Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SMATRA DA JE NEOPHODNO DODATNO UNAPREDITI I PRECIZIRATI ODREDBE NACRTA ZAKONA. OTKLANJANJE UOčENIH RIZIKA KORUPCIJE DOPRINELO BI SMANJENJU PROSTORA ZA EVENTUALNE ZLOUPOTREBE I STVARANJU ODGOVARAJUćEG PRAVNOG OKVIRA U OBLASTI IMENOVANJA I PRESTANKA MANDATA ORGANA JAVNOG PREDUZEćA, KAO I NJIHOVOG POSLOVANJA


Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Ministarstvu privrede mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o javnim preduzećima.

Iako Nacrt zakona sadrži značajne novine sa stanovišta sprečavanja korupcije, neophodno je dodatno unaprediti i precizirati njegove odredbe. Konkretno, Nacrtom zakona potrebno je pored ostalog:

  • precizirati pojedine uslove i propisati kriterijume za imenovanje i razrešenje članova nadzornih odbora i direktora javnih preduzeća;
  • odrediti kriterijume za korišćenje sredstava iz budžeta, kako bi se sprečile zloupotrebe;
  • predvideti prekršajnu odgovornost u slučaju da odgovorna lica u organima javne vlasti ne preduzmu potrebne mere u okviru postupka imenovanja direktora javnog preduzeća i članova nadzornog odbora,
  • propisati rokove za donošenje određenih podzakonskih akata.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih rizika korupcije iz odredaba Nacrta zakona doprinelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe i stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u oblasti imenovanja i prestanka mandata organa javnog preduzeća, kao i njihovog poslovanja. Ujedno, na ovaj način doprinelo bi se i realizaciji jednog od proklamovanih ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje – utvrđivanju jasnih kriterijuma za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanju rezultata rada direktora javnih preduzeća.

Mišljenje Agencije dostupno je ovde.

Imajući u vidu da je Vlada Republike Srbije u međuvremenu usvojila Predlog zakona o javnim preduzećima i uputila ga Narodnoj skupštini na razmatranje po hitnom postupku, Agencija za borbu protiv korupcije ističe da će nakon analize ovog teksta dostaviti Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije mišljenje sa preporukama za otklanjanje rizika korupcije i unapređenje predloženih rešenja.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 09.02.2016.
Naslov: Redakcija