Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO ZA UNAPREĐENJE I PROMOCIJU POSTUPKA ZAKLJUČENJA I IZVRŠENJA VANSUDSKOG PORAVNANJA U POSTUPCIMA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – TEKST UPUTSTVA


Polazeći od odredbi člana 24. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015), Strateške smernice br. 5.3.1. sadržane u revidiranom Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godina ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i aktivnosti br. 1.3.6.29 iz Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23,

Državni pravobranilac, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, Ministar pravde i direktor Pravosudne akademije, donose

UPUTSTVO ZA UNAPREĐENJE I PROMOCIJU POSTUPKA ZAKLJUČENJA I IZVRŠENJA VANSUDSKOG PORAVNANJA U POSTUPCIMA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

I

UVODNE NAPOMENE

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: Zakon) koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2016. godine unapredio je pravni okvir zaštite Ustavom garantovanog prava građana na pravično suđenje u razumnom roku (član 32. stav 1. Ustava) i konvencijskog prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (član 6. Konvencije), koja je nakon ratifikacije postala sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuje u smislu člana 16. stav 2. Ustava. Dosadašnji rezultati primene ovog Zakona ukazuju na potrebu usaglašavanja primene člana 24. Zakona u odnosu na pokušaj poravnanja stranaka sa Državnim pravobranilaštvom.

Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine Strateškom smernicom 5.3.1. predviđa širu primenu uprošćenih procesnih formi i instituta i preusmeravanje stranaka ka metodama alternativnog rešavanja sporova kada god to zakonski okviri dozvoljavaju.

Akcioni plan za pregovaračko Poglavlje 23 predviđa aktivnost broj 1.3.6.29 koja se odnosi na unapređenje promocije alternativnog rešavanja sporova, kroz objavljivanje informacija na internet stranama, objavljivanje informativnih brošura, informisanje putem medija, izradu infografika i organizovanje okruglih stolova i radionica.

Državno pravobranilaštvo, shodno odredbama člana 21. Zakona o pravobranilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) ima mogućnost sporazumnog rešavanja spornog odnosa ako su ispunjeni materijalni i formalni uslovi, i ako je predloženo sporazumno rešenje u interesu Republike Srbije.

Odredbama člana 24. Zakona propisana je mogućnost postizanja sporazuma između stranke koja je stekla pravo na pravično zadovoljenje i Državnog pravobranilaštva po osnovu rešenja predsednika sudova kojim je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku. Naime, ako je stranka podnela predlog za poravnanje u kojem traži isplatu novčanog obeštećenja, Državno pravobranilaštvo će u roku od dva meseca od dana prijema predloga pokušati da postigne sporazum sa strankom. Ukoliko sporazum bude postignut, Državno pravobranilaštvo sa strankom zaključuje vansudsko poravnanje u visini novčanog obeštećenja određenog članom 30. ovog Zakona.

Izvršena analiza rashoda sudskog budžeta za 2017. godinu i prvi kvartal 2018. godine, po osnovu utvrđene povrede prava stranke na suđenje u razumnom roku pokazala je sledeće:

-           97% stranaka je podnelo tužbu za novčano obeštećenje;

-           u odnosu na broj odluka svega 3% stranaka je zaključilo vansudsko poravnanje za novčano obeštećenje;

-           od dosuđenih novčanih obeštećenja samo je 10% plaćeno dobrovoljno od strane nadležnog suda, dok su ostali iznosi naplaćeni putem prinudnog izvršenja sa računa sudova.

U 2017. godini primljeno je 5.545 tužbi za naknadu neimovinske štete za povredu prava na suđenje u razumnom roku, a tendencija rasta ove vrste predmeta identifikovana je i u prvoj polovini 2018. godine: samo u periodu od 1. januara do 30. aprila 2018. godine sudovi su primili 3.268 ovih predmeta; zajedno sa 2.698 nerešenih predmeta sa kojima su sudovi ušli u 2018. godinu, u radu je trenutno ukupno 5.966 predmeta ove vrste, zbog čega je potrebno usvojiti sistemske mere, kojima će suštinski biti podržano i promovisano zaključenje poravnanja sa Državnim pravobranilaštvom.

Imajući u vidu aktivnosti iz navedenih strateških dokumenata i činjenicu da je u prelaznim merilima sadržanim u Zajedničkoj poziciji Evropske unije o pravosuđu i osnovnim pravima, usvojenoj od strane Odbora stalnih predstavnika, naglašena potreba da se razmotri i promoviše dalja upotreba različitih alternativnih načina rešavanja sporova, radi unapređenja pristupa pravdi, i da dalji tok pregovora i napretka u okviru pregovaračkog poglavlja 23 i ostalih poglavlja zavisi, između ostalog, od uspešnog razvoja ove oblasti, potpisnici ovog Uputstva nalaze da je neophodno da svi relevantni subjekti pristupe unapređenju i promociji zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u predmetima koji se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, primenom preporučenih mera.

