Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnost člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana


Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) propisuje da se sa 20 odsto oporezuje svaki dobitak od igara na sreću veći od 11.165 dinara.

Iako je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), koji je usvojen 29. decembra 2015. godine, predviđeno da poreska osnovica sada obuhvata i uplatu, a ne samo dobitak, ovaj namet umesto igrača još uvek plaćaju kladionice. Kako ne bi izgubili igrače, kladionice same uplaćuju državi novac na ime ovog poreza, a igračima dobitak u potpunosti koji im sleduje. To, međutim, diskriminiše druge igrače igara na sreću poput "lotoa" i "binga" kojima se oduzima porez.

Takođe, čeka se i odluka Ustavnog suda o "spornom" članu 83. ovog Zakona, koji propisuje oporezivanje dobitaka većih od 11.165 dinara.

Član 83. kaže da je "obveznik poreza na dobitke od igara na sreću fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću, zatim da oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom…"

Iz navedenih odredaba Zakona proizilazi da je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara na sreću, veći od 11.165 dinara obveznik poreza na dohodak, koji se plaća po stopi od 20 odsto – kažu u Poreskoj upravi Ministarstva finansija Srbije.

Usvajanje ovakve odredbe izazvalo je buru među priređivačima igara na sreću, pa je Udruženje priređivača igara na sreću tokom 2016. godine podnelo inicijativu Ustavnom sudu da oceni ustavnost člana 83. Zakona. U ovom sudu kažu da je postupak o ovom predmetu u toku:

U Ustavnom sudu je formiran predmet sa oznakom IUz-17/2016. Postupak u navedenom predmetu je u toku. -

S obzirom na to da inicijativa, po članu 56 Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon), ne mora da obustavi izvršenje Zakona, on je i dalje na snazi, pa kladionice umesto igrača plaćaju ovaj porez državi. Ipak, u Poreskoj upravi nisu dali podatak koliko su novca kladionice uplatile prošle godine na ime ovog poreza, ali su dali podatke koji se odnose na porez na sve dobitke od igara na sreću.

Prema podacima koje imamo od Uprave za trezor, ukupna uplata na računu Porez na dobitke od igara na sreću u 2016. godini iznosila je 289.172.000 dinara – navode u Poreskoj upravi.

Direktor Udruženja priređivača igara na sreću Rade Karan kaže da kladionice koje su u sklopu ovog udruženja ni na koji način ne krše Zakon, i da uplaćuju porez državi, ali da on ne ide na teret igrača.

Priređivači igara na sreću – članovi našeg Udruženja, primenjuju odredbe člana 83. Zakona o plaćanju poreza na dobitke na klađenju. Pritom, obračunavanje poreza se vrši na teret priređivača – kaže Karan.

Na pitanje zašto na potvrdama o uplati, odnosno tiketima nije naznačena stavka o porezu, objašnjava da je to tako jer još nije donet pravilnik koji bi uredio to pitanje. On ističe i da očekuju da će se njihova ustavna inicijativa vrlo brzo naći na dnevnom redu Ustavnog suda.

Takođe, očekujemo i da se i narodna inicijativa – peticija ubrzo nađe pred poslanicima srpskog parlamenta. Svoj potpis na ukidanje te zakonske odredbe za samo tri dana dalo je više od 200.000 punoletnih građana Srbije – rekao je Karan.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)

Dobici od igara na sreću

Član 83

Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću.

Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom.

Ako se dobitak sastoji od stvari i prava, oporezivi prihod iz stava 2. ovog člana predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren.

Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na:

1) pojedinačno ostvaren dobitak iz st. 2. i 3. ovog člana, do iznosa od 11.165 dinara;

2) ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama (kazinima) i na automatima.

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon)

Član 56

Ustavni sud može u toku postupka, do donošenja konačne odluke, obustaviti izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu opšteg akta čija se ustavnost ili zakonitost ocenjuje, ako bi njihovim izvršavanjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posledice.

Ako u toku postupka Ustavni sud oceni da su razlozi obustave usled izmenjenih okolnosti prestali, ukinuće meru obustave izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje.

Ustavni sud će odbaciti zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje kad donosi konačnu odluku.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 18.01.2017.
Naslov: Redakcija