Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.07.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju
("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)


Član 1.

U Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15, 106/16 - autentično tumačenje i 113/17 - autentično tumačenje), u članu 2. tačka 7) posle reči: "suda" dodaju se reči: "ili javnog izvršitelja", a posle reči: "isprave" dodaju se reči: "ili verodostojne isprave".

Tačka 8) briše se.

U tački 9) reči: "postupajući po nalogu suda ili javnog izvršitelja nalaže bankama da prenesu novčana sredstva sa računa izvršnog dužnika" zamenjuju se rečima: "postupa po nalogu suda ili javnog izvršitelja".

Član 2.

U članu 3. stav 3. posle reči: "osnovu" dodaju se reči: "izvršne ili".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"O predlogu za izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja prema izvršnom dužniku iz člana 300. st. 2-4. ovog zakona, odlučuje javni izvršitelj."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 3.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

"Sud je isključivo nadležan za izvršenje činjenja koje može preduzeti samo izvršni dužnik, nečinjenja ili trpljenja (čl. 363, 364. i 366.), vraćanje zaposlenog na rad i izvršenje izvršnih isprava u vezi s porodičnim odnosima, osim naplate zakonskog izdržavanja."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Sud je isključivo nadležan za izvršenje i kada je to propisano posebnim zakonom."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"Javni izvršitelji su isključivo nadležni za izvršenje rešenja za koja je zakonom propisano da se izvršavaju po službenoj dužnosti. Na postupak prinudnog izvršenja shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje naplata sudskih taksi.

Javni izvršitelji su isključivo nadležni za sprovođenje izvršenja i kada je to propisano posebnim zakonom."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

Član 4.

U članu 13. stav 1. reči: "žalbi protiv rešenja donetog o predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave ili rok za prigovor ili žalbu u postupku odlučivanja o zakonitosti i pravilnosti rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave" zamenjuju se rečima: "pravnom leku".

U stavu 5. reči: "zahtev za izuzeće sudije" zamenjuju se rečima: "podnošenje zahteva za izuzeće sudije, kao i podnošenje prigovora protiv rešenja kojim je zahtev za izuzeće sudije odbačen ili odbijen,".

Član 5.

Član 19. stav 1. menja se i glasi:

"Nemaju pravno dejstvo akti pravnog ili faktičkog raspolaganja predmetom izvršenja ili obezbeđenja od dana donošenja rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenja o obezbeđenju."

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

"Stav 1. ovog člana shodno se primenjuje i na zaključak javnog izvršitelja.

Na osnovu rešenja o izvršenju, odnosno zaključka javnog izvršitelja, nadležni organ dužan je da izvrši upis zabrane raspolaganja u odgovarajući registar."

Član 6.

U članu 20. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Ako je predlog za izvršenje podnet posle donošenja rešenja o upisu zabeležbe hipotekarne prodaje, smatra se da je izvršni poverilac odustao od namirenja primenom zakona kojim se uređuje hipoteka.

U slučaju iz stava 3. ovog člana javni izvršitelj će prilikom dostavljanja rešenja o izvršenju radi upisa zabeležbe u katastru nepokretnosti naložiti i brisanje zabeležbe hipotekarne prodaje."

Član 7.

U članu 21. stav 1. reči: "doneto je pre rešenja o izvršenju" zamenjuju se rečima: "je postalo konačno pre donošenja rešenja o izvršenju".

U stavu 2. posle reči: "hipoteka" dodaju se zapeta i reči: "u roku od 18 meseci od konačnosti rešenja o upisu zabeležbe hipotekarne prodaje".

U stavu 3. posle reči: "pre" dodaje se reč: "konačnosti".

Član 8.

U članu 24. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Prigovor se može izjaviti protiv rešenja prvostepenog suda i javnog izvršitelja samo kada je to propisano ovim zakonom i kao prigovor trećeg lica.

Protiv rešenja kojim je odlučeno o prigovoru može se izjaviti žalba samo kada je to propisano ovim zakonom."

Član 9.

U članu 25. stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 1. menja se i glasi:

"Žalba i prigovor se podnose u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja, osim ako ovim zakonom nije određen duži ili kraći rok."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 10.

Naziv člana 26. i član 26. brišu se.

Član 11.

U članu 27. st. 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav. 1.

Član 12.

U članu 28. stav 1. reči: "prigovor ili žalbu u postupku pobijanja rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave" zamenjuju se rečima: "izjavljivanje pravnog leka protiv rešenja o izvršenju".

Stav 2. menja se i glasi:

"O predlogu za vraćanje u pređašnje stanje odlučuje sud koji je nadležan da odlučuje o pravnom leku protiv rešenja o izvršenju."

Stav 3. briše se.

Član 13.

U članu 30. stav 1. tačka 2) reči: "datum rođenja i" brišu se.

U stavu 2. tačka 1) posle reči: "ime" dodaju se reči: "i sedište".

Član 14.

U članu 31. stav 2. posle reči: "delatnosti" dodaju se zapeta i reči: "osim kada podatke pribavlja putem pravosudnog informacionog sistema u skladu sa zakonom koji uređuje elektronsku upravu".

U stavu 5. posle reči: "ispravu" dodaju se reči: "ili menicu".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Pod uslovima iz stava 5. ovog člana, izvršni poverilac pružalac komunalnih i srodnih usluga koji svoje potraživanje dokazuje verodostojnom ispravom iz člana 394. ovog zakona ima pravo da pribavi podatke o jedinstvenom matičnom broju građana izvršnog dužnika."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 15.

U članu 33. stav 3. posle reči: "takse" dodaju se zapeta i reči: "u kom slučaju troškove postupka snosi izvršni dužnik".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Troškove postupka u vezi sa određivanjem i sprovođenjem izvršenja konačno snosi izvršni dužnik."

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 16.

U članu 34. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Izvršni poverilac koji je podnošenjem više predloga za izvršenje protiv istog izvršnog dužnika zahtevao odvojeno namirenje više potraživanja koja su se mogla namiriti u istom izvršnom postupku, ima pravo na naknadu samo onih troškova koje bi imao da je radi namirenja tih potraživanja podneo samo jedan predlog za izvršenje.

Odredba stava 2. ovog člana shodno se primenjuje i kada je izvršni poverilac podnošenjem više predloga za izvršenje protiv istog izvršnog dužnika zahtevao potpuno ili delimično namirenje glavnice jednog potraživanja, kamate ili troškova postupka."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

"Učesnik u postupku ima pravo na troškove za radnje koje je preduzeo u cilju zaštite svojih prava.

Učesnik u postupku dužan je da naknadi troškove koje je neosnovano prouzrokovao svojim radnjama."

Dosadašnji stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 7. posle reči: "zahteva" dodaje se reč: "najkasnije".

Posle stava 7. dodaju se st. 8-11. koji glase:

"Troškovi postupka konačno se utvrđuju rešenjem donetim po službenoj dužnosti, na predlog stranke ili učesnika u postupku.

Rešenje kojim su utvrđeni troškovi postupka sprovodi se protiv stranke ili učesnika u postupku, u istom postupku u kom je doneto.

Rešenje kojim su utvrđeni troškovi postupka ima dejstvo rešenja o izvršenju.

Odredbe st. 9. i 10. ovog člana shodno se primenjuju i kada je rešenjem javnog izvršitelja postupak obustavljen zbog neplaćanja predujma."

Dosadašnji stav 5. postaje stav 12.

Član 17.

U članu 35. stav 1. reči: "u depozit javnog izvršitelja" zamenjuju se rečima: "uplatom na namenski račun javnog izvršitelja".

U stavu 2. posle reči: "Izuzetno" zapeta i reči: "uz saglasnost protivne stranke" zamenjuju se rečima: "od stava 1. ovog člana".

Član 18.

U članu 36. stav 2. menja se i glasi:

"Ako dostavljanje ne uspe, pismeno se u roku od tri dana ističe na elektronskoj oglasnoj tabli suda koji je doneo rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave, a kad je reč o rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, dostavljanje se ponavlja još jednom po isteku roka od osam dana od prethodnog dostavljanja, a ako ni ponovljeno dostavljanje ne uspe, rešenje se u roku od tri dana ističe na elektronskoj oglasnoj tabli suda."

U stavu 3. reči: "narednog radnog dana" zamenjuju se rečima: "u roku od tri dana", posle reči: "istaknuto na" dodaje se reč: "elektronskoj", a posle reči: "pismena na" dodaje se reč: "elektronskoj".

U stavu 4. reči: "oglasnu tablu" zamenjuju se rečima: "elektronskoj oglasnoj tabli".

Član 19.

U članu 37. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Dostavljanje između javnog izvršitelja i drugih organa može se vršiti i elektronskim putem, u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar nadležan za pravosuđe (u daljem tekstu: ministar)."

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"Sud preko čije elektronske oglasne table javni izvršitelj dostavlja akte i pismena vodi posebnu evidenciju o tome kada su akt ili pismeno istaknuti na elektronskoj oglasnoj tabli i kada su skinuti s nje i o tome dostavlja službenu elektronsku potvrdu javnom izvršitelju. Evidencija sadrži poslovni broj sudskog predmeta, odnosno predmeta javnog izvršitelja i ime i prezime ili poslovno ime, jedinstveni matični broj građana, matični broj i poreski identifikacioni broj stranaka u postupku."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 20.

U članu 39. posle reči: "postupak" dodaju se zapeta i reči: "ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno".

Član 21.

U članu 41. stav 1. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

"7a) odluka Ustavnog suda kojom je usvojen zahtev podnosioca ustavne žalbe za naknadu štete;".

U tački 8) posle reči: "je" dodaju se reči: "ovim ili".

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Na osnovu izvršnih isprava iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana izvršenje se može sprovesti samo na predmetu založnog prava."

Član 22.

Posle člana 47. dodaju se naziv člana 47a i član 47a koji glase:

"Određivanje i naplata zatezne kamate

Član 47a

Ako su u izvršnoj ispravi određeni troškovi postupka, sud će na predlog izvršnog poverioca rešenjem o izvršenju odrediti naplatu zakonske zatezne kamate na iznos dosuđenih troškova od dana nastupanja izvršnosti izvršne isprave do dana naplate.

Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje i na javnog izvršitelja kada je on nadležan za donošenje rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave."

Član 23.

U nazivu člana 48. posle reči: "prelaz" dodaju se reči: "i prenos".

U članu 48. stav 1. posle reči: "prešlo" dodaju se reči: "ili preneto", a posle reči: "prelaz" dodaju se reči: "ili prenos".

Stav 2. menja se i glasi:

"Kad posle donošenja rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave potraživanje pređe ili bude preneto sa izvršnog poverioca na drugo lice, na predlog sticaoca, rešenjem protiv kog je dozvoljen prigovor utvrđuje se da je on stupio na mesto izvršnog poverioca, ako prelaz ili prenos dokaže javnom ili po zakonu overenom ispravom."

U stavu 3. posle reči: "pređe" dodaju se reči: "ili bude preneta".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju prelaza ili prenosa predmeta izvršenja sa izvršnog dužnika na treće lice nakon donošenja rešenja o izvršenju."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Kada izvršnog poverioca u izvršnom postupku zastupa advokat, naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja izvršiće se na račun advokata i bez ugovora o prenosu potraživanja, na osnovu po zakonu overenog punomoćja kojim ga je izvršni poverilac ovlastio da naplatu troškova postupka zahteva i primi na svoj račun."

Član 24.

U članu 54. stav 2. posle reči: "prodaja pokretnih stvari izvršnog dužnika" dodaju se zapeta i reči: "zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari", a posle reči: "nepokretnost" dodaju se reči: "i unovčenje drugih imovinskih prava izvršnog dužnika".

Član 25.

U članu 55. stav 2. zapeta i reči: "niti stvari koje su ovim ili drugim zakonom izuzete od izvršenja" brišu se.

Posle stava 2. dodaju se st. 3-5. koji glase:

"Predmet izvršenja ne mogu biti ni nepokretne ni pokretne stvari koje koriste državni organi za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Predmet izvršenja ne mogu biti novčana sredstva i finansijski instrumenti koji su utvrđeni kao sredstvo obezbeđenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijsko obezbeđenje, uključujući novčana sredstva i finansijske instrumente na kojima je ustanovljeno založno pravo u skladu sa tim zakonom.

Predmet izvršenja ne mogu biti ni druga prava i stvari koji su ovim ili drugim zakonom izuzeti od izvršenja."

Član 26.

U članu 56. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

"Prilikom izbora između više sredstava i predmeta izvršenja, javni izvršitelj po službenoj dužnosti vodi računa o tome da se izvršenje sprovodi onim sredstvom i na onom predmetu koji su za izvršnog dužnika najmanje nepovoljni.

Ne primenjuje se načelo srazmere ako se izvršni dužnik u formi javne ili po zakonu overene isprave saglasio da se izvršenje sprovede određenim sredstvom i na određenom predmetu izvršenja, ili ako je nesumnjivo utvrđeno da postoji samo jedno sredstvo i jedan predmet izvršenja iz kojeg se može namiriti potraživanje izvršnog poverioca."

Član 27.

U članu 57. stav 3. menja se i glasi:

"Ako je u rešenju o izvršenju određeno više sredstava i predmeta izvršenja, javni izvršitelj će zaključkom, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke, ograničiti izvršenje na samo neka sredstva i predmete koji su dovoljni da se izvršni poverilac namiri."

Član 28.

U članu 58. stav 1. reči: "može, na predlog izvršnog poverioca" zamenjuju se rečima: "će po službenoj dužnosti ili na predlog stranke".

Stav 2. menja se i glasi:

"Javni izvršitelj će po službenoj dužnosti ili na predlog stranke zaključkom da promeni već određeno sredstvo i predmet izvršenja, ako postoji očigledna nesrazmera između određenog sredstva i predmeta izvršenja i visine potraživanja izvršnog poverioca."

Član 29.

U članu 59. stav 1. posle reči: "predmeta izvršenja" dodaju se reči: "ili zahtev da se izvršenje odredi na celokupnoj imovini izvršnog dužnika".

Član 30.

U članu 60. stav 1. posle reči: "potraživanja" dodaju se reči: "iz izvršne ili verodostojne isprave".

Član 31.

U članu 62. stav 1. posle reči: "predmeta izvršenja," dodaju se reči: "ili zahtev da se izvršenje odredi na celokupnoj imovini izvršnog dužnika".

Član 32.

Posle člana 62. dodaju se naziv člana 62a i član 62a koji glase:

"Predlog za izvršenje u elektronskom obliku

Član 62a

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave može se podneti i u elektronskom obliku u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar."

Član 33.

U nazivu člana 66. posle reči: "izvršenju" dodaju se reči: "na osnovu izvršne isprave".

U članu 66. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka."

Član 34.

U članu 67. stav 2. posle reči: "postupka" dodaju se zapeta i reči: "ili se određuje izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika".

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

"Ako izvršni poverilac u predlogu za izvršenje nije naznačio sredstvo i predmet izvršenja javni izvršitelj, bez predloga izvršnog poverioca, donosi zaključak kojim posle identifikovanja imovine izvršnog dužnika određuje sredstvo i predmet izvršenja.

Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka."

Član 35.

U članu 68. stav 5. reči: "Zahtev za izuzeće javnog izvršitelja" zamenjuju se rečima: "Podnošenje zahteva za izuzeće javnog izvršitelja, kao i podnošenje prigovora protiv rešenja kojim je zahtev za izuzeće odbačen ili odbijen".

Član 36.

U članu 74. tačka 6) menja se i glasi:

"6) ako je potraživanje iz izvršne isprave prestalo;".

U tački 7) posle reči: "prešlo" dodaju se reči: "ili nije preneto", a posle reči: "prešla" dodaju se reči: "ili nije preneta".

Tačka 10) menja se i glasi:

"10) ako je nastupila zastarelost potraživanja iz izvršne isprave;"

U tački 11) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 11) dodaje se tačka 12) koja glasi:

"12) iz razloga propisanih posebnim zakonom."

Član 37.

Posle člana 77. dodaju se naziv člana 77a i član 77a koji glase:

"Obustava izvršenja po žalbi izvršnog dužnika protiv rešenja o izvršenju

Član 77a

Prvostepeni sud može, ako oceni da je žalba osnovana, žalbu izvršnog dužnika izjavljenu protiv rešenja o izvršenju usvojiti, ukinuti rešenje o izvršenju, obustaviti izvršenje u celini ili delimično i ukinuti sprovedene radnje.

Protiv rešenja donetog u smislu stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba drugostepenom sudu.

Ako prvostepeni sud ne odluči da sam rešava o žalbi, dostaviće je na rešavanje drugostepenom sudu."

Član 38.

U članu 78. stav 3. reči: "i mesnu" brišu se.

Član 39.

U članu 80. stav 2. menja se i glasi:

"Ako je sprovođenje izvršenja počelo, pored obustave izvršnog postupka ukidaju se i sve sprovedene izvršne radnje, ali ako je žalba usvojena zbog mesne nenadležnosti prvostepenog suda, rešenje o izvršenju se neće ukidati, a samo sud, kome su ustupljeni spisi predmeta može da ukine sprovedene izvršne radnje u roku od osam dana od dana dostavljanja spisa ako je to potrebno radi pravilnog vođenja izvršnog postupka."

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Odredba stava 2. ovog člana shodno se primenjuje na javnog izvršitelja kada je on nadležan za sprovođenje izvršenja."

Član 40.

U članu 81. stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 41.

U članu 83. stav 3. reči: "(član 76)" zamenjuju se rečima: "(čl. 76. i 77a)".

Član 42.

U članu 84. stav 1. reči: "i mesnu" brišu se.

Član 43.

U Glavi četvrtoj naziv odeljka 4, nazivi čl. 85-90. i čl. 85-90. menjaju se i glase:

"4. Prigovor u postupku odlučivanja o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave

Osnovne odredbe o prigovoru

Član 85.

Izvršni dužnik može prigovorom da pobija rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, a izvršni poverilac rešenje o odbacivanju ili odbijanju predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave.

Stranke mogu prigovorom da pobijaju i samo deo rešenja kojim su odmereni troškovi postupka.

Na prigovor izvršnog poverioca shodno se primenjuju odredbe o prigovoru izvršnog dužnika.

Prigovor izvršnog dužnika

Član 86.

Izvršni dužnik podnosi prigovor sudu koji je doneo rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave.

Prigovor se podnosi u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Prigovor izvršnog dužnika odlaže izvršenje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave do pravnosnažnosti, izuzev ako je rešenje o izvršenju doneto na osnovu menice.

Ako izvršni dužnik ne podnese prigovor u roku, sudija pojedinac u roku od tri dana od isteka roka za prigovor, obaveštava javnog izvršitelja da su ispunjeni uslovi za sprovođenje izvršenja.

Razlozi za pobijanje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

Član 87.

Prigovor se može izjaviti isključivo iz sledećih razloga:

1) ako potraživanje iz verodostojne isprave nije nastalo;

2) ako je u verodostojnu ispravu unet neistinit sadržaj;

3) ako potraživanje iz verodostojne isprave nije dospelo;

4) ako je obaveza izvršena ili na drugi način prestala;

5) ako je potraživanje zastarelo;

6) ako potraživanje nije prešlo ili nije preneto na izvršnog poverioca ili ako obaveza nije prešla ili nije preneta na izvršnog dužnika;

7) iz razloga propisanih posebnim zakonom.

Sadržina prigovora

Član 88.

Izvršni dužnik dužan je da u prigovoru navede razloge zbog kojih pobija rešenje i iznese činjenice i priloži dokaze na kojima zasniva prigovor, inače se prigovor odbacuje kao nepotpun, bez prethodnog vraćanja na dopunu.

Izvršni dužnik može da priloži isključivo pismene dokaze.

Dostavljanje prigovora na odgovor, rok za donošenje odluke i razlozi o kojima sud vodi računa po službenoj dužnosti

Član 89.