II

MERE ZA UNAPREĐENJE I PROMOCIJU ZAKLJUČENJA I IZVRŠENJA VANSUDSKOG PORAVNANJA U PREDMETIMA KOJI SE ODNOSE NA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

1. Državno pravobranilaštvo, sudovi i ministarstvo pravde će preduzimati aktivnosti radi upoznavanja šire javnosti o mogućnosti zaključenja vansudskog poravnanja u predmetima koji se odnose na povredu prava na suđenje u razumnom roku.

2. Državno pravobranilaštvo će izraditi obrazac predloga za zaključenje vansudskog poravnanja i isti učiniti dostupnim sudovima i potpisnicima ovog Uputstva, kao i široj javnosti, objavljivanjem na svojoj internet prezentaciji i na drugi pogodan način.

3. Državno pravobranilaštvo će uz podršku Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) sprovesti javnu kampanju u cilju upoznavanja profesionalne i opšte javnosti sa prednostima zaključivanja vansudskih poravnanja u postupcima koji se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Visoki savet sudstva, sudovi i ministarstvo pravde će na svojim internet prezentacijama učiniti građanima dostupnim informacije i obrazac predloga za zaključenje vansudskog poravnanja.

4. Predsednici sudova i sudije koje u smislu odredbi člana 7. Zakona vode postupke i odlučuju o prigovorima, će uz dostavu rešenja kojim se utvrđuje povreda prava na suđenje u razumnom roku, dostaviti stranci pisano obaveštenje o zakonskoj mogućnosti zaključenja vansudskog poravnanja sa Državnim pravobranilaštvom radi naknade neimovinske štete sa prilogom obrasca predloga za zaključenje poravnanja.

5. Osnovni, viši i privredni sudovi će u okviru svojih službi za informisanje pružati obaveštenja o zakonskoj mogućnosti i prednostima zaključenja vansudskog poravnanja u predmetima koji se vode povodom zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

6. Visoki savet sudstva će doneti odluku o obaveznoj obuci predsednika i sudija prvostepenih sudova o primeni Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koju će sprovesti Pravosudna akademija, u skladu sa svojim programom obuke.

7. Projekat vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) će podržati sprovođenje obuke iz tačke 6. i za Državno pravobranilaštvo.

III

PRIMENA UPUTSTVA

1. Visoki savet sudstva će blagovremeno po usvajanju Zakona o budžetu obavestiti Državno pravobranilaštvo o ispunjenosti uslova za zaključenje vansudskih poravnanja.

2. Državno pravobranilaštvo će predlog za zaključenje vansudskog poravnanja odmah po prijemu dostaviti Komisiji za donošenje odluka po predlogu za poravnanje za pravično zadovoljenje kada je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: Komisija) i obavestiti predsednika suda o podnetom predlogu.

3. Po prijemu predloga za zaključenje vansudskog poravnanja, Komisija Državnog pravobranilaštva će obavestiti stranku o roku za dobrovoljno ispunjenje obaveze utvrđene vansudskim poravnanjem koji ne može biti duži od 60 (šezdeset) dana.

4. Komisija Državnog pravobranilaštva će vansudsko poravnanje odmah po zaključenju dostaviti Visokom savetu sudstva i predsedniku suda na koji se poravnanje odnosi.

5. Obaveza utvrđena vansudskim poravnanjem dobrovoljno će se ispuniti iz budžetskih sredstava Visokog saveta sudstva koja su namenjena pokriću tekućih rashoda sudova, a od kojih se izuzimaju rashodi za zaposlene i investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme.

6. Isplatilac će obavestiti Komisiju Državnog pravobranilaštva o dobrovoljnom ispunjenju obaveze utvrđene vansudskim poravnanjem.

7. Državno pravobranilaštvo će u skladu sa Pravilnikom o upravi u Državnom pravobranilaštvu voditi evidenciju o zaključenim vansudskim poravnanjima u predmetima koji se odnose na naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i to: podatke o visini novčanog obeštećenja, o strankama koje su zaključile poravnanje, o sudu čije je postupanje dovelo do povrede prava i o broju sudskog premeta u kojem je utvrđena povreda prava.

8. Državno pravobranilaštvo će podatke iz tačke 7. učiniti dostupnim potpisnicima ovog Uputstva, uz poštovanje načela poverljivosti.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 18.07.2018.