Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Advokatska komora Srbije podnela inicijativu za odlaganje primene i hitnu izmenu sa zahtevom za autentično tumačenje člana 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 26. jula 2019.


Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 12.11.2019. razmatrao inicijative za odlaganje primene i hitnu izmenu člana 23 Zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019) i autentično tumačenje citirane odredbe.

Kako tokom učešća na javnoj raspravi povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nije bilo predloga da se član 48 ZIO menja na način na koji je to učinjeno, to Upravni odbor Advokatske komore Srbije podnosi Ministarstvu pravde i Narodnoj skupštini Republike Srbije

INICIJATIVU

ZA ODLAGANjE PRIMENE I HITNU IZMENU

SA ZAHTEVOM ZA AUTENTIČNO TUMAČENjE

člana 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 26. jula 2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 26. jula 2019. godine, članom 23. reguliše da se u članu 48. Zakona o ZIO, posle stava 5. dodaje stav 6. koji glasi:

"Kada izvršnog poverioca u izvršnom postupku zastupa advokat, naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja izvršiće se na račun advokata i bez ugovora o prenosu potraživanja, na osnovu po zakonu overenog punomoćja kojim ga je izvršni poverilac ovlastio da naplatu troškova postupka zahteva i primi na svoj račun."

Razlog za pokretanje Inicijative za izmenu odredbe člana 23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju je njena potpuna kolizija sa Zakonom o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014 i 87/2018).

Naime, Zakonom o parničnom postupku u članu 89. regulisano je da ako je stranka izdala punomoćje za vođenje parnice, a nije bliže odredila ovlašćenja u punomoćju, punomoćnik koji je advokat na osnovu ovakvog punomoćja ovlašćen je da:

1) vrši sve radnje u postupku, a naročito podnese tužbu, da je povuče, prizna tužbeni zahtev ili se odrekne tužbenog zahteva, zaključi poravnanje, izjavi pravni lek i da se odrekne ili odustane od njega, kao i da predlaže izdavanje privremenih mera obezbeđenja;

2) podnosi predlog za izvršenje ili za obezbeđenje i preduzima potrebne radnje u postupku povodom takvog zahteva;

3) prenese punomoćje na drugog punomoćnika ili ovlasti drugog punomoćnika na preduzimanje samo pojedinih radnji u postupku;

4) od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju članom 39. reguliše da se u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja shodno primenjuje zakon kojim se uređuje parnični postupak ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno.

Na ovaj način je član 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju u koliziji kako sa odredbom člana 89 Zakona o parničnom postupku, tako i sa odredbom člana 39 Zakona o izvršenju obezbeđenju, pa je stoga neophodno, pre svega, odložiti primenu člana 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a zatim, po hitnom postupku, sprovesti postupak izmene sporne odredbe.

Na osnovu po zakonu izdatog punomoćja, advokat je već ovlašćen da u ime i za račun klijenta primi isplatu dosuđenih troškova postupka, pa se predlaže da se izmeni odredba člana 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju tako što bi se reči "overenog punomoćja" zamenile rečima "izdatog punomoćja".

Problemi u primeni ove kolizione norme mogu se otkloniti u toku postupka hitne izmene člana 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju njenim AUTENTIČNIM TUMAČENjEM i to na sledeći način:

Imajući u vidu da je Zakonom o parničnom postupku, čija je shodna primena propisana odredbom člana 39 Zakona o izvršenju i obezbeđenju u izvršnom postupku, uređena sadržina i obim ovlašćenja punomoćnika koji je advokat u parničnom i u izvršnom postupku, te da je Zakonom o parničnom postupku propisano da punomoćnik koji je advokat, između ostalog, može da:

- podnosi predlog za izvršenje ili za obezbeđenje i preduzima potrebne radnje u postupku povodom takvog zahteva; kao i da

- od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove

ovim Autentičnim tumačenjem se ima smatrati da je "overeno punomoćje" ono punomoćje koje je stranka u postupku dala advokatu – punomoćniku u skladu sa članom 89 Zakona o parničnom postupku i kojim ga je ovlastila da može u njeno ime i za njen račun da podnosi predlog za izvršenje ili za obezbeđenja i da preduzima potrebne radnje u postupku povodom takvog zahteva, kao i da od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove.

Razlozi za donošenje predloženog Autentičnog tumačenja odredbe člana 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju su sledeći:

- Kada stranka da punomoćje advokatu za zastupanje u parničnom postupku, treba razlikovati dva odnosa koja postoje povodom tog punomoćja. Jedan je unutrašnji odnos koji postoji između punomoćnika i zastupane stranke i on je materijalnopravne prirode. Sa druge strane, punomoćje ima procesnopravnu prirodu i ispoljava se prema sudu i protivnoj stranci. Prema sudu punomoćje deluje od trenutka kada je punomoćje dostavljeno sudu. Saglasno odredbi čl. 88. st. 1. i 2. ZPP-a, obim punomoćja određuje stranka i ona može ovlastiti punomoćnika da preduzima samo određene radnje u postupku.

- Zakon o izvršenju i obezbeđenju članom 39. reguliše da se u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja shodno primenjuje zakon kojim se uređuje parnični postupak ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno.

- Zakonodavac je pri donošenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 26. jula 2019. godine, u članu 23. ostavio dilemu na osnovu kog zakona se mora overiti punomoćje radi prijema sudskih troškova od strane punomoćnika, čime je u pravni sistem uveo pravnu nesigurnost u primeni normi koje su u koliziji, a građanima bez ikakvog pravnog osnova i razloga nametnuo nepotreban trošak overe punomoćja.

Imajući u vidu da shodno članu 8. Zakona o Narodnoj skupštini("Sl. glasnik RS", br. 9/2010), Narodna skupština donosi, pored ostalog, i autentično tumačenje zakona, Advokatska komora Srbije predlaže Ministarstvu pravde da na osnovu člana 194. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), hitno podnese inicijativu za autentično tumačenje člana 23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 26. jula 2019. i pokrene postupak za izmenu ove odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju po hitnoj proceduri, navodi se u inicijativi AKS-a.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 14.11.2019.
Naslov: Redakcija