Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: NACIONALNI PROSVETNI SAVET TRAżI IZMENU ZAKONA, RADI POVEćANJA BROJA čASOVA U VIšIM RAZREDIMA U OSNOVNIM šKOLAMA SA 25 NA 28


Predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS), Aleksandar Lipkovski, kao rešenje za dugogodišnji nesklad prakse i Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 - dalje: Zakon), vidi povećanje broja časova u višim razredima u osnovnim školama sa 25 na 28, čime smatra da bi se okončala i već neko vreme prisutna rasprava u javnosti na temu da li smanjiti broj časova, kako i na uštrb čega.

Zakon, naime, koji predviđa najviše 25 časova nedeljno za osnovce viših razreda, godinama se krši jer po nastavnom planu i programu učenici u petom razredu imaju 23 časa u šestom 25, dok u sedmom i osmom razredu imaju po 27 časova nedeljno.

Ministar prosvete, nauke i tehnološgog razvoja, Srđan Verbić, tražio je zbog toga od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) da predloži rešenje za usklađivanje nastavnog plana i programa sa Zakonom, a zatim je u decembru, u sklopu traženja rešenja, predložio da se veronauka i građansko vaspitanje uče četiri godine, umesto 12 godina i time smanji broj časova do mere koju određuje Zakon.

Međujtim, veronauka i građansko su predmeti koji su predviđeni drugim propisom, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), a gde su izričito pomenuti kao obavezni izborni predmeti.

U ZUOV objašnjavaju da se veronauka i građansko nisu našli u predlogu rasterećenja učenika, jer su obavezni izborni predmeti koji su predviđeni Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da bi se morao menjati taj Zakon kako bi se ovi predmeti "uklonili".

Ono što je moglo da se učini i bez promene Zakona jeste da se tehničko vaspitanje prebaci u blok nastavu, kao i da drugi strani jezik bude obavezan u petom, ali da bude izborni u sedmom i osmom razredu.

"To je jedino što su oni mogli da urade, jer zaista nema mesta u planu i programu. Iz svega toga sledi zaključak koji ja podržavam, da je Zakon loš, a ne nastavni plan i program", rekao je Lipkovski i dodao da treba menjati Zakon i povećati broj časova sa 25 na 28 nedeljno.

On je dodao da je predlog otišao Ministarstvu prosvete, a da je iz medija saznao da je Ministarstvo prosvete odbacilo predlog ZUOV-a.

"Zakon koji fiksira broj časova na 25 je loš, to je mali broj časova za đake u osnovnoj školi, naročito u starijim razredima osnovne škole. U zemljama EU broj časova u starijim razredima je veći, između 28 i 30 časova", naveo je Lipkovski.

Unutar NPS-a, kako kaže, pokrenuće se diskusija i ukoliko se svi članovi Saveta slože uputiće predlog Ministarstvu kako bi se promenio Zakon i povećao broj časova za osnovce.

Prvi nastavni plan i program, podseća on, u Kraljevini Jugoslavije predvideo je da učenici četvrtog razreda osnovne škole imaju 27 časova, a danas četvrtaci imaju 20 časova nedeljno.

"Nastavni plan i program se neće menjati za ovu školsku godinu, jer nemamo vremena za takvu promenu. On može i treba da se menja ali taj posao zahteva mnogo više vremena nego što imamo. Svako brzo rešenje će biti loše", smatra predsednik NPS.

Problematičan je, kaže, i odnos opšteobrazovnih i stručnih predmeta u srednjim stručnim školama, jer su opšteobrazovni predmeti zastupljeni samo 30 odsto.

Sve to, zaključuje, kroz zakone treba menjati.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.05.2016.
Naslov: Redakcija