Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SMATRA DA JE NEOPHODNO DODATNO UNAPREDITI I PRECIZIRATI ODREDBE PREDLOGA ZAKONA. POJEDINE ODREDBE SADRżE RIZIKE KORUPCIJE KOJI SE ODNOSE NA UPOTREBU NEPRECIZNIH FORMULACIJA, DAVANJE šIROKIH DISKRECIONIH OVLAšćENJA, NEPOSTOJANJE ROKOVA, ILI ODREđIVANJE NEPRIMERENIH ROKOVA, PREPUšTANJE VLADI I MINISTRU DA PODZAKONSKIM AKTIMA UREDE ODREđENA PITANJA KOJA BI TREBALO UREDITI ZAKONSKIM ODREDBAMA, TE POSTOJANJE PRAVNIH PRAZNINA


Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o javnim preduzećima.

Agencija je u ovom mišljenju ponovila većinu sugestija i preporuka iz mišljenja o Nacrtu ovog zakona, imajući u vidu da je Predlog zakona neznatno izmenjen u odnosu na prethodni tekst. Naime, Agencija je ukazala da iako Predlog zakona sadrži određene značajne novine sa stanovišta sprečavanja korupcije, neophodno je unaprediti i precizirati njegove odredbe. Konkretno, neophodno je:

  • precizirati pojedine uslove i propisati kriterijume za imenovanje i razrešenje članova nadzornih odbora i direktora javnih preduzeća;
  • odrediti kriterijume za korišćenje sredstava iz budžeta, kako bi se sprečile zloupotrebe,
  • propisati kraće rokove za donošenje određenih podzakonskih akata,
  • te predvideti prekršajnu odgovornost u slučaju da odgovorna lica u organima javne vlasti ne preduzmu potrebne mere u okviru postupka imenovanja direktora javnog preduzeća i članova nadzornog odbora.

Pored toga, određene odredbe Predloga zakona sadrže rizike korupcije koji se odnose na upotrebu nepreciznih formulacija, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja, nepostojanje rokova, ili određivanje neprimerenih rokova, prepuštanje Vladi i ministru da podzakonskim aktima urede određena pitanja koja bi trebalo urediti zakonskim odredbama, te postojanje pravnih praznina.

Važno je napomenuti da je u obrazloženju Predloga zakona navedeno da se donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), te da je, "imajući u vidu da postojeća pravna regulativa nije dovoljno efikasna za rešavanje iznetih problema bilo (je) potrebno po hitnom postupku pristupiti izradi i donošenju Zakona o javnim preduzećima." S obzirom na to da prema Poslovniku Narodne skupštine, zakon može doneti po hitnom postupku jedino ukoliko se njime uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a u slučaju kada bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija, kao i ukoliko se radi o ispunjenju međunarodnih obaveza i usklađivanju propisa s propisima Evropske unije, Agencija ukazuje da je upitno da li su u ovom slučaju ispunjeni pomenuti uslovi. Ovo pitanje je posebno važno, imajući u vidu da dosadašnje iskustvo pokazuje da na kvalitet zakonskih rešenja negativno utiče praksa donošenja zakona po hitnom postupku.

Agencija za borbu protiv korupcije je pozvala Vladu i narodne poslanike da razmotre date preporuke u cilju poboljšanja predloženih zakonskih rešenja.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 12.02.2016.
Redakcija