Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: GRAđANI KOJI POSEDUJU NEPOKRETNU IMOVINU, A KOJU IZDAJU, DUžNI SU DA ODMAH POSLE SKLAPANJA UGOVORA O ZAKUPU, PORESKOJ UPRAVI PRIJAVE DA SU POčELI DA OSTVARUJU PRIHODE OD IZDAVANJA NEPOKRETNOSTI. PORESKA PRIJAVA PP OPO PODNOSI SE NADLEžNOM PORESKOM ORGANU PREMA MESTU PREBIVALIšTA OD TRENUTKA KADA OSTVARE PRIHOD. UZ PRIJAVU SE PRILAžE I UGOVOR O ZAKUPU


Poreska uprava Srbije poručila je da je cilj te institucije da obveznike, pre svega preventivnim a ne represivnim merama, podstakne da plate pripadajući porez, kao što je u slučaju vlasnika stanova za izdavanje, porez na prihod od zakupa.

Poreznici su ovih dana pozvali građane koji izdaju nepokretnosti u zakup ili podzakup da, shodno Zakonu o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), podnesu prijavu i plate porez, a podatke o tome ko redovno plaća, a ko ne, prikupljaju, kako kažu, na osnovu sopstvenih saznanja i na osnovu dostavljenih prijava.

Jedna od mera za otkrivanje onih koji ne plaćaju porez, jeste i Poreski alarm, putem kojeg građani mogu da prijave gazde na koje sumnjaju da ostvaruju prihode od zakupa, a ne prijavljuju ih.

U Poreskoj upravi su rekli da su gazde u obavezi da na prihode od izdavanja nepokretnosti podnesu poresku prijavu - PP OPO od trenutka kada ostvare prihod.

Ukoliko to ne učine, a Poreska uprava ima saznanja da ostvaruju prihode po tom osnovu, poreznici će da sprovedu aktivnosti iz okvira svoje nadležnosti.

"Preduzimaju se značajne aktivnosti kako bi poreski obveznici koji žele da poštuju Zakon to mogli jednostavno i lako da urade, kao i aktivnosti na obezbeđivanju izvršenja koja su usmerena na one koji uporno ne poštuju propise", rečeno je u ovoj instituciji.

Postupak poreske kontrole propisan je, podsećaju, odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016). Ako se u poreskoj kontroli utvrde nepravilnosti ili propusti u obavezama iz poresko-pravnog odnosa, obvezniku se nalaže da ih otkloni.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.07.2016.
Naslov: Redakcija