Sudija pojedinac dostaviće prigovor izvršnom poveriocu koji u roku od pet dana od dana dostavljanja može dati odgovor.

Sudija pojedinac dostavlja veću prigovor, rešenje i spise predmeta narednog radnog dana od prijema odgovora na prigovor ili od isteka roka za odgovor na prigovor.

Veće je dužno da odluči o prigovoru u roku od 15 dana od kada mu sudija dostavi prigovor i spise predmeta.

Veće ispituje rešenje u granicama razloga navedenih u prigovoru, a pazi po službenoj dužnosti na pravilnu primenu materijalnog prava, da li je sud nadležan za donošenje rešenja, na stvarnu nadležnost prvostepenog suda, da li isprava na osnovu koje je doneto rešenje ima svojstvo verodostojne isprave i da li je izvršenje određeno na stvari koja je izvan pravnog prometa.

Rešenje doneto o prigovoru otpravlja se u roku od tri dana od dana donošenja.

Postupak i odluke o prigovoru

Član 90.

Ako se rešenje o izvršenju pobija samo u delu u kojem su određeni sredstvo i predmet izvršenja, na postupak po prigovoru shodno će se primeniti odredbe o žalbi protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave.

Prigovor iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje. Ako veće usvoji prigovor protiv dela rešenja kojim su određeni sredstvo i predmet izvršenja, sudija pojedinac obaveštava izvršnog poverioca da je deo rešenja kojim je izvršni dužnik obavezan da namiri novčano potraživanje postao izvršna isprava na osnovu koje može da se zahteva izvršenje u istom ili drugom postupku.

Ako se rešenje o izvršenju pobija u celini ili samo u delu kojim je izvršni dužnik obavezan da namiri potraživanje, a izvršni dužnik ne učini verovatnim osnovanost njegovih navoda iz prigovora, veće će odbiti prigovor rešenjem.

U slučaju iz stava Z. ovog člana ako izvršni dužnik učini verovatnim navode iz prigovora kojim rešenje pobija u delu u kom je obavezan da namiri potraživanje, veće će odrediti da se postupak nastavlja kao parnični postupak povodom prigovora protiv platnog naloga, a ako sud za to nije stvarno ili mesno nadležan, spisi predmeta se dostavljaju nadležnom sudu. U rešenju kojim određuje da se postupak nastavlja kao parnični postupak povodom prigovora protiv platnog naloga, sud će istovremeno odrediti zastoj izvršnog postupka do pravnosnažnog okončanja parničnog postupka. Ako sud u parničnom postupku donese presudu kojom se u celini ili delimično održava na snazi rešenje o izvršenju u delu u kom je izvršni dužnik obavezan da namiri potraživanje, izvršni postupak će se nastaviti posle pravnosnažnosti presude. Ako sud u parničnom postupku donese presudu kojom se u celini ukida rešenje o izvršenju u delu u kom je izvršni dužnik obavezan da namiri potraživanje, posle pravnosnažnosti presude izvršni postupak će se obustaviti.

U slučaju iz stava 4. ovog člana ako je rešenje o izvršenju doneto na osnovu menice, a veće je rešenjem odredilo da se postupak nastavi kao parnični postupak povodom prigovora protiv platnog naloga i da se zastaje sa izvršnim postupkom do pravnosnažnog okončanja ovog parničnog postupka, neće se ukidati izvršne radnje koje su do tog trenutka sprovedene. Ako sud u parničnom postupku donese presudu kojom se u celini ili delimično održava na snazi rešenje o izvršenju u delu u kom je izvršni dužnik obavezan da namiri potraživanje, izvršni postupak će se posle pravnosnažnosti presude nastaviti u stanju u kom je bio u trenutku donošenja rešenja kojim je određen zastoj izvršnog postupka. Ako sud u parničnom postupku donese presudu kojom se u celini ukida rešenje o izvršenju u delu u kom je izvršni dužnik obavezan da namiri potraživanje, posle pravnosnažnosti presude izvršni postupak će se obustaviti.

Nazivi čl. 91-107. i čl. 91-107. brišu se.

Član 44.

U članu 108. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Prigovor trećeg lica mora da sadrži njegove identifikcione podatke iz člana 30. ovog zakona."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Prigovor se dostavlja izvršnom poveriocu da se o njemu izjasni u roku od osam dana od dana dostavljanja, uz upozorenje na posledice propuštanja (član 109. stav 1)."

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Prigovor se dostavlja i izvršnom dužniku da se o njemu izjasni u roku od osam dana od dana dostavljanja."

Član 45.

U članu 109. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Protiv rešenja o usvajanju prigovora može se izjaviti žalba."

Član 46.

Naziv člana 110. i član 110. brišu se.

Član 47.

U članu 111. stav 1. reč: "pravnosnažnog" briše se, a posle reči: "rešenja o" dodaju se reči: "odbacivanju ili".

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 48.

U članu 113. stav 1. reč: "okončano" zamenjuje se rečju: "sprovedeno".

Član 49.

U članu 115. stav 1. tačka 2) reči: "okončanja izvršnog postupka" zamenjuju se rečima: "dana kada je izvršenje sprovedeno".

U tački 5) reči: "okončanja izvršnog postupka" zamenjuju se rečima: "dana kada je izvršenje sprovedeno".

Član 50.

U članu 116. stav 1. reči: "da se o njemu izjasni u roku od osam dana, uz upozorenje na posledice propuštanja" zamenjuju se rečima: "koji se može o njemu izjasniti u roku od osam dana od dana dostavljanja".

Stavovi 2. i 3. brišu se.

Član 51.

U članu 117. stav 1. reč: "predlog" zamenjuje se rečju: "predmet".

Član 52.

U članu 120. stav 4. reči: "žalba nije dozvoljena" zamenjuju se rečima: "može se izjaviti prigovor".

Član 53.

U članu 123. stav 1. reč: "odlaže" zamenjuje se rečima: "može odložiti".

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Predlog trećeg lica za odlaganje izvršenja mora da sadrži njegove identifikacione podatke iz člana 30. ovog zakona."

Član 54.

Član 124. menja se i glasi:

"Član 124.

Predlog izvršnog dužnika za odlaganje izvršenja dostavlja se izvršnom poveriocu koji u roku od tri dana od dana dostavljanja može dati odgovor.

Predlog trećeg lica za odlaganje izvršenja dostavlja se izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku koji u roku od tri dana od dana dostavljanja mogu dati odgovor.

Javni izvršitelj je dužan da rešenje o predlogu za odlaganje izvršnog dužnika ili trećeg lica donese u roku od pet dana od prijema odgovora iz st. 1. i 2. ovog člana, odnosno od isteka roka za davanje odgovora i da rešenje otpravi u roku od tri radna dana od dana donošenja.

Protiv rešenja donetog o predlogu za odlaganje izvršnog dužnika ili trećeg lica dozvoljen je prigovor."

Član 55.

U članu 125. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Podnošenje predloga za odlaganje izvršenja, kao i podnošenje prigovora protiv rešenja kojim je odbačen ili odbijen predlog za odlaganje izvršenja, ne odlaže izvršenje."

Član 56.

U članu 126. stav 2. posle reči: "dužnika" dodaju se reči: "ili trećeg lica".

Član 57.

U članu 129. stav 3. briše se.

Član 58.

U članu 130. stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. reči: "u tom slučaju" brišu se, a reči: "kada se izvršni postupak smatra zaključenim" zamenjuju se rečima: "dana dostavljanja zaključka iz stava 1. ovog člana".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 59.

U članu 131. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Novčana kazna izriče se i svakom drugom licu koje ometa ili sprečava sprovođenje izvršenja."

Dosadašnji st. 3-6. postaju st. 4-7.

Član 60.

U članu 132. stav 4. reči: "Mera zatvora izvršava se prema zakonu kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija" zamenjuju se rečima: "Na izvršenje mere zatvora primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, osim odredaba o odlaganju izvršenja kazne".

Član 61.

U članu 138. stav 1. posle reči: "dužnika" dodaju se reči: "i svih učesnika u postupku".

Član 62.

Posle člana 138. dodaju se naziv člana 138a i član 138a koji glase:

"Dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka

Član 138a

Postupak dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka započinje podnošenjem pismenog predloga izvršnog poverioca.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana izvršni poverilac je dužan da javnom izvršitelju dostavi i izvršnu ili verodostojnu ispravu kojom dokazuje postojanje i dospelost svog potraživanja.

Ukoliko se postupak iz stava 1. ovog člana vodi radi dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih ili srodnih delatnosti, predlog se podnosi javnom izvršitelju čija se nadležnost određuje u skladu sa članom 393. ovog zakona.

Javni izvršitelj će izvršnom poveriocu naložiti da uplati predujam na ime troškova ovog postupka u skladu sa odredbama Javnoizvršiteljske tarife u roku od osam dana od dana dostavljanja naloga za uplatu predujma. Ukoliko izvršni poverilac ne uplati predujam u propisanom roku smatraće se da je predlog iz stava 1. ovog člana povučen.

Javni izvršitelj poziva izvršnog dužnika da dobrovoljno namiri novčano potraživanje iz izvršne ili verodostojne isprave.

Javni izvršitelj poučava izvršnog dužnika o pogodnostima dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka.

Postupak iz stava 1. ovog člana smatra se okončanim bezuspešnim protekom roka od 60 dana, zaključenjem sporazuma između izvršnog poverioca i izvršnog dužnika ili dobrovoljnim namirenjem novčanog potraživanja iz izvršne ili verodostojne isprave.

U slučaju da potraživanje iz izvršne ili verodostojne isprave bude dobrovoljno namireno u celini ili delimično, kao i u slučaju zaključenja sporazuma između izvršnog poverioca i izvršnog dužnika, javni izvršitelj ima pravo na naknadu u skladu sa Javnoizvršiteljskom tarifom. U tom slučaju troškove postupka iz stava 1. ovog člana konačno snosi izvršni dužnik.

Postupak iz stava 1. ovog člana nije uslov za pokretanje izvršnog postupka.

Pokretanjem postupka iz stava 1. ovog člana nastaje zastoj zastarelosti u trajanju od 60 dana.

Postupak iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje pravilnikom koji donosi ministar."

Član 63.

U članu 141. stav 1. posle reči: "svakog" dodaje se reč: "radnog".

U stavu 3. broj: "16" menja se brojem: "18.30".

Član 64.

U članu 142. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Javni izvršitelj može da odluči da se radnja sprovođenja izvršenja tonski ili optički snima. Tonski, odnosno optički snimak je sastavni deo zapisnika o preduzetoj radnji."

Član 65.

U članu 143. stav 1. posle reči: "pet" dodaje se reč: "radnih".

Član 66.

Član 148. menja se i glasi:

"Član 148.

Stranka i učesnik u postupku mogu zahtevati da se otklone nepravilnosti koje su nastale u toku i povodom sprovođenja izvršenja u roku od osam dana od dana učinjene nepravilnosti.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji je podnet od strane učesnika u postupku mora da sadrži njegove identifikacione podatke iz člana 30. ovog zakona.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti ne može se podneti protiv rešenja suda i javnog izvršitelja.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti može se podneti protiv zaključka samo kada je to propisano ovim zakonom. Rok za podnošenje zahteva iznosi osam dana od dana dostavljanja zaključka stranci ili učesniku u postupku.

Zahtev se podnosi sudu ili javnom izvršitelju, zavisno od toga ko sprovodi izvršenje, koji je dužan da o njemu odluči u roku od osam dana, i ne odlaže izvršenje.

O zahtevu za otklanjanje nepravilnosti odlučuje se rešenjem.

Protiv rešenja kojim je zahtev odbačen ili odbijen, dozvoljen je prigovor."

Član 67.

U članu 149. stav 1. menja se i glasi:

"Kad je zahtev za otklanjanje nepravilnosti osnovan, sud, odnosno javni izvršitelj će rešenjem utvrditi, a ako je to moguće otkloniti, odnosno naložiti otklanjanje nepravilnosti učinjenih u toku i povodom sprovođenja izvršenja."

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 68.

Posle člana 151. dodaju se naziv člana 151a i član 151a koji glase:

"Određivanje izvršenja drugim sredstvima i predmetima ili na drugoj nepokretnosti

Član 151a

Nakon upisa zabeležbe rešenja o izvršenju, javni izvršitelj će, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke, odrediti da se izvršenje sprovede na drugoj nepokretnosti ili drugim sredstvom i predmetom izvršenja, ako postoji očigledna nesrazmera između visine potraživanja izvršnog poverioca i vrednosti nepokretnosti koju je izvršni poverilac predložio u predlogu za izvršenje, a druga nepokretnost, odnosno drugo sredstvo i predmet izvršenja su dovoljni za namirenje potraživanja izvršnog poverioca u razumnom roku.

Ako su određeni drugo sredstvo i predmet izvršenja, zabeležba rešenja o izvršenju na nepokretnosti ostaje upisana u katastru nepokretnosti sve dok potraživanje izvršnog poverioca ne bude namireno."

Član 69.

U članu 152. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"U slučaju iz stava 2. ovog člana sud će doneti rešenje o izvršenju kojim će istovremeno naložiti da se u katastar nepokretnosti upiše pravo svojine u korist izvršnog dužnika.

Stav 3. ovog člana shodno se primenjuje i na zaključak javnog izvršitelja."

Član 70.

Član 153. menja se i glasi:

"Član 153.

Ako se posle sticanja založnog prava na nepokretnosti promeni vlasnik nepokretnosti, založni poverilac naznačava u predlogu za izvršenje novog vlasnika nepokretnosti, kao izvršnog dužnika.

Izvršenje po odredbama ovog člana može se sprovesti samo na nepokretnosti na kojoj postoji založno pravo."

Član 71.

U članu 155. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Po proteku roka iz stava 2. ovog člana organ koji vodi katastar nepokretnosti ne može više odlučivati o zahtevu za upis zabeležbe."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Odredbe drugih zakona kojima se propisuje odstupanje od pravila propisanog stavom 2. ovog člana ne proizvode pravno dejstvo."

Član 72.

U članu 156. stav 2. reči: "a promena nije zasnovana na raspolaganju prethodnog vlasnika, postupak se nastavlja prema novom vlasniku kao izvršnom dužniku" zamenjuju se rečima: "sprovođenje izvršenja će se nastaviti na predmetnoj nepokretnosti, a novi vlasnik je dužan da trpi namirenje".

Stav 3. menja se i glasi:

"U slučaju iz stava 2. ovog člana javni izvršitelj donosi zaključak o nastavljanju izvršnog postupka protiv novog vlasnika."

Član 73.

U članu 161. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Ako nepokretnost nije upisana u katastar nepokretnosti, zakup prestaje prodajom nepokretnosti, osim ako je ugovor o zakupu zaključen u pisanoj formi i na kojem su potpisi ugovarača overeni u skladu sa zakonom, pre donošenja najstarijeg rešenja o izvršenju."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 74.

U članu 163. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"U slučaju da izvršni dužnik nije prisutan ili onemogućava pristup nepokretnosti, javni izvršitelj će postupiti na način propisan članom 142. stav 3. i članom 144. stav 2. ovog zakona."

Član 75.

U članu 168. stav 1. reči: "potraživanje izvršnog poverioca" zamenjuju se rečima: "njegovo potraživanje".

U stavu 2. reči: "donošenja zaključka o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti" zamenjuju se rečima: "dostavljanja zaključka o prodaji nepokretnosti".

Član 76.

U članu 169. stav 1. menja se i glasi:

"Kupac nepokretnosti, ni na javnom nadmetanju, ni neposrednom pogodbom, ne može biti izvršni dužnik."

Posle stava 1. dodaju se st. 2-5. koji glase:

"Kupac nepokretnosti ne može biti ni javni izvršitelj, zamenik javnog izvršitelja, pomoćnik javnog izvršitelja ili drugo lice koje je zaposleno kod javnog izvršitelja, nezavisno od toga da li postupa u konkretnom izvršnom postupku, niti lice koje je njihov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik.

Kupac nepokretnosti ne može biti ni svako drugo lice koje službeno učestvuje u konkretnom izvršnom postupku.

Kupac nepokretnosti ne može biti ni lice zaposleno u ministarstvu kao administrator portala elektronskog javnog nadmetanja, niti lice koje je njegov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik.

U zaključku o prodaji nepokretnosti javni izvršitelj je dužan da upozori na zabranu propisanu ovim članom."

Član 77.

U članu 170. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"U slučaju prodaje nepokretnosti na elektronskom javnom nadmetanju imalac zakonskog i ugovornog prava preče kupovine iz st. 1. i 2. ovog člana ima prvenstvo nad najpovoljnijim ponudiocem, ako u roku od tri dana od dana dostavljanja izveštaja o elektronskoj prodaji izjavi da kupuje nepokretnost pod istim uslovima kao najpovoljniji ponudilac."

Član 78.

Posle člana 171. dodaju se naziv člana 171a i član 171a koji glase:

"Elektronsko javno nadmetanje

Član 171a

Nepokretnost se može prodavati i na elektronskom javnom nadmetanju, ako tako odluči javni izvršitelj po službenoj dužnosti ili na predlog stranke.

Organizaciju i postupak elektronskog javnog nadmetanja bliže uređuje ministar."

Član 79.

U članu 173. stav 2. tačka 8) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9) koja glasi:

"9) upozorenje na zabranu propisanu članom 169. ovog zakona."

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3-5. koji glase:

"U slučaju prodaje nepokretnosti na elektronskom javnom nadmetanju zaključak o prodaji sadrži i posebnu napomenu da će se prodaja sprovesti preko portala elektronske prodaje, kao i licitacioni korak određen u procentu od početne cene ne višem od 10%.

U slučaju da se nepokretnost prodaje putem elektronskog javnog nadmetanja zaključak o prodaji mora sadržati i elemente propisane pravilnikom iz člana 171a stav 2. ovog zakona.

Jemstvo se mora uplatiti najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja, inače će se licu uskratiti učestvovanje na javnom nadmetanju."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 6. i 7.

Član 80.

U članu 174. stav 1. posle reči: "objavljuje se na" dodaje se reč: "elektronskoj".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U slučaju prodaje nepokretnosti na elektronskom javnom nadmetanju zaključak o prodaji objavljuje se i na portalu elektronske prodaje."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reč: "obaveštenja" zamenjuje se rečju: "informisanja".

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Zaključak o prodaji nepokretnosti na javnom nadmetanju dostavlja se strankama, založnim poveriocima, učesnicima u postupku, imaocu ugovornog i zakonskog prava preče kupovine koje je upisano u katastar nepokretnosti."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 81.

U članu 175. stav 1. reči: "do objavljivanja javnog nadmetanja" zamenjuju se rečima: "najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja".

U stavu 2. reči: "desetinu procenjene vrednosti nepokretnosti" zamenjuju se rečima: "15% procenjene vrednosti nepokretnosti".

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Kada se nepokretnost prodaje na elektronskom javnom nadmetanju jemstvo se uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda koji ne podleže blokadi, u skladu sa pravilnikom koji uređuje postupak elektronske prodaje."

Član 82.

U članu 176. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Odredbe st. 1-3. ovog člana shodno se primenjuju i na prodaju nepokretnosti na elektronskom javnom nadmetanju."

Član 83.

U članu 177. stav 2. posle reči: "na javnom nadmetanju na" dodaje se reč: "elektronskoj".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Ako se nepokretnost prodaje na elektronskom javnom nadmetanju, rok iz stava 2. ovog člana računa se od dana objavljivanja zaključka na portalu elektronske prodaje."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 84.

U članu 179. stav 2. reči: "pa se saopštava početna cena i učesnici pozivaju da stave ponudu" zamenjuju se rečima: "i saopštavanjem početne cene".

