Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG UREDBE O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA: Zaštitnik građana smatra da je Predlog uredbe nepotpun i neusklađen sa Zakonom o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava


Predlog uredbe o Šifarniku radnih mesta nije podoban za razmatranje, jer je nepotpun i neusklađen sa ovlašćenjem za utvrđivanje šifarnika predviđenim na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 79/2015 - ispr. - dalje: Zakon), kaže se u Mišljenju Zaštitnika građana

Naime, korisnicima javnih sredstava na osnovu člana 3. Zakona smatraju se:

1) direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstva Republike Srbije, izuzev profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Bezbednosno-informativne agencije i njenog indirektnog korisnika;

2) Narodna banka Srbije;

3) direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije;

4) organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava tih organizacija;

5) javna preduzeća koje je osnovala Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije;

6) pravna lica osnovana od strane javnih preduzeća koje je osnovala Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije;

7) pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu upravljanja;

8) agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili nad čijim radom državni organi vrše nadzor. Takođe članom 6. stav 4. Zakona, koji je osnov za donošenje predmetne uredbe, utvrđeno je da će Vlada svojim aktom utvrditi šifarnik radnih mesta kod korisnika javnih sredstava.

Međutim, iako se članom 1. Predloga Uredbe predviđa da uredba utvrđuje Šifarnik radnih mesta na osnovu koga korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar ipak sam šifarnik nije obuhvatio ni sve korisnike javnih sredstava niti izabrana i imenovana lica (tzv. "funkcionere") kod onih korisnika javnih sredstava koji su šifarnikom obuhvaćeni. Šifarnikom nisu obuhvaćena ni radna mesta u javnim preduzećima, Narodnoj banci Srbije, pravnim licima osnovanim od strane javnih preduzeća koje je osnovala Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina, kao ni mnogi drugi korisnici javnih sredstava na koje se primenjuje Zakon, a koji je osnov za donošenje predmetne uredbe

Takođe, šifarnik nosi naziv "Šifarnik zvanja i radnih mesta u javnom sektoru" što opet nije u skladu ni sa odredbom člana 1. Predloga uredbe ni sa ovlašćenjem datim u Zakonu. Naime, Zakon ne poznaje termin "zvanja" niti poznaje termin "javnog sektora". Na taj način su u šifarniku date šifre u jednom delu za radna mesta, u drugom za zvanja, što je u neskladu jedno sa drugim.

U cilju doprinosa efikasnom nastavku rada na unapređenju ovog akta, Zaštitnik građana je istakao i neke pojedinačne primedbe:

  1. Šifarnik pored radnih mesta sadrži i zvanja, a navedena nisu predviđena Zakonom;
  2. Šifarnik ne poznaje tzv. funkcionerska radna mesta, niti radna mesta većeg broja korisnika javnih sredstava, a što je neophodno, jer je za navedeno Zakon dao ovlašćenje za uređivanje;
  3. U delu šifarnika kojim su utvrđene šifre položaja u drugim državnim organima, umesto položaja navedena su konkretna radna mesta koja su vezana za postojeću organizaciju. Navedeno je posebno sporno sa aspekta nezavisnih državnih organa na čiju sistematizaciju saglasnost daje Narodna skupština a ne Vlada Republike Srbije. U slučaju kada bi radno mesto službenika na položaju, na navedeni način bilo utvrđeno uredbom (što neminovno sadrži i organizacionu strukturu) to bi onemogućilo ove organe da menjaju svoju organizaciju, dok Vlada ne izvrši izmenu Uredbe, što je suprotno njihovoj nezavisnoj poziciji i zakonskom ovlašćenju za samostalno i nezavisno organizovanje. U tom smislu se u delu kojim se utvrđuju šifre položaja kod Zaštitnika građana mogu utvrditi šifre samo za položaje utvrđene Odlukom o obrazovanju i radu Stručne službe Zaštitnika građana ("Sl. glasnik RS", br. 105/2007) i to: Generalni sekretar Stručne službe Zaštitnika građana, Pomoćnik Generalnog sekretara i Šef kabineta Zaštitnika građana.
Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 18.01.2016.
Naslov: Redakcija