Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 79/2015 - ispr.)

Uvodna odredba

Član 1

Ovim zakonom se uređuje vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, njegov sadržaj i način vođenja, kao i zaštita i dostupnost podataka.

Sadržaj i svrha Registra

Član 2

Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Registar), predstavlja skup podataka o korisnicima javnih sredstava, podataka o zaposlenim, izabranim, imenovanim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika javnih sredstava, kao i podataka o primanjima tih lica.

Registar se uspostavlja s ciljem praćenja broja zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava i njihovih ličnih primanja.

Korisnici javnih sredstava

Član 3

Korisnici javnih sredstava, u smislu ovog zakona, jesu:

1) direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstva Republike Srbije, izuzev profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Bezbednosno-informativne agencije i njenog indirektnog korisnika;

2) Narodna banka Srbije;

3) direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije;

4) organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava tih organizacija;

5) javna preduzeća koje je osnovala Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije;

6) pravna lica osnovana od strane javnih preduzeća koje je osnovala Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije;

7) pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu upravljanja;

8) agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili nad čijim radom državni organi vrše nadzor.

Podaci koje sadrži Registar

Član 4

Registar sadrži podatke o:

1) korisnicima javnih sredstava i to:

(1) naziv korisnika javnih sredstava;

(2) JB KJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava);

(3) trezor;

(4) matični broj;

(5) PIB (poreski identifikacioni broj);

(6) šifra delatnosti;

(7) funkcionalna klasifikacija;

(8) poštanski broj i mesto;

(9) grad/opština - sedište;

(10) adresa;

(11) datum osnivanja;

(12) datum izmene podataka;

(13) datum brisanja;

(14) grupa korisnika javnih sredstava;

(15) oznaka direktnog korisnika budžetskih sredstava;

(16) tip korisnika javnih sredstava;

(17) organizacioni tip korisnika javnih sredstava;

(18) aktivnost korisnika javnih sredstava;

(19) vrsta kontnog plana;

(20) utvrđen maksimalni broj zaposlenih (da/ne);

(21) rukovodilac;

(22) ovlašćeno lice;

(23) e mail;

(24) telefon (i mobilni telefon).

2) zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim, imenovanim i postavljenim licima, kao i licima angažovanim po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko studentske i omladinske zadruge, kao i po drugom osnovu, i to:

(1) JB KJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava);

(2) funkcionalna klasifikacija korisnika javnih sredstava;

(3) identifikacioni broj (JMBG ili broj pasoša);

(4) ime;

(5) prezime;

(6) državljanstvo;

(7) pol;

(8) nacionalna pripadnost;

(9) jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje;

(10) mesto prebivališta;

(11) grad/opština prebivališta;

(12) grad/opština rada;

(13) stručna sprema;

(14) osnov rada (radni odnos, ugovor, preko zadruge, ostalo);

(15) tip službenika;

(16) šifra zanimanja;

(17) šifra radnog mesta;

(18) platna grupa, odnosno, platni razred;

(19) godina poslednjeg napredovanja;

(20) grupa nameštenika;

(21) radno vreme (procenat angažovanja);

(22) ukupan radni staž (ukupan rad u radnom odnosu);

(23) godine staža za jubilarnu nagradu;

(24) beneficirani radni staž;

(25) procenat minulog rada;

(26) osnovni koeficijent;

(27) dodatni koeficijent;

(28) ukupni koeficijent;

(29) neto osnovica;

(30) bruto osnovica;

(31) procenat uvećanja plate/zarade;

(32) naknada za lica koja nisu radno angažovana;

(33) status lica;

(34) vrsta ugovora;

(35) broj ugovora;

(36) neto naknada;

(37) bruto naknada;

(38) tip zadruge;

(39) broj fakture;

(40) datum početka rada;

(41) datum završetka rada.