Stav 3. menja se i glasi:

"Ako najmanje jedan učesnik prihvati početnu cenu, javni izvršitelj objavljuje sledeću cenu koja je viša i to najviše za 10% od početne cene. Ovaj postupak se ponavlja sve dok poslednja objavljena cena ostane neprihvaćena, nakon čega se javno nadmetanje zaključuje."

Stavovi 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 4.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Tok javnog nadmetanja u slučaju elektronske prodaje bliže se uređuje pravilnikom iz člana 171a stav 2. ovog zakona."

Član 85.

U članu 180. stav 1. reči: "ispituje punovažnost ponuda," brišu se.

U stavu 2. reči: "najvišu cenu" zamenjuju se rečima: "najvišu objavljenu cenu, a ako je dva ili više učesnika ponudilo najvišu objavljenu cenu najpovoljniji ponudilac je onaj koji je tu cenu prvi ponudio".

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"U slučaju prodaje nepokretnosti na elektronskom javnom nadmetanju javni izvršitelj po prijemu izveštaja o elektronskoj prodaji postupa na način predviđen stavom 1. ovog člana."

Član 86.

U članu 181. stav 3. posle reči: "objavljuje na" dodaje se reč: "elektronskoj".

Član 87.

U članu 182. stav 1. reči: "nije punovažna ili koja" brišu se.

U stavu 2. posle reči: "plaćene cene" dodaju se zapeta i reči: "a ako nakon toga preostane višak, uplatiće se na račun budžeta Republike Srbije".

Stav 3. menja se i glasi:

"Ako prva tri ponudioca ne plate ponuđenu cenu u roku, iz njihovog jemstva namiruju se troškovi prvog i drugog javnog nadmetanja, odnosno neposredne pogodbe i razlika u ceni postignutoj na prvom i drugom javnom nadmetanju, odnosno razlika u ceni koja je postignuta na drugom javnom nadmetanju i ceni koja je postignuta u postupku prodaje putem neposredne pogodbe, a ako nakon toga preostane višak, uplatiće se na račun budžeta Republike Srbije."

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Jemstvo u svakom slučaju gubi učesnik koji ne ponudi ni početnu cenu, kao i učesnik koji odustane od javnog nadmetanja. U tom slučaju postupiće se na način propisan st. 2. i 3. ovog člana."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 88.

U članu 183. stav 1. menja se i glasi:

"Javno nadmetanje nije uspelo ako nema ponudilaca ili ako nijedan ponudilac ne prihvati prodajnu cenu koja je jednaka početnoj ceni."

Član 89.

U članu 185. stav 3. reči: "desetog dela procenjene vrednosti nepokretnosti" zamenjuju se rečima: "od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti".

Član 90.

U članu 186. stav 1. reči: "u rasponu od objavljivanja zaključka o prodaji nepokretnosti na javnom nadmetanju, pa" brišu se.

U stavu 3. posle reči: "određuju se" dodaju se reči: "kupac nepokretnosti" i zapeta, a reči: "koja ne može biti niža od 70% procenjene vrednosti nepokretnosti" brišu se.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Založni poverilac čije je pravo upisano pre donošenja najstarijeg rešenja o izvršenju mora dati svoj pristanak u pisanoj formi na uslove iz sporazuma u roku od osam dana od dana dostavljanja.

U slučaju da se založni poverilac iz stava 4. ovog člana ne izjasni u roku od osam dana od dana dostavljanja sporazuma, smatra se da je dao pristanak na sporazum, o čemu će ga javni izvršitelj poučiti prilikom dostavljanja sporazuma."

Član 91.

U članu 187. stav 1. menja se i glasi:

"Odmah posle sporazuma stranaka donosi se zaključak o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po sporazumu stranaka, kojim se određuju kupac, rok za zaključenje ugovora, cena i rok za plaćanje prodajne cene."

Član 92.

U članu 188. stav 1. zapeta i reči: "i tako smanje prodajnu cenu na 50% procenjene vrednosti nepokretnosti" brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Za izmenu sporazuma iz stava 1. ovog člana neophodan je pristanak založnog poverioca na način propisan članom 186. st. 4. i 5. ovog zakona."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 93.

U članu 189. stav 1. menja se i glasi:

"Zaključak o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca donosi se odmah pošto izvršni poverilac izabere takvo namirenje. Zaključkom se određuju rok za zaključenje ugovora o prodaji i rok za plaćanje prodajne cene."

U stavu 2. reč: "objavljivanja" zamenjuje se rečju: "donošenja".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Ugovor o prodaji zaključuje se sa licem koje je potpisalo sporazum sa izvršnim poveriocem o ceni i roku za plaćanje cene i o tome obavestilo javnog izvršitelja."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 94.

U članu 190. stav 2. posle reči: "na nepokretnosti" dodaju se reči: "ili da predloži drugo sredstvo i predmet izvršenja".

Član 95.

U članu 193. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Kupac stiče pravo svojine na nepokretnosti danom donošenja zaključka o predaji."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Protiv zaključka o predaji nepokretnosti može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka."

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Rešenjem kojim se usvaja zahtev za otklanjanje nepravilnosti iz stava 4. ovog člana ne dira se u stečeno pravo svojine kupca."

Član 96.

U članu 195. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Troškove postupka iz stava 1. ovog člana predujmljuje kupac nepokretnosti, a snosi ih neposredni držalac čije se iseljenje sprovodi."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 97.

U članu 199. stav 1. tačka 2) posle reči: "ispravom" dodaju se reči: "koja je nastala pre donošenja najstarijeg rešenja o izvršenju".

Član 98.

U članu 209. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Pod uslovima iz stava 2. ovog člana i javni izvršitelj može zaključkom odrediti sprovođenje izvršenja na nepokretnosti u vanknjižnoj svojini izvršnog dužnika."

Član 99.

Član 210. menja se i glasi:

"Član 210.

Pošto sud donese rešenje o izvršenju na nepokretnosti koja je u vanknjižnoj svojini izvršnog dužnika, nepokretnost popisuje javni izvršitelj na sastanku za popis, na koji poziva izvršnog poverioca, izvršnog dužnika, lica čije se nepokretnosti graniče s nepokretnošću i neposrednog držaoca nepokretnosti, ako to nije izvršni dužnik.

Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje i kada javni izvršitelj donese zaključak o sprovođenju izvršenja na nepokretnosti koja je u vanknjižnoj svojini izvršnog dužnika.

Zapisnik o popisu nepokretnosti za koju se utvrdi da je u svojini izvršnog dužnika ima dejstvo kao upis zabeležbe rešenja o izvršenju u katastar nepokretnosti i objavljuje se na elektronskoj oglasnoj tabli Komore.

U zaključku o prodaji nepokretnosti, javni izvršitelj posebno navodi da je nepokretnost u vanknjižnoj svojini."

Član 100.

U članu 211. reči: "i za sprovođenje izvršenja" brišu se.

Član 101.

U članu 212. stav 1. posle reči: "izvršenju" dodaju se zapeta i reči: "odnosno u zaključku javnog izvršitelja o sprovođenju izvršenja,".

Član 102.

Član 213. menja se i glasi:

"Član 213.

Nepokretnosti i pokretne stvari prodaju se zajedno putem javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se uređuje izvršenje na nepokretnostima radi namirenja novčanog potraživanja.

Ako se nepokretnosti i pokretne stvari nisu mogle prodati ni na drugom javnom nadmetanju javni izvršitelj odmah poziva izvršnog poverioca da se u roku od 15 dana izjasni da li predlaže prodaju neposrednom pogodbom. U slučaju da se izvršni poverilac ne izjasni u roku izvršni postupak se obustavlja.

Ako se nepokretnosti i pokretne stvari nisu mogle prodati neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca, izvršni postupak se razdvaja na postupak prodaje nepokretnosti i postupak prodaje pokretnih stvari koji u tom slučaju počinju ispočetka.

Ako se nepokretnosti i pokretne stvari nisu mogle prodati neposrednom pogodbom po sporazumu stranaka izvršni postupak se nastavlja u stanju u kom se nalazio kada su se stranke sporazumele o prodaji neposrednom pogodbom.

U postupku zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari izvršni poverilac se ne može namiriti prenosom stvari u svojinu."

Član 103.

U članu 214. stav 2. reč: "sudija" zamenjuje se rečima: "javni izvršitelj".

Član 104.

U članu 215. stav 1. reč: "sud" briše se, a posle reči: "donosi" dodaje se reč: "se".

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Zaključak iz st. 1. i 2. ovog člana donosi i postupak nastavlja javni izvršitelj koji sprovodi izvršenje u postupku u kojem je upisana najstarija zabeležba rešenja o izvršenju."

Član 105.

U članu 237. stav 1. posle reči: "zaključka na" dodaje se reč: "elektronskoj".

U stavu 2. zapeta i reči: "a izvršni poverilac položi jemstvo za štetu koju izvršni dužnik može pretrpeti zbog ranije prodaje" brišu se.

Član 106.

U članu 238. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Jemstvo se mora uplatiti najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"U uslovima prodaje javni izvršitelj je dužan da upozori na zabranu propisanu članom 169. ovog zakona."

Član 107.

U članu 239. stav 1. posle reči: "objavljuje se na" dodaje se reč: "elektronskoj".

Član 108.

U članu 242. posle reči: "potraživanje na nepokretnosti:" dodaju se reči: "o elektronskom javnom nadmetanju,".

Član 109.

Član 245. menja se i glasi:

"Član 245.

Stranke mogu da se sporazumeju o prodaji stvari neposrednom pogodbom u istom roku kao kad se prodaje nepokretnost (član 186. st. 1. i 2).

Na sadržinu i uslove punovažnosti sporazuma stranaka primenjuju se odredbe o sporazumu stranaka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom (član 186. st. 3-5)."

Član 110.

U članu 247. stav 5. briše se.

Član 111.

Posle člana 251. dodaje se naziv člana 251a i član 251a koji glase:

"Prestanak zakupa

Član 251a

Prodajom prestaje zakup pokretnih stvari, osim ako je ugovor o zakupu zaključen u pisanoj formi i na kojem su potpisi ugovarača overeni u skladu sa zakonom, pre najstarijeg založnog prava na pokretnim stvarima ili najstarijeg rešenja o izvršenju."

