Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Sudija ili sudija-porotnik biće izuzet od sudijske dužnosti u određenom predmetu ako mu je okrivljeni, njegov branilac, tužilac, oštećeni, njihov zakonski zastupnik ili punomoćnik, bračni drug ili lice sa kojim živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena


Sudija Apelacionog suda S.L. tražila je da bude izuzeta iz predmeta u kojem učestvuje i njen kum kako bi se izbegla mogućnost donošenja pristrasne odluke, ali je sud odbio njen zahtev, smatrajući da nema osnova.

Naime, u jednom predmetu koji je pred Apelacionim sudom predsednica veća je S.L., a u pitanju je žalba na prvostepenu presudu koju je donelo veće u kojem je njen kum, I.B.

Smatrajući da će biti u nezahvalnom položaju, ona je tražila da bude izuzeta, kao kuma čoveka koji je doneo presudu o kojoj treba da odlučuje. Međutim, zamenica predsednika Apelacionog suda smatra da kumovski odnosi između dvoje sudija ne predstavljaju bilo kakav sukob interesa, uz obrazloženje da "činjenica da je sudija I.B. kum sudije S.L. ne predstavlja okolnost koja prema uobičajenim kriterijumima izaziva sumnju u nepristrasnost sudije S.L. kod postupanja u predmetu, te ne postoji osnov za izuzeće u skladu sa odredbom člana 37. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 - dalje: ZKP)".

O ovakvoj odluci Apelacionog suda obaveštene su u maju sve strane u sudskom procesu, nakon čega je i advokat okrivljenog zatražio da S.L. bude izuzeta. On se pozvao na činjenicu da je već bilo postupaka u kojima je ona isključena baš zbog kumovske veze sa I.B..

"Poznato je da je kako pred Opštinskim sudom, tako i pred Okružnim sudom u Subotici, a takođe i kod Apelacionog suda, sudija S.L. bila izuzimana u postupanju kada su bili u pitanju krivični predmeti u kojima je postupao I.B., sa kojim je u kumovskim i prijateljskim odnosima, a koji je predsednik veća u predmetu Višeg suda u Subotici u krivičnom postupku protiv okrivljenog", obrazložio je advokat.

Sud se u ovom slučaju pozvao na član 37. stav 2. ZKP-a, koji propisuje da sudija ili sudija porotnik može biti izuzet od sudijske dužnosti u određenom predmetu ako postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost.

"Reč je o okolnostima koje prema uobičajenim kriterijumima izazivaju sumnju u nepristrasnost, a takve okolnosti u konkretnom slučaju ne postoje samo zbog navedene činjenice prijateljskih odnosa sudija koje postupaju u različitim instancama u predmetima iz nadležnosti sudova u kojima vrše svoje sudijske dužnosti. S toga je ocenjeno da ne postoji osnov za izuzeće sudije, pa je zahtev branioca okrivljenog odbijen", zaključuje Apelacioni sud.

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014)

Glava III

IZUZEĆE

Razlozi za izuzeće

Član 37

Sudija ili sudija-porotnik biće izuzet od sudijske dužnosti u određenom predmetu:

1) ako je oštećen krivičnim delom;

2) ako mu je okrivljeni, njegov branilac, tužilac, oštećeni, njihov zakonski zastupnik ili punomoćnik, bračni drug ili lice sa kojim živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena;

3) ako je sa okrivljenim, njegovim braniocem, tužiocem ili oštećenim u odnosu staratelja, štićenika, usvojitelja, usvojenika, hranitelja ili hranjenika;

4) ako je u istom predmetu postupao kao sudija za prethodni postupak ili je odlučivao o potvrđivanju optužnice ili je učestvovao u donošenju meritorne odluke o optužbi koja se pobija žalbom ili vanrednim pravnim lekom ili je učestvovao u postupku kao tužilac, branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog, odnosno tužioca ili je saslušan kao svedok ili kao veštak, ako ovim zakonikom nije drugačije propisano.

Sudija ili sudija-porotnik može biti izuzet od sudijske dužnosti u određenom predmetu ako postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost.

Izvor: Vebsajt 021, Gorica Nikolin, 15.06.2017.
Naslov: Redakcija