Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Lica koji poseduju nepokretnu imovinu, a koju izdaju, dužna su da po sklapanju ugovora o zakupu ili podzakupu, Poreskoj upravi prijave da su počeli da ostvaruju prihode od izdavanja nepokretnosti. Poreska prijava PP OPO podnosi se nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta od trenutka ostvarivanja prihoda. Uz prijavu se prilaže i ugovor o zakupu


.

Plan bi trebalo da dovede do toga da vlasnici oko 160.000 stanova za koje se sumnja da se izdaju počnu da plaćaju porez od 20 odsto na iznos kirije. Glavni adut poreznika trebalo bi da budu podaci iz popisa stanovništva iz 2011. koji bi mogli da pokažu u kojim stanovima verovatno žive podstanari, ali se ispostavilo da je korišćenje ovih ličnih podataka nezakonito. Tako je plan na samom početku osujećen.

Možda je zato Poreska uprava navela samo to da namerava da se "pre svega preventivnim, a ne represivnim merama poveća naplata javnih prihoda" te da "sprovodi mere u pravcu približavanja poreskim obveznicima i stvaranju uslova za dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza".

Poreska uprava podseća da postupa u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016), da prikuplja podatke na osnovu dostavljenih informacija i prijava i postupa u skladu sa "ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskog obveznika".

"Jedna od mera preduzimanih aktivnosti u cilju otkrivanja izbegavanja plaćanja poreza jeste i Poreski alarm, putem kojeg može da se prijavi lice za koje se sumnja da ostvaruje, a ne prijavljuje prihode po osnovu izdavanja u zakup nepokretnosti. Prijava se vrši putem portala Poreski alarm, na adresama: poreskialarm.rs i poreskialarm.gov.rs", navode u Poreskoj upravi.

Koliko ima ljudi koji će zvati Poresku upravu da prijave suseda koji drži podstanare, ostaje da se vidi. Prema nezvaničnim procenama, za sada nekretnine zvanično izdaje i porez plaća tek svaki stoti stanodavac.

Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) predviđeno je da je obveznik poreza na prihode od izdavanja nepokretnosti dužan da podnese poresku prijavu PP OPO nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta od trenutka ostvarivanja prihoda. Ukoliko zakupodavac nije podneo poresku prijavu, a Poreska uprava ima saznanja da navedeno fizičko lice ostvaruje prihode po osnovu izdavanja nepokretnosti, sprovode se aktivnosti iz okvira sopstvene nadležnosti. Ako se u poreskoj kontroli utvrde nepravilnosti ili propusti u izvršavanju obaveza iz poresko-pravnog odnosa, poreskom obvezniku se nalaže da ih otkloni, navode u Poreskoj upravi.

Izvor: Vebsajt Danas, Aleksandar Milošević, 20.07.2016.
Naslov: Redakcija