Član 112.

U članu 253. stav 1. posle reči: "ispravom" dodaju se reči: "koja je nastala pre donošenja najstarijeg rešenja o izvršenju".

Član 113.

Posle člana 255. dodaju se naziv člana 255a i član 255a koji glase:

"Izvršenje na osnovu izvoda iz registra zaloge kao izvršne isprave

Član 255a

Izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja na osnovu izvoda iz registra zaloge kao izvršne isprave, sprovodiće se po odredbama ovog zakona o izvršenju radi namirenja novčanog potraživanja na pokretnim stvarima."

Član 114.

U članu 257. tačka 5) reči: "dodatka na decu" zamenjuju se rečima: "zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom".

Član 115.

U članu 258. stav 1. menja se i glasi:

"Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate može da se sprovede u visini do jedne polovine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate, odnosno do njihove četvrtine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate koja ne prelazi iznos prosečne neto zarade prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, može se sprovesti do njihove trećine."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Izvršenje na minimalnoj zaradi sprovodi se do njene četvrtine."

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5-8. koji glase:

"Izvršenje na penziji može se sprovesti do njene trećine.

Izvršenje na penziji koja ne prelazi iznos prosečne penzije prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, može se sprovesti do njene četvrtine.

Izvršenje na penziji čija visina ne prelazi najniži iznos penzije može se sprovesti do njene desetine.

Radi namirenja potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja izvršenje na primanjima iz st. 1-7. ovog člana može se sprovesti do polovine primanja."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 9.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 10. reči: "ugovoru o osiguranju života" zamenjuju se rečima: "ugovoru o životnom osiguranju".

Član 116.

Posle člana 279. dodaju se naziv člana 279a i član 279a koji glasi:

"Ovlašćenja izvršnog poverioca nakon donošenja zaključka javnog izvršitelja o prenosu potraživanja

Član 279a

Ako se potraživanje izvršnog dužnika prema njegovom dužniku zasniva na izvršnoj ili verodostojnoj ispravi, izvršni poverilac može na osnovu zaključka javnog izvršitelja o prenosu potraživanja i izvršne ili verodostojne isprave podneti predlog za izvršenje protiv dužnika izvršnog dužnika.

Ako je po predlogu izvršnog dužnika već doneto rešenje o izvršenju protiv njegovog dužnika, izvršni poverilac na osnovu zaključka javnog izvršitelja o prenosu potraživanja stupa u već pokrenuti izvršni postupak na mesto izvršnog dužnika.

Ako se potraživanje izvršnog dužnika prema njegovom dužniku ne zasniva ni na izvršnoj ni na verodostojnoj ispravi, izvršni poverilac na osnovu zaključka javnog izvršitelja o prenosu potraživanja može ostvarivati svoja prava u parničnom postupku."

Član 117.

U članu 300. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Ako je u predlogu za izvršenje kao izvršni dužnik naznačen indirektni korisnik budžetskih sredstava, za koga se u smislu propisa kojima se uređuje izvršenje budžeta prinudna naplata sprovodi na isti način kao i za direktne korisnike budžetskih sredstava, izvršni poverilac dužan je da u predlogu za izvršenje naznači identifikacione podatke za dužnika iz stava 2. ovog člana."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Posle stava 4. dodaju se st. 5-9. koji glase:

"Izvršni poverilac je dužan da o nameri podnošenja predloga za izvršenje pismenim putem obavesti ministarstvo nadležno za finansije najkasnije 30 dana pre podnošenja predloga za izvršenje.

Dokaz o poslatom obaveštenju iz stava 5. ovog člana izvršni poverilac je dužan da dostavi uz predlog za izvršenje pod pretnjom odbacivanja.

O predlogu za izvršenje odlučuje javni izvršitelj imenovan za područje suda u postupku pred kojim je nastala izvršna isprava. Izvršni poverilac dužan je da pre podnošenja predloga za izvršenje zahteva od Komore da odredi javnog izvršitelja kome će podneti predlog za izvršenje i na dalji postupak shodno se primenjuju odredbe člana 393. ovog zakona.

Kad je predlog za izvršenje sastavljen tako da u svemu odgovara rešenju o izvršenju koje bi se imalo doneti, a podnet je u potrebnom broju primeraka, javni izvršitelj može izdati skraćeni prepis rešenja stavljanjem otiska štambilja koji sadrži tekst kojim se usvaja predloženo rešenje.

O pravnom leku protiv rešenja o izvršenju odlučuje stvarno nadležni sud za čije područje je imenovan javni izvršitelj koji je doneo rešenje o izvršenju."

Član 118.

U članu 302. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izveštaj o izvršenju rešenja kojim je određena naplata budućih povremenih davanja koja su sprovedena u celini, organizacija za prinudnu naplatu dostavlja javnom izvršitelju nakon izvršenja poslednje rate budućeg davanja."

Član 119.

U članu 304. stav 2. menja se i glasi:

"U sprovođenju izvršenja rešenja iz stava 1. ovog člana, organizacija za prinudnu naplatu će blokirati sve račune svih solidarnih dužnika, a prenos sredstava će se vršiti prema redosledu navedenom u rešenju o izvršenju, odnosno zaključku javnog izvršitelja do potpunog namirenja."

St. 3. i 4. brišu se.

Član 120.

Član 305. menja se i glasi:

"Član 305.

Organizacija za prinudnu naplatu dužna je da svakodnevno izveštava javnog izvršitelja o izvršenjima koja su sprovedena u celini.

Organizacija za prinudnu naplatu dužna je da izvesti javnog izvršitelja ako u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, odnosno zaključka javnog izvršitelja nije sprovedeno izvršenje.

Ako izvršenje nije sprovedeno u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o izvršenju, javni izvršitelj poziva izvršnog poverioca da se u roku od osam dana izjasni o tome da li ostaje pri namirenju na novčanim sredstvima na računu izvršnog dužnika ili predlaže dodavanje novog sredstva i predmeta izvršenja ili promenu sredstva i predmeta izvršenja, inače se izvršni postupak obustavlja."

Član 121.

U članu 306. reč: "sudu" zamenjuje se rečima: "javnom izvršitelju".

Član 122.

U članu 310. posle stava 2. dodaju se st. 3-5 koji glase:

"Sredstva sa tekućeg računa prenose se na namenski račun javnog izvršitelja.

Izvršni dužnik može u roku od osam dana od dana izvršenog prenosa obavestiti javnog izvršitelja da je prilikom prenosa sredstava došlo do povrede ograničenja iz čl. 257. ili 258. ovog zakona i o tome dostaviti odgovarajuće dokaze.

U slučaju da javni izvršitelj utvrdi da je prenos sredstava izvršen suprotno ograničenjima iz čl. 257. ili 258. ovog zakona bez odlaganja će izvršiti povraćaj više prenetih sredstava na tekući račun izvršnog dužnika, odnosno na račun koji izvršni dužnik opredeli uz napomenu da se radi o sredstvima koja ne mogu biti predmet izvršenja."

Član 123.

U članu 315. stav 1. posle reči: "pravo" dodaju se zapeta i reči: "pod uslovom da je rešenje o izvršenju postalo pravnosnažno".

Član 124.

U članu 317. stav 2. posle reči: "(čl. 218-255)" dodaju se zapeta i reči: "pod uslovom da nisu u suprotnosti sa odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i pravilima tržišta na kojima se prodaju finansijski instrumenti, osim odredaba o elektronskom javnom nadmetanju".

Član 125.

U članu 320. reči: "(čl. 218-255.)" zamenjuju se rečima: "(čl. 218-255), osim odredaba o elektronskom javnom nadmetanju".

Član 126.

Posle člana 326. dodaju se naziv Glave osme a i Glava osma a koji glase:

"Glava osma a
SKRAĆENI IZVRŠNI POSTUPAK

Svojstvo stranaka

Član 326a

Skraćeni izvršni postupak se može sprovesti ako su izvršni poverilac i izvršni dužnik subjekti za rešavanje čijih sporova je u skladu sa zakonom stvarno nadležan privredni sud.

Verodostojna isprava na osnovu koje se može odrediti i sprovesti skraćeni izvršni postupak

Član 326b

Skraćeni izvršni postupak se može sprovesti samo na osnovu sledećih verodostojnih isprava:

1) menice i čeka domaćeg ili stranog lica, sa protestom ako je potreban za zasnivanje potraživanja;

2) bezuslovne bankarske garancije;

3) bezuslovnog akreditiva;

4) overene izjave izvršnog dužnika kojom ovlašćuje banku da s njegovog računa prenese novčana sredstva na račun izvršnog poverioca.

Donošenje rešenja o izvršenju u skraćenom postupku

Član 326v

Sud je dužan da donese rešenje o izvršenju u skraćenom izvršnom postupku kada su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, i ako izvršni poverilac u predlogu za izvršenje zatraži sprovođenje skraćenog izvršnog postupka.

Protiv rešenja kojim se odbacuje ili odbija predlog za izvršenje u skraćenom izvršnom postupku, izvršni poverilac može izjaviti prigovor u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja.

Prigovor

Član 326g

Protiv rešenja o izvršenju donetog u skraćenom izvršnom postupku izvršni dužnik može izjaviti prigovor u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja.

Prigovor se može izjaviti isključivo iz sledećih razloga:

1) ako je u ispravu iz člana 326b unet neistinit sadržaj;

2) ako je isprava potpisana od strane neovlašćenog lica;

3) ako obaveza iz isprave nije dospela;

4) ako je obaveza iz isprave ispunjena;

5) ako istovremeno dospela obaveza izvršnog poverioca nije ispunjena;

6) ako potraživanje iz isprave nije prešlo ili nije preneto na izvršnog poverioca ili ako obaveza nije prešla ili nije preneta na izvršnog dužnika;

7) ako je potraživanje iz isprave zastarelo.

Prigovor odlaže izvršenje rešenja o izvršenju, osim ako je rešenje o izvršenju doneto na osnovu menice.

