Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: PRAVO NA EUTANAZIJU REGULIšE SE KAO PRAVO FIZIčKOG LICA NA SAGLASNI, DOBROVOLJNI I DOSTOJANSTVENI PREKID żIVOTA, KOJI SE MOżE IZUZETNO OSTVARITI, AKO SE ISPUNE PROPISANI HUMANI, PSIHO-SOCIJALNI I MEDICINSKI USLOVI. ZLOUPOTREBA PRAVA NA EUTANAZIJU, RADI PRIBAVLJANJA NEOSNOVANE MATERIJALNE ILI DRUGE KORISTI, PREDSTAVLJAćE OSNOV ZA KRIVIčNU ODGOVORNOST


"Ubistvo iz milosrđa", kako se još naziva eutanazija, u Srbiji je gotovo tabu tema. Protiv prava na asistirano samoubistvo nekome ko umire od bolesti za koju nema leka, a praćena je potpunom zavisnošću od tuđe brige i nege i velikom i dugom patnjom, pre svih su lekari, ali i verujući ljudi, etičari, filozofi. Pravnici takođe smatraju da bi se eutanazijom otvorile mogućnosti za različite zloupotrebe.

Ipak, autori Prednacrta Građanskog zakonika (GZ) prvi put predviđaju pravo na eutanaziju kao "pravo fizičkog lica na saglasni, dobrovoljni i dostojanstveni prekid života, koji se može izuzetno ostvariti, ako se ispune propisani humani, psihosocijalni i medicinski uslovi. Uslovi i postupak za ostvarivanje prava na eutanaziju propisuju se posebnim zakonom". Zloupotreba prava na eutanaziju radi pribavljanja neosnovane materijalne ili druge koristi predstavljaće osnov za krivičnu odgovornost, navela je komisija za izradu GZ-a. Kao alternativa ovom predlogu, predviđeno je potpuno brisanje tog člana iz GZ. Javna rasprava počela je u julu 2015. godine i još traje.

Prema važećem Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) onaj ko iz samilosti zbog teškog zdravstvenog stanja, čak i uz izričit zahtev, liši života punoletno lice, može dobiti kaznu zatvora od šest meseci do pet godina. Istina, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) dozvoljen je prestanak primanja terapije čak i u slučaju kada se njome spasava život, ali to je još daleko od eutanazije.

Eutanazija je zakonom dozvoljena u Švajcarskoj, Holandiji, Belgiji i Luksemburgu. Švajcarska je jedina država u Evropi koja dozvoljava eutanaziju i nad stranim državljanima, pa je u ovoj zemlji poslednjih godina u ekspanziji "samoubilački turizam". Francuski parlament je ogromnom većinom, prošle godine, izglasao srednje rešenje, takozvano duboko uspavljivanje. Neizlečivi bolesnici uvode se u stanje dubokog sna, koji se ne prekida do smrti.

Lekari u Srbiji jednoglasni su da ne mogu biti izvršioci eutanazije, jer im takvo rešenje brani Hipokratova zakletva, ali i stav da lekar čoveku treba da pomogne da živi, a ne da umre.

O ovoj, ali i drugim novinama koje su predviđene Prednacrtom Građanskog zakonika, možete se informisati na višednevnom savetovanju kompanije Paragraf, na Zlatiboru (Hotel Palisad), u periodu od 22. do 25. maja 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Politika, Katarina Đorđević, 18.05.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija