Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PROFESIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU I USLOVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE: Agencije za borbu protiv korupcije navodi da je Nacrtom zakona predviđeno da ministarstva mogu predlagati nove profesije od posebnog interesa ukoliko je njihovo obavljanje od posebnog interesa za Republiku Srbiju, a da pri tom nisu predviđeni nikakvi kriterijumi prema kojima bi se utvrđivalo kada postoji poseban interes za njihovo obavljanje, što je od suštinskog značaja prilikom odlučivanja o tome da li neka profesija treba da bude uvrštena među profesije od posebnog interesa


Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

Uočeni rizici tiču se pre svega uslova koje je potrebno ispuniti da bi se neka profesija smatrala profesijom od posebnog interesa, koji su postavljeni previše uopšteno i neprecizno. Primera radi, ministarstva mogu predlagati nove profesije od posebnog interesa ukoliko je njihovo obavljanje od posebnog interesa za Republiku Srbiju, a pri tom nisu predviđeni nikakvi kriterijumi prema kojima bi se utvrđivalo kada postoji poseban interes za njihovo obavljanje, što je od suštinskog značaja prilikom odlučivanja o tome da li neka profesija treba da bude uvrštena među profesije od posebnog interesa.

Ukazano je i na druge odredbe Nacrta zakona koje su previše uopštene i neprecizne, čime se stvara prostor za njihova različita tumačenja. Osim toga, očigledna je tendencija da se ministarstvima prepusti da svojim aktima urede pitanje uslova za obavljanje profesija od posebnog interesa, pri čemu im je dato ovlašćenje da donose podzakonske akte koji su suprotni odredbama važećih zakona, a sve to bez propisivanja odgovarajućih mehanizama kontrole.

Agencija smatra da bi otklanjanje uočenih rizika korupcije doprinelo tome da uslovi za obavljanje profesija od posebnog interesa budu detaljno i jasno uređeni zakonskim odredbama, unapređenju pravne sigurnosti u postupku predlaganja ovih profesija i odlučivanja o predlogu, kao i očuvanju zakonitosti u oblasti na koju se Nacrt zakona odnosi.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 20.06.2017.
Naslov: Redakcija