Dokazi uz prigovor

Član 326d

Izvršni dužnik je dužan da uz prigovor podnese dokaze, i to:

1) pravnosnažnu sudsku odluku kojom je utvrđena neistinitost isprave ili izvod iz centralnog registra hartija od vrednosti, ako tvrdi da je u ispravu unet neistinit sadržaj;

2) izvod iz registra o licu ovlašćenom za zastupanje u momentu izdavanja isprave, ako tvrdi da je isprava potpisana od strane neovlašćenog lica;

3) nalog za plaćanje u pismenoj ili elektronskoj formi na osnovu koga je izvršen prenos sredstava, ako tvrdi da je obaveza ispunjena;

4) da nedospelost obaveze proizlazi iz same isprave ako tvrdi da obaveza nije dospela;

5) da zastarelost potraživanja proizlazi iz same isprave, ako tvrdi da je potraživanje zastarelo. 

Postupak po prigovoru

Član 326đ

Sudija pojedinac dostavlja prigovor izvršnom poveriocu koji u roku od tri dana od dana dostavljanja može dati odgovor.

Sudija pojedinac dostavlja veću prigovor, rešenje i spise predmeta narednog radnog dana od prijema odgovora na prigovor ili od isteka roka za odgovor na prigovor.

Veće je dužno da odluči o prigovoru u roku od osam dana od dana kada mu sudija dostavi prigovor i spise predmeta.

Ako izvršni dužnik dokaže postojanje razloga za prigovor (član 326g), dokaznim sredstvima propisanim članom 326d, veće će usvojiti prigovor, ukinuti rešenje o izvršenju u skraćenom postupku u delu u kome je određeno izvršenje i odrediti da se postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga.

Ako izvršni dužnik istakne prigovor neispunjenja istovremeno dospele obaveze izvršnog poverioca, prigovor se odbija ako izvršni poverilac podnese dokaz o ispunjenju svoje obaveze.

Ako izvršni dužnik istakne prigovor da potraživanje nije prešlo ili nije preneto na izvršnog poverioca ili da obaveza nije prešla ili nije preneta na izvršnog dužnika, prigovor se odbija ako izvršni poverilac dokaže prelaz ili prenos potraživanja ili obaveze javnom ili po zakonu overenom ispravom, odnosno pravnosnažnom ili konačnom odlukom donetom u parničnom, prekršajnom ili upravnom postupku.

Shodna primena ostalih odredaba ovog zakona

Član 326e

Na sva druga pitanja koja nisu uređena odredbama ove glave, shodno se primenjuju ostale odredbe ovog zakona."

Član 127.

U članu 333. stav 1. reči: "izvršni dužnik" zamenjuju se rečima: "dužnik izvršnog dužnika".

Član 128.

Posle Glave devete dodaju se naziv Glave devete a i Glava deveta a koji glase:

Glava deveta a

"Unovčenje drugih imovinskih prava izvršnog dužnika

Član 338a

Izvršenje na drugim imovinskim pravima izvršnog dužnika (patent, žig i drugo) sprovodi se njihovom plenidbom, upisom u odgovarajući registar i unovčenjem uz shodnu primenu odredaba ovog zakona kojima se uređuje izvršenje na pokretnim stvarima radi namirenja novčanog potraživanja, osim odredaba o elektronskom javnom nadmetanju."

Član 129.

Član 355. menja se i glasi:

"Član 355.

Za sprovođenje izvršenja isključivo je nadležan javni izvršitelj.

Izvršenje počinje da se sprovodi kada istekne 30 dana od kada je izvršni dužnik primio rešenje o izvršenju.

Ako su iseljenjem obuhvaćena maloletna lica, kao i lica kojima je neophodno obezbediti nužan smeštaj, javni izvršitelj će obavestiti organ starateljstva najkasnije osam dana pre pristupanja izvršenju.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, organ starateljstva će bez odlaganja preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti i pružiti svu neophodnu pomoć pri sprovođenju izvršenja.

Izvršni poverilac dužan je da obezbedi potrebnu radnu snagu i prevozna sredstva, na zahtev javnog izvršitelja.

Zahtev mu se saopštava najkasnije osam dana pre pristupanja izvršenju."

Član 130.

U članu 357. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"U slučaju da se pokretne stvari nisu mogle prodati ni na drugom javnom nadmetanju, javni izvršitelj će ih predati ustanovi socijalne zaštite, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu."

Član 131.

Član 359. menja se i glasi:

"Član 359.

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje i za sprovođenje izvršenja radi preduzimanja radnje koju može preduzeti samo izvršni dužnik, uzdržavanja od određene radnje (nečinjenje) ili trpljenja određene radnje, mesno je nadležan i sud na čijem području izvršni dužnik treba da ispuni svoju obavezu."

Član 132.

Član 360. menja se i glasi:

"Član 360.

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje radi preduzimanja radnje koju može preduzeti i drugo lice mesno je nadležan i sud na čijem području izvršni dužnik treba da ispuni svoju obavezu.

Za sprovođenje izvršenja radi preduzimanja radnje koju može preduzeti i drugo lice isključivo je nadležan javni izvršitelj.

Ako radnju može preduzeti i drugo lice, ne samo izvršni dužnik, izvršni poverilac se u rešenju o izvršenju ovlašćuje da u određenom roku i o trošku izvršnog dužnika sam preduzme radnju ili da je poveri drugom licu.

Izvršni postupak se obustavlja ako izvršni poverilac ili drugo lice ne preduzmu radnju u roku određenom u rešenju o izvršenju."

Član 133.

U članu 361. stav 1. reči: "sadržan u predlogu za izvršenje, sud" zamenjuju se rečima: "javni izvršitelj", a reč: "suda" zamenjuje se rečima: "javnog izvršitelja".

U stavu 2. reči: "jeste sastavni deo rešenja o izvršenju koji sud" zamenjuju se rečima: "javni izvršitelj".

Član 134.

U članu 362. stav 1. reč: "sud" zamenjuje se rečima: "javni izvršitelj", a posle reči: "stranke" dodaju se zapeta i reči: "rešenjem protiv koga se može izjaviti prigovor".

U stavu 2. reč: "sud" zamenjuje se rečima: "javni izvršitelj".

Član 135.

U članu 374. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

"Protiv rešenja kojim se izriče novčana kazna može se izjaviti prigovor. Novčana kazna ne može biti zamenjena kaznom zatvora.

Sud može rešenjem protiv kog je dozvoljen prigovor izreći kaznu zatvora koja traje sve dok se dete ne preda, a najduže do 60 dana. Na izvršenje kazne zatvora primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, osim odredaba o odlaganju izvršenja kazne. Prigovor protiv rešenja kojim se izriče kazna zatvora odlaže njegovo izvršenje."

Član 136.

U članu 376. stav 2. menja se i glasi:

"Dete prinudno oduzima i predaje organ starateljstva uz prisustvo i nadzor suda."

U stavu 3. reč: "sudiju" zamenjuje se rečju: "sud".

Član 137.

U članu 379. posle broja: "371" dodaju se zapeta i brojevi: "373, 374".

Član 138.

Član 394. menja se i glasi:

"Član 394.

Predlog za izvršenje je uredan i kada umesto potpisa izvršnog poverioca ili punomoćnika, koji nije advokat, sadrži faksimil.

Ne može se odrediti izvršenje prodajom jedine nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika fizičkog lica radi namirenja potraživanja čija glavnica ne prelazi iznos od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja predloga za izvršenje.

Rešenje se izvršava posle njegove pravnosnažnosti.

Potvrdu o nastupanju pravnosnažnosti rešenja izdaje javni izvršitelj.

Verodostojnu ispravu predstavlja račun ili izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim komunalnim ili srodnim uslugama.

Verodostojna isprava mora da bude podobna za donošenje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave (član 53).

O predlogu za protivizvršenje odlučuje sud koji bi bio nadležan da odlučuje o predlogu za izvršenje."

Član 139.

U članu 396. stav 2. reči: "sudu koji bi odlučivao o predlogu za izvršenje da je za to nadležan sud" zamenjuju se rečima: "preko javnog izvršitelja koji je doneo rešenje iz stava 1. ovog člana".

Stav 3. menja se i glasi:

"O prigovoru odlučuje sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište, boravište ili sedište."

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 140.

U članu 397. stav 2. posle reči: "izvršenja" dodaju se reči: "ili izvršenje na celokupnoj imovini".

Dodaje se stav 3. koji glasi:

"Kad je predlog za izvršenje sastavljen tako da u svemu odgovara rešenju o izvršenju koje bi se imalo doneti, a podnet je u potrebnom broju primeraka, javni izvršitelj može izdati skraćeni prepis rešenja stavljanjem otiska štambilja koji sadrži tekst kojim se usvaja predloženo rešenje."

Član 141.

U članu 398. stav 2. reči: "koji bi odlučivao o predlogu za izvršenje da je za to nadležan sud" zamenjuju se rečima: "preko javnog izvršitelja koji je doneo rešenje o izvršenju".

Stav 3. menja se i glasi:

"O prigovoru odlučuje sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište, boravište ili sedište."

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 142.

Naziv člana 399. i član 399. menjaju se i glase:

"Shodna primena odredaba o prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

Član 399.

Na sadržinu prigovora, rok za izjavljivanje, razloge zbog kojih se prigovor može izjaviti, razloge o kojima sud vodi računa po službenoj dužnosti, postupak, rokove za odlučivanje i odluke o prigovoru, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave.

Ako izvršni poverilac prizna navode iz prigovora javni izvršitelj će rešenjem usvojiti prigovor, staviti van snage rešenje o izvršenju u celini ili delimično i odlučiti o troškovima postupka.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti prigovor sudu."

Član 143.

Naziv člana 400. i član 400. menjaju se i glase:

"Izvršenje na osnovu izvršne isprave radi namirenja novčanog potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti

Član 400.

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave radi namirenja potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti podnosi se Komori javnih izvršitelja i na dalji postupak se primenjuju odredbe člana 393. ovog zakona.

