Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Prihvatljivost ponude sa bankarskom garancijom iznad 3% od vrednosti ponude bez PDV-a


Aktivnosti koje naručilac preduzima nakon istka roka za podnošenje ponuda jeste otvaranje ponuda, zatim vrši pregled i stručnu ocenu ponuda odnosno prijava nakon čega utvrđuje da li postoje uslovi za dodelu ugovora. Ovo je momenat u postupku javnih nabavki u kome naručilac ima veoma važnu ulogu da na savestan način i uz poštovanje svih načela i odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 - dalje: ZJN) donese ispravnu odluku u kojoj će ugovor o javnoj nabavci dodeliti ponuđaču koji je ispunio sve uslove iz konkursne dokumentacije. Citiraćemo član 94. Stav 1, tač.1) i stav 2.istog člana ZJN:

Naručilac može da zahteva od privrednog subjekta da mu dostavi sredstvo obezbeđenja:

1) za ozbiljnost ponude, u slučaju da ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude, ne dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa članom 119. ovog zakona, neosnovano odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum ili ne dostavi obezbeđenje za izvršenje ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma;

Sredstvo obezbeđenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne može da bude veće od 3% vrednosti ponude bez poreza na dodatu vrednost.

U ovom tekstu naša pažnja je usmerena na situaciju u kojoj spornu činjenicu predstavlja iznos na koji glasi sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u slučaju da ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude ili ne dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa članom 119. ZJN, neosnovano odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum ili ne dostavi obezbeđenje za izvršenje ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma.

Ako uzmemo u razmatranje gore citiran član Zakona o javnim nabavkama koji se odnosi na sredstvo obezbeđenja propisano je da pomenuto sredstvo obezbeđenja ne može da bude veće od 3% vrednosti ponude bez poreza na dodatu vrednost, tako da se navedena odredba tumači kao ograničenje za naručioca, da konkursnom dokumentacijom ne može zahtevati sredstvo obezbeđenja koje je veće od 3% od vrednosti ponude bez PDV-a, ali nije jasno određeno da li se ovo ograničenje odnosi i na ponuđače koji dostavljaju sredstva finansijskog obezbeđenja.

Ovde se postavlja pitanje šta se dešava sa ponudom ponuđača koji uz istu dostavi sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u iznosu koji je iznad 3% od vrednosti ponude bez poreza na dodatu vrednost, koji je propisan ovim zakonom? U sredstvu obezbeđenja koji banka izdaje navodi, kao garant, da se neopozivo i bezuslovno obavezuje da će korisniku platiti na prvi poziv svaki iznos do iznosa garancije, što bi u praksi značilo da bez obzira što je na primer ponuđač izdao sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u većem iznosu od propisanog, banka će svakako korisniku isplatiti iznos koji iznosi 3% od vrednosti ponude bez poreza na dodatu vrednost i u tom smislu ne postoji povreda Zakona o javnim nabavkama. Dakle, dostavljeno sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude može biti dostavljeno na iznos koji je veći od 3% od vrednosti ponude bez PDV-a, ali naravno taj iznos ne može biti manji od 3% od te vrednosti, jer u tom smislu iznos ne bi bio adekvatan onom koji se Zakonom zahteva, odnosno dostavljeno sredstvo obezbeđenja ne bi bilo dovoljno za obezbeđenje zakonskog minimuma od 3% od vrednosti ponude u slučaju da ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude ili ostalih razloga usled kojih se po ZJN može realizovati.

Navedenu situaciju potvrđuje i rešenje Republičke komisije br. 4-00-655/2021 od 29.09.2021. godine u kojoj utvrđuje da ne postoji nepravilnost u postupanju naručioca koji je izabranom ponuđaču prihvatio sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude koje glasi na iznos iznad 3% od vrednosti ponude bez poreza na dodatu vrednost.

Zanimljivo je i objašnjenje koje je u svom mišljenju na podneti zahtev za zaštitu prava dao izabrani ponuđač, a u kome je istakao da ponuđači u postupku pripremanja ponuda zbog dužine rokova za izdavanje bankarske garancije i procedura banke, se obraćaju banci sa zahtevom za izdavanje bankarske garancije odmah nakon objavljivanja javnog poziva i da shodno poslovnoj politici ponuđača vrednost ponude u fazi pripreme ponude može biti korigovana sve do roka za podnošenje ponuda i da ta vrednost može biti niža od prvobitno određene vrednosti koja je predstavljala parametar za obračun od 3% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a.

Bankarska garancija za ozbiljnost ponude može glasiti i na veći iznos od 3% od vrednosti ponude bez PDV-a.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Ponuđači Srbije, 19.09.2022.
Naslov: Redakcija