3) iznosu isplaćenom po osnovu svih primanja zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica (u neto i bruto iznosu), i to:

(1) plate, dodaci i naknade plate za zaposlene (zarade);

(2) socijalni doprinosi na teret poslodavca;

(3) socijalna davanja zaposlenima;

(4) naknade troškova za zaposlene;

(5) nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi;

(6) poslanički i sudski dodatak;

(7) troškovi putovanja;

(8) usluge po ugovoru.

Čuvanje podataka

Član 5

Podaci sadržani u Registru čuvaju se trajno, u elektronskom obliku.

Postupak dostavljanja podataka u Registar

Član 6

Korisnici javnih sredstava dužni su da organu nadležnom za vođenje Registra na propisanim obrascima, u elektronskom obliku, dostavljaju podatke iz člana 4. ovog zakona do desetog u mesecu za prethodni mesec.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava koji prvi put dostavljaju podatke iz člana 4. ovog zakona, podatke za prethodni mesec dostavljaju u roku od deset dana od dana dodeljivanja pristupnog naloga elektronskoj bazi podataka Registra.

Sadržina, izgled i način popunjavanja obrazaca, način dostavljanja i druga pitanja u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra propisuju se aktom Vlade, na osnovu zajedničkog predloga ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Šifarnik radnih mesta iz člana 4. tačka 2) podtačka (17) ovog zakona, na osnovu kojih se unose podaci u Registar, utvrđuje se aktom Vlade, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Član 7

Radi provere verodostojnosti dostavljenih podataka državni organ zadužen za vođenje Registra će uspostaviti elektronsku komunikaciju i razmenu podataka sa drugim odgovarajućim registrima, a posebno sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i Poreskom upravom.

Način razmene podataka iz stava 1. ovog člana propisuje se aktom Vlade iz člana 6. stav 3. ovog zakona.

Prikupljanje i objavljivanje podataka

Član 8

Na prikupljanje i obradu ličnih podataka koji su sadržani u Registru primenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i ti podaci ne mogu se staviti na uvid, niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim neovlašćenim licima.

Podatak iz člana 4. stav 1. tačka 2) podtačka (8) upisuje se u Registar uz pismenu saglasnost zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica, bez obaveze izjašnjavanja.

Član 9

Zbirni podaci iz Registra (ukupan broj zaposlenih i po drugom osnovu angažovanih lica u svakom pojedinačnom korisniku javnih sredstava, ukupno isplaćene plate, naknade i dodaci za određeni period, po korisnicima javnih sredstava, odnosno grupi korisnika javnih sredstava) objavljuju se na internet strani korisnika podataka iz člana 10. ovog zakona, osim podataka koji se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu i Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, kao organ uprave u sastavu Ministarstva pravde.

Dostupnost podataka

Član 10

Ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove državne uprave korisnici su podataka iz Registra (u daljem tekstu: korisnici podataka).

Ministarstvo nadležno za poslove finansija je korisnik svih podataka sadržanih u Registru radi obavljanja poslova koji se odnose na finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna plata i zarada koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i drugih poslova u okviru zakonom utvrđenog delokruga i kontroliše tačnost tih podataka.

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave je korisnik svih podataka sadržanih u Registru radi obavljanja poslova koji se odnose na sistem radnih odnosa i plata i drugih poslova u okviru zakonom utvrđenog delokruga i kontroliše tačnost tih podataka.

Podaci iz Registra dostupni su i:

1) zaposlenom kod korisnika javnih sredstava koji je dobio pristupni nalog elektronskoj bazi podataka Registra i odgovornom licu korisnika javnih sredstava - podaci koji se odnose na zaposlena i angažovana lica tog korisnika;

2) zaposlenom u lokalnoj samoupravi koji je dobio pristupni nalog elektronskoj bazi podataka Registra - podaci svih korisnika javnih sredstava koji pripadaju lokalnoj samoupravi, koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar;

3) zaposlenom kod korisnika podataka, koji rade na poslovima Registra, koji su dobili pristupni nalog elektronskoj bazi podataka Registra - podaci svih korisnika javnih sredstava koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar;

4) ministru nadležnom za poslove finansija i ministru nadležnom za poslove državne uprave - podaci svih korisnika javnih sredstava koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar;

5) svim trećim licima - zbirni podaci iz Registra koji se objavljuju na internet stranici korisnika podataka, osim podataka koji se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Organ koji vodi Registar

Član 11

Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove državne uprave u elektronskom obliku.

