beneficirani staž treba da imaju samo oni čiji je rad naročito težak, opasan i štetan za zdravlje, odnosno čije je obavljanje profesionalne delatnosti ograničeno navršenjem određenih godina života ili oni kojima zbog prirode i težine posla, fiziološke funkcije opadaju u toj meri da onemogućavaju njeno dalje uspešno obavljanje.

DRI je dala preporuke i Ministarstvu za rad da zajedno sa subjektima revizije utvrdi način i postupak na koji će učestvovati u utvrđivanju poslova na kojima se računa beneficirani staž i pre sporazumnog donošenja pravilnika razmotri dokaze o opravdanosti primene takvog staža za pojedina radna mesta.

- U skladu sa navedenim, jasno je da metodologiju neće praviti revizori, niti im je to zakonska obaveza, već su subjekti revizije u obavezi da postupe po preporukama DRU i o ispunjenju preporuka izveste DRI u roku od 90 dana od dana prijema izveštaja - kaže generalni državni revizor Radoslav Sretenović.

On posebno ističe da je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) od 2014. godine propisano da radna mesta odnosno poslovi sa beneficiranim stažom ne mogu biti administrativno-tehnička radna mesta i da je navedenim organima dat rok od 90 dana da svoje pravilnike usaglase sa ovom izmenom.

- Kako navedeni organi nisu postupili po ovim izmenama iako je Ministarstvo rada svojim učešćem u radnoj grupi za izmenu ovih akata u više navrata isticalo da je neophodno sprovesti ozbiljnu reviziju radnih mesta sa beneficiranim stažom kao i stepenom uvećanja staža osiguranja, očekujemo da će posle ovog izveštaja svi nadležni organi postupiti po preporukama DRI - napominje Sretenović.

Državna revizorska institucija je u periodu od marta do decembara 2017. godine u Ministarstvu odbrane izvršila reviziju opravdanosti.

- Tom prilikom jedino Ministarstvu odbrane, nije određena preporuka da se odmah izvrši revizija pravilnika, već samo da se preispita pravo na beneficirani radni staž za pojedina administrativno-tehnička radna mesta.

Od ukupnog broj zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije beneficirani radni staž ostvaruje ukupno 72,97 odsto, od čega 71,24 odsto profesionalnih vojnih lica, i 1,72 odsto civilnih lica.

- Jedino je Ministarstvo odbrane, shodno Zakonu, u predviđenom roku, preduzelo mere i donelo sporazumno propis kojim je broj lica koja ostvaruju pravo na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem znatno manji nego u ostalim subjektima revizije koji nisu ništa preduzeli po tom pitanju i da toj činjenici jednostavno nije dat dovoljan značaj - kažu u ovom ministarstvu.

U Poreskoj upravi kažu da kod njih rade 144 poreska policajca, a da po zakonu imaju pravo da angažuju i više inspektora. U ovoj ustanovi se spremaju da odgovore na dopis DRI, ali smatraju da njihovi zaposleni ispunjavaju uslove za beneficirani radni staž jer "za razliku od PR-ova i administrativnih radnika u PU, poreski inspektori na koje se odnosi dopis, u određenim postupcima imaju nadležnost policije. Osim toga, prosek zaposlenih je 52,53 godine.

U MUP-u nismo uspeli da dobijemo odgovor na pitanje kako će oni dalje tretirati njihove radnike u administraciji i na šalterima.

Član 42 Zakona propisuje:

Osiguranici - zaposleni koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju jesu:

1) policijski službenici - uniformisana ovlašćena službena lica i policijski službenici koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima;

2) zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

3) pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije;

4) zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: zaposleni u Upravi);

5) ovlašćena službena lica Poreske policije u smislu propisa o poreskoj administraciji;

6) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

7) ostali policijski službenici koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Inače, pravilnike kojima se uređuje pitanje beneficiranog staža za ministarstva, agencije i uprave, sporazumno uređuju nadležni ministri sa ministrom za penzijsko i invalidsko osiguranje.

DRI je utvrdila da je od oko 110.000 radnika u Srbiji, koji su zaposleni u državnim institucijama i imaju beneficirani radni staž, čak 65.000 njih sa tom privilegijom sporno.

Izvor: Vebsajt Telegraf, Slađana Vasić, 22.01.2018.
Naslov: Redakcija