O žalbi protiv rešenja javnog izvršitelja kojim je odlučeno o predlogu za izvršenje iz stava 1. ovog člana odlučuje drugostepeni sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište, boravište ili sedište.

U svemu ostalom shodno se primenjuju odredbe ovog zakona."

Član 144.

Posle člana 400. naziv pododeljka b), nazivi čl. 401-405. i čl. 401-405, naziv pododeljka v), nazivi čl. 406-408 i čl. 406-408, naziv pododeljka g) i nazivi čl. 409-413. i čl. 409-413. brišu se.

Član 145.

U članu 422. stav 4. posle reči: "izvršitelj" dodaju se zapeta i reči: "osim u slučajevima iz člana 4. stav 1. ovog zakona".

Član 146.

U članu 423. stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 147.

U članu 445. tačka 3) menja se i glasi:

"3) nalog organizaciji za prinudnu naplatu da novčana sredstva u visini obezbeđenog potraživanja prenese u depozit javnog izvršitelja;".

Član 148.

U članu 455. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Nije dozvoljeno određivanje privremene mere kojom bi se zabranilo sprovođenje izvršenja."

Član 149.

U članu 459. tačka 4) menja se i glasi:

"4) nalog organizaciji za prinudnu naplatu da novčana sredstva u visini obezbeđenog potraživanja prenese u depozit javnog izvršitelja;".

Član 150.

U članu 477. stav 5. menja se i glasi:

"U slučaju iz stava 4. ovog člana, ministar može imenovati za javnog izvršitelja drugog kandidata koga je konkursna komisija predložila."

Član 151.

U članu 479. stav 5. menja se i glasi:

"U slučaju iz stava 4. ovog člana, ministar može imenovati za javnog izvršitelja drugog kandidata koga je konkursna komisija predložila."

Član 152.

U članu 480. stav 2. posle reči: "imenovani" dodaje se reč: "javni".

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"O ispunjenosti uslova propisanih stavom 2. ovog člana Komora je dužna da sačini zapisnik i dostavi ga ministarstvu."

Član 153.

Posle člana 480. dodaju se naziv člana 480a i član 480a koji glase:

"Obaveze javnog izvršitelja nakon otpočinjanja delatnosti

Član 480a

Javni izvršitelj dužan je da u roku od 30 dana od dana otpočinjanja delatnosti ministarstvu dostavi dokaz o prestanku radnog odnosa, odnosno dokaz o prestanku funkcije iz člana 487. stav 1. tačka 4) ovog zakona, u suprotnom biće razrešen."

Član 154.

U članu 487. stav 1. tačka 4) reči: "su kao nespojivi određeni propisom Komore" zamenjuju se rečima: "nespojivi sa javnoizvršiteljskom delatnošću".

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Ministar daje mišljenje o nespojivosti poslova iz stava 1. tačka 4) ovog člana sa javnoizvršiteljskom delatnošću."

Član 155.

U članu 489. stav 1. posle reči: "izvršitelja" dodaju se reči: "sa tog područja".

Stav 3. menja se i glasi:

"U slučaju iz stava 1. ovog člana ministar je dužan da raspiše konkurs za imenovanje novog javnog izvršitelja u roku od 90 dana."

Član 156.

U članu 491. stav 3. posle reči: "odredio on" reči: "ili predsednik Komore" brišu se.

Član 157.

U članu 492. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"U slučaju iz stava 2. ovog člana ako javni izvršitelj nema zamenika, njegovi predmeti se dodeljuju javnom izvršitelju sa tog područja kojeg imenuje ministar rešenjem iz stava 3. ovog člana."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 158.

U članu 493. tačka 6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7) koja glasi:

"7) obavlja druge poslove propisane ovim ili posebnim zakonom."

Član 159.

U članu 495. stav 1. reč: "izuzima" zamenjuje se rečju: "isključuje", a reč: "(isključenje)" briše se.

U stavu 2. reč: "izuzima" zamenjuje se rečju: "isključuje".

U stavu 3. reči: "izuzima se" zamenjuju se rečima: "može biti izuzet".

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Podnošenje tužbe protiv javnog izvršitelja koji sprovodi izvršenje ne predstavlja razlog za njegovo isključenje ili izuzeće."

Član 160.

U nazivu člana 502. posle reči: "godišnji" dodaju se reči: "i redovni".

U članu 502. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Javni izvršitelj podnosi jednom dnevno redovni izveštaj o poslovanju iz evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja ministarstvu."

Član 161.

U članu 503. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Pored podataka iz stava 2. ovog člana koji su javni, evidencija sadrži i podatke koji nisu javni i to: adresu ili adresu sedišta, jedinstveni matični broj građana ili matični broj izvršnog dužnika i izvršnog poverioca, broj računa, iznos uplaćenog jemstva, iznos potraživanja, brojeve računa kod poslovne banke sa kojih ili na koje se vrši uplata ili prenos sredstava izvršnog dužnika i izvršnog poverioca, iznose naknade za rad i naknade troškova javnog izvršitelja, skenirane isprave koje je doneo sud i dostavio javnom izvršitelju i isprave koje je doneo javni izvršitelj, dnevne izvode sa namenskog i posebnog računa javnog izvršitelja kod poslovne banke.

Podaci u elektronskoj evidenciji javnog izvršitelja moraju da budu istovetni sa podacima iz isprava za svaki predmet. Rok za upis podataka iz spisa predmeta za koje se vodi elektronska evidencija iznosi 15 dana."

Dosadašnji st. 3-5. postaju st. 5-7.

Član 162.

U članu 507. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Smatraće se da je Komora dala pozitivno mišljenje ako na zahtev ministarstva ne odgovori u roku od 30 dana."

Dosadašnji st. 2-5. postaju st. 3-6.

Član 163.

U članu 523. stav 3. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

"1a) prikuplja i obrađuje podatke iz člana 503. ovog zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;".

Član 164.

U članu 527. tačka 2) menja se i glasi:

"2) učestalo kašnjenje sa donošenjem rešenja i zaključaka u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja ili neblagovremeno preduzimanje radnji kojima se neposredno sprovodi izvršenje ili obezbeđenje u većem broju predmeta;".

U tački 9) reči: "(član 393. stav 4)" zamenjuju se rečima: "(član 300. i član 393. stav 4)".

Tačka 13) menja se i glasi:

"13) učestale povrede Etičkog kodeksa javnih izvršitelja ili Standarda profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja koje su dovele do teškog ugrožavanja ugleda javnih izvršitelja;".

U tački 16) posle reči: "evidencija" dodaju se reči: "tako što u njima netačno prikazuje ili propušta da prikaže podatke koji se po zakonu ili drugom propisu moraju prikazati".

U tački 23) posle reči: "delatnosti javnog izvršitelja" tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje tačka 24) koja glasi:

"24) nevođenje evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju u skladu sa aktom ministra iz člana 503. stav 6. ovog zakona."

Član 165.

U članu 542. stav 1. reč: "šest" zamenjuje se brojem: "12", a reči: "jednu godinu" zamenjuju se rečima: "dve godine".

U stavu 2. reč: "jedne" zamenjuje se rečju: "dve", a posle reči: "pokretanja disciplinskog postupka" dodaju se zapeta i reči: "a ne teče za vreme trajanja upravnog spora, odnosno sudskog postupka u vezi sa sprovedenim disciplinskim postupkom i izrečenom disciplinskom merom".

Član 166.

Izvršni postupci u kojima izvršenje ili obezbeđenje sprovodi sud, a za čije sprovođenje je po odredbama ovog zakona isključivo nadležan javni izvršitelj, nastaviće se pred javnim izvršiteljem.

Javnog izvršitelja koji će sprovoditi izvršenje određuje predsednik suda tako što rešenje o izvršenju sa spisima predmeta dostavlja javnom izvršitelju čije se sedište nalazi na području suda koji je doneo rešenje o izvršenju, a ako više javnih izvršitelja ima sedište na području tog suda rešenja o izvršenju i spisi predmeta dostavljaju se ravnomerno prema redosledu po kome su javni izvršitelji upisani u imenik javnih izvršitelja i njihovih zamenika.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana izvršni poverilac je dužan da uplati 25% predujma propisanog Javnoizvršiteljskom tarifom.

Ako izvršni poverilac ne uplati predujam u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka o predujmu, izvršenje ili obezbeđenje se obustavlja.

Izuzetno od st. 1-4. ovog člana izvršni postupci za namirenje potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti kao i postupci koji se vode radi namirenja ili obezbeđenja potraživanja izvršnog poverioca Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javnog preduzeća i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, čije izvršenje sprovodi sud primenom člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15, 106/16 - autentično tumačenje i 113/17 - autentično tumačenje), a u kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije započeto sprovođenje izvršenja, odnosno u kojima je od poslednje preduzete radnje sprovođenja proteklo više od šest meseci, obustavljaju se danom stupanja na snagu ovog zakona, ako glavnica potraživanja koje se namiruje ili obezbeđuje ne prelazi iznos od 2.000 dinara.

Izvršenje na računu izvršnog dužnika koji je na dan stupanja na snagu ovog zakona u blokadi duže od tri godine obustavlja se ako izvršni poverilac u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ne predloži promenu sredstva i predmeta izvršenja.

Član 167.

Do dana početka primene ovog zakona, primenjuju se odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15, 106/16 - autentično tumačenje, 113/17 - autentično tumačenje).

Postupci izvršenja i obezbeđenja započeti pre dana početka primene ovog zakona, okončaće se po propisima koji se primenjuju do dana početka primene ovog zakona.

Član 168.

Počev od 1. marta 2020. godine, javno nadmetanje za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari može se organizovati i u obliku elektronskog javnog nadmetanja.

Počev od 1. septembra 2020. godine, javno nadmetanje za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari može se organizovati isključivo u obliku elektronskog javnog nadmetanja.

Član 169.

Ministarstvo nadležno za pravosuđe i Komora javnih izvršitelja dužni su da usklade, odnosno donesu nove propise u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 170.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine.


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print