Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: 27. marta 2019. godine održava se advokatski ispit


Advokatska komora Beograda obaveštavamo sve zainteresovane kandidate za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita pred komisijom Advokatske komore Beograda u martovskom ispitnom roku zakazan za sredu 27.03.2019. godine u 15,00 časova.

Zahtevi za polaganje advokatskog ispita, sa pratećom dokumentacijom, dostavljaju se najkasnije do ponedeljka 25.03.2019. godine. do 14.00 časova

Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita:

– zahtev za prijavu adv. ispita (u slobodnoj formi)

– overena fotokopija diplome pravnog fakulteta /uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu (ne starije od 3 meseca)

-overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu (ne starije od 3 meseca)

-fotokopija lične karte bez čipa odnosno izvod iz čipa lične karte, ukoliko poseduje čip

– dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita (visina naknade za polaganje adv. ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda 200-2359850101862-45

NAPOMENA:

Pravni izvori za pitanja iz ispitne oblasti PROPISI O ADVOKATURI su :

 • Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006);
 • Zakon o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US);
 • Statut Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2018);
 • Statut Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013);
 • Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima;
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;
 • Osnovni principi o ulozi advokata, usvojeni na Osmom kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminala i postupanju sa učiniocima krivičnih dela, održanih u Havani od 27.08. do 07.09.1990.g.

Pravni izvori za pitanja iz ispitne oblasti ETIKE ADVOKATA su:

 • Kodeks profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012);
 • Kodeks profesionalne etike advokata Evropske unije, usvojen na plenarnoj sednici Saveta advokatskih komora Evropske unije (CCBE) 28.10.1998.g. a dopunjen na plenarnim sednicama održanim 28.10.1998.g. 06.10.2002.g. i 19.05.2006.g.;
 • Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope od 25.10.2000.g. (2000) 21, pod nazivom "Sloboda. obavljanja advokatske profesije";
 • Međunarodna konvencija o zaštiti prava odbrane, doneta i deponovana u Advokatskoj komori Pariza 26.06.1987.g. kojoj je Savez republičkih i pokrajinskih advokatskih komora Jugoslavije, kao pravni prethodnik Advokatske komore Srbije, pristupio u Novom Sadu 25.03.1995.g.;
 • Principi ponašanja u advokaturi usvojeni 28.05.2011.g. od strane Međunarodne advokatske komore (IBA).

Pravni izvori za pitanja iz oblasti ADVOKATSKA TARIFA su :

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 12.03.2019.
Naslov: Redakcija