Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Predviđeno je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji - do 2.168 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo - do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno


Vlada Republike Srbije predložila je izmene Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) kako bi povećala neoporezovani deo za dnevnice za putovanja u inostranstvo sa sadašnjih 15 na 50 evra.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana biće ispravljena nepravda koja je napravljena privrednicima donošenjem Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015 - dalje: Uredba).

Prema toj Uredbi i privatne kompanije su morale da plate porez od 10 odsto, ako su radnicima isplatile iznos veći od limitiranog, odnosno 15 evra.

Predlogom zakona stvoreni su uslovi da se otkloni paradoks po kojem su dnevnice za putovanja u Srbiji u iznosu od 2.168 dinara bile oslobođene oporezivanja.

Iz Ministarstva finansija, koje je i predlagač izmena i dopuna Zakona, kažu da se Predlogom zakona otklanjaju nejasnoće koje su se odnosile na privredne subjekte, ali da Uredba ostaje na snazi za državne službenike.

Izmena odredbe člana 18 Zakona podrazumeva upravo da dnevnice koje državni službenici dobijaju u skladu sa Uredbom budu do 15 evra, a za ostala lica (za poreske svrhe) je do 50 evra. Iznos koji se isplati preko toga ulazi u zaradu i obračunava se porez na zarade. To znači da se ne derogira Uredba, već se za poreske svrhe opredeljuje neoporezivi iznos, kažu u Ministarstvu finansija.

I Veroljub Arsić, predsednik skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava ima isti stav.

- Postojale su nejasnoće između Uredbe i člana 18 Zakona. Taj član će sada biti dopunjen stavom da se dnevnice u zemlji oslobađaju poreza na zarade do 2.168 dinara, a one za inostranstvo najviše do iznosa od 50 evra dnevno - kaže Arsić.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.)

Poreska oslobođenja

Član 18

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu:

1) naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla) - do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 3.612 dinara;

2) dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.168 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa;

3) naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu;

4) naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra super benzina, a najviše do 6.322 dinara mesečno;

4a) dnevne naknade koju ostvaruju pripadnici Vojske Srbije u vezi sa vršenjem službe, saglasno propisima koji uređuju Vojsku Srbije;

5) solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - do 36.123 dinara;

6) poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - do 9.031 dinara godišnje po jednom detetu;

7) jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - do 18.060 dinara godišnje.

Ne plaća se porez na zarade na primanja iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana koja ostvaruju lica koja nisu u radnom odnosu, ali za svoj rad ostvaruju prihode za koje su obveznici poreza na zaradu u smislu ovog zakona.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tačka 5) ovog člana bliže uređuje ministar.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Vukašinović, 19.12.2015.
Naslov: Redakcija