Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANA JEDNODNEVNA RADIONICA U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF - UPRAVLJANJE IMOVINOM I UTICAJ NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE: Novi Sad - 18. oktobar 2019. godine


U organizaciji kompanije Paragraf, 18. oktobra 2019. godine, u Novom Sadu je održana radionica o upravljanju imovinom i uticaju na finansijske izveštaje.

Imajući u vidu da se javljaju nedoumice u vezi sa razgraničavanjem i evidentiranjem javne svojine, odnosno dela javne svojine koji se odnosi na dobra od opšteg interesa i mreže u skladu sa Zakonom o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) u poslovnim knjigama javnih preduzeća i njihovih osnivača, na republičkom, pokrajinskom i nivou gradova i opština, radionica je bila namenjena javnim preduzećima i njihovim osnivačima radi sticanja potrebnih znanja o tretmanu javne svojine kroz poslovne knjige i finansijske izveštaje javnih preduzeća i osnivača javnih preduzeća.

Kako u skladu sa Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018 i 31/2019) postoji obaveza upisa opisanog dela javne svojine - mreža, učesnici su stekli potrebna saznanja u vezi sa procedurom upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Učesnici radionice su stekli saznanja o tome koju imovinu javna preduzeća mogu evidentirati u svojim poslovnim knjigama, a koju treba da vode vanbilansno, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) i odlukama o komunalnim delatnostima koje donose skupštine osnivača - jedinice lokalne samouprave. Pored pravilnog razgraničenja imovine, stekli su saznanja i o procedurama za procenu tog dela imovine, kao i isknjižavanja iz poslovnih knjiga javnih preduzeća i pravilnog evidentiranja u poslovnim knjigama osnivača.

Učesnici su detaljno upoznati sa računovodstvenim efektima isknjižavanja imovine iz poslovnih knjiga javnih preduzeća, kao i računovodstvenim tretmanom investicionih i kapitalnih održavanja tog dela javne imovine, odnosno pravilnog planiranja kapitalnih i tekućih investicija kroz program poslovanja kod javnih preduzeća i planiranje budžeta.

Predavači na radionici su bili:

  • Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu,
  • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru",

Doc. dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor

Izvor: Redakcija, 18.10.2019.