Nadzor

Član 12

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u delu koji se odnosi na dostavljanje podataka vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija, preko budžetske inspekcije, ministarstvo nadležno za poslove državne uprave - preko upravne inspekcije, odnosno ministarstvo nadležno za poslove rada - preko inspekcije rada, u okviru svog zakonom utvrđenog delokruga.

Posledice nepostupanja

Član 13

U slučaju da korisnik javnih sredstava kojem se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije ili u budžetu jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, ne izvrši obavezu dostavljanja podataka iz člana 4. ovog zakona u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, po dobijenom pisanom obaveštenju od strane korisnika podataka, ministar finansija će rešenjem:

1) privremeno obustaviti isplatu aproprijacija za korisnika budžetskih sredstava, dok ne izvrši obavezu po odredbama ovog zakona;

2) privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica jedinici lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, dok ne izvrši obaveze po odredbama ovog zakona.

U slučaju da javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija, kao i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač to javno preduzeće, ne izvrši obavezu dostavljanja podataka iz člana 4. ovog zakona u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove rada neće izvršiti overu obrazaca za kontrolu obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima.

U slučaju da javno preduzeće čiji je osnivač autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač to javno preduzeće, ne izvrši obavezu dostavljanja podataka iz člana 4. ovog zakona u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, po dobijenom pisanom obaveštenju od strane korisnika podataka, ministar finansija izdaće nalog da se privremeno obustavi prenos pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave.

Član 14

Za tačnost unetih podataka u Registar odgovara odgovorno lice korisnika javnih sredstava.

Kaznene odredbe

Član 15

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj korisnik javnih sredstava, pravno lice, ukoliko ne dostavi podatke iz člana 4. ovog zakona u roku propisanom ovim zakonom ili ne dostavi tačne podatke.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika javnih sredstava, ukoliko korisnik javnih sredstava ne dostavi podatke iz člana 4. ovog zakona u roku propisanom ovim zakonom ili ne dostavi tačne podatke.

Odgovorno lice iz stava 2. ovog člana je ministar za ministarstvo, nadležni pokrajinski sekretar za pokrajinski sekretarijat, gradonačelnik za grad, predsednik opštine za opštinu, direktor za javno preduzeće, odnosno rukovodilac pravnog lica - korisnika javnih sredstava.

Prelazne i završne odredbe

Član 16

Akte iz člana 6. st. 3. i 4. ovog zakona Vlada će doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Korisnici javnih sredstava će podatke potrebne za vođenje Registra, do preuzimanja vođenja Registra od strane ministarstva nadležnog za poslove državne uprave, dostavljati Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, na obrascima i na način utvrđen propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, a nakon toga u skladu sa aktima iz člana 6. st. 3. i 4. ovog zakona.

Član 17

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave preuzima poslove vođenja Registra u skladu sa odredbama ovog zakona po isteku 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave u istom roku preuzima od Ministarstva finansija - Uprave za trezor postojeću aplikaciju za Registar, sa izvornim kodom, bazu podataka Registra i arhivu baze podataka Registra, što će se utvrditi posebnim tehničkim sporazumom između ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Podatke iz člana 4. tačka 2) podtač. (8) i (9) korisnici javnih sredstava će dostavljati u Registar u roku od 30 dana od dana preuzimanja poslova vođenja Registra iz stava 1. ovog člana.

Član 18

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 2. stav 1. tačka 57a), člana 93. stav 1. tačka 13) i člana 93a Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13 i 142/14).

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".