Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Izveštaj o imovini i prihodima funkcionera se podnosi Agenciji u Zakonom propisanom roku od 30 dana od dana izbora, imenovanja ili postavljenja funkcionera na javnu funkciju, odnosno od prestanka obavljanja javne funkcije


U nastupajućem periodu, nakon održanih izbora, Agencija za borbu protiv korupcije podseća na zakonske obaveze u vezi sa prijavom imovine i prihoda funkcionera.

Izveštaj o imovini i prihodima se, shodno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon), podnosi Agenciji u Zakonom propisanom roku od 30 dana od dana izbora, imenovanja ili postavljenja funkcionera na javnu funkciju, odnosno od prestanka obavljanja javne funkcije.

Funkcioner koji je ponovo izabran, postavljen ili imenovan na istu javnu funkciju, kao i funkcioner kome je prestala javna funkcija, ali je u periodu od 30 dana od prestanka te, izabran, imenovan ili postavljen na novu javnu funkciju:

ukoliko nije imao promena u imovini i prihodima u periodu obavljanja javne funkcije u odnosu na prethodni Izveštaj, Agenciji treba da dostavi svojeručno potpisan dopis u kome će navesti sledeće podatke:

  • u slučaju reizbora (naziv javne funkcije, datum prestanka i datum ponovnog izbora, postavljenja ili imenovanja, uz napomenu da nije imao promene u imovini i prohodima u odnosu na poslednji podnet Izveštaj), odnosno
  • u slučaju stupanja na novu funkciju (naziv prethodne javne funkcije i datum prestanka, kao i podatke o novoj funkciji – naziv, datum početka, sve prihode koje ostvaruje na osnovu nove javne funkcije i druge podatke u vezi sa funkcijom – i napomenu da nije imao drugih promena u imovini i prihodima u odnosu na poslednji podnet Izveštaj);

ukoliko je imao promena u imovini i prihodima u periodu obavljanja javne funkcije u odnosu na prethodni Izveštaj dužan je da Agenciji podnese novi Izveštaj, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o registru funkcionera i registru imovine ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 92/2011).

* "Vodič za funkcionere", sa detaljnim uputstvima, pogledajte ovde.
* Uputstvo za popunjavanje formulara izveštaja o imovini pogledajte ovde.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 20.06.2016.
Naslov: Redakcija