Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UNAPREĐENJE I PROMOCIJA POSTUPKA ZAKLJUČENJA I IZVRŠENJA VANSUDSKOG PORAVNANJA U POSTUPCIMA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: Predsednici sudova i postupajuće sudije uz rešenje kojim se utvrđuje povreda prava na suđenje u razumnom roku stranci dostavljaju i pisano obaveštenje o mogućnosti zaključenja vansudskog poravnanja sa Državnim pravobranilaštvom radi naknade neimovinske štete. Stranka ima 60 dana da se o predloženom poravnanju izjasni, a sredstva će se izvršavati iz budžeta Visokog saveta sudstva


Državno pravobranilaštvo i građani kojima je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku mogu da sklope dogovor oko obeštećenja - poravnanjem u vansudskom postupku i tako izbegnu dugotrajne sudske postupke i velike troškove.

Ministarka pravde Nela Kuburović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, državni pravobranilac Olivera Stanimirović i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić potpisali su Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Prema ovom Uputstvu, predsednici sudova i postupajuće sudije će uz dostavljanje rešenja kojim se utvrđuje povreda prava na suđenje u razumnom roku stranci dostaviti i pisano obaveštenje o zakonskoj mogućnosti zaključenja vansudskog poravnanja sa Državnim pravobranilaštvom radi naknade neimovinske štete sa prilogom obrasca predloga za zaključenje vansudskog poravnanja.

Stranka će imati mogućnost da se o predloženom poravnanju izjasni u roku od 60 dana, a obaveza utvrđenja iz tog poravnanja će se ispunjavati iz budžeta Visokog saveta sudstva.

Prema rečima ministarke pravde, cilj Uputstva je da se ubrza postupak poravnanja i obeštećenja stranaka za koje je utvrđeno da im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, radi izbegavanja novih postupaka pred sudovima.

Kako je ukazala, kada dođe do utvrđenja povrede prava, stranke i sada imaju mogućnost ili da se obrate ili državnom pravobranilaštvu radi vansudskog poravnanja ili da pokrenu parnični postupak pred sudom.

"Nažalost građani su se češće opredeljivali za tužbu za naknadu nematerijalne štete, koja opterećuje budžet Republike Srbije i troškovima advokata i izvršenja, pa iznos koji je tražen na ime obeštećenja na kraju bude trostruko veći", napomenula je Kuburovićeva.

Uputstvom je razrađen i pojednostavljen postupak poravnanja pred Državnim pravobranilaštvom i kako bi i se ono samo rasteretilo od zastupanja države u sudskim postupcima za naknadu štete.

"Nadamo se da će uz promociju poravnanja stranke moći brže i efikasnije dođu do naknade da se rasterete sudovi i samim tim da se smanji priliv novih predmeta a sve u cilju dostizanja suđenja u razumnom roku", navela je Kuburovićeva.

Ona je istakla da sa Uputstvom Srbija ispunjava i Nacionalnu strategiju za reformu pravosuđaza period 2013-2018. godina ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i Akcioni plan koji promovišu alternativne načine rešavanja sporova u cilju rasterećenja sudova.

Državno pravobranilaštvo će formirati Komisiju za donošenje odluka po predlogu za poravnanje čiji će zadatak biti da efikasno i jednoobrazno postupa po zahtevima koji će pristizati sa teritorije cele zemlje, najavila je državni pravobranilac Olivera Stanimirović.

Na taj način bi se, kako je rekla, iskoristila prilika da se značajan deo zahteva reši sporazumom uz minimalne troškove - uz izbegavanje sudskog postupka.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević istakao je da pravo na sudsku zaštitu, samo po sebi nije dovoljno ako nije zaštićeno dodatnim pravima koja pospešuju njegovu delotvornost.

"Nemoguće je govoriti o pravu na sudsku zaštitu ako se sudi dugo i sporo, uz tolerisanje neažurnosti stranaka ili drugih učesnika u postupku", rekao je Milojević, pozdravljajući donošenje Uputstva.

Direktor Pravosudne akademije je najavio da će na akademiji sprovesti poseban program obuke sudija povodom primene uputstva.

Prema podacima koji su predstavljeni na konferenciji, sudovi su u toku 2017. godine primili 5.545 tužbi za naknadu neimovinske štete za povredu prava na suđenje u razumnom roku, a za prva četiri meseca ove godine još 3.268.

Sa predmetima koji su ostali u radu od prošle godine - 2.698, ukupan broj u radu ovih predmeta je 5.966, zbog čega je neophodno efikasnija primena poravnanja.

Izvor: Vebsajt RTS, 18.07.2018.
Naslov: Redakcija