Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: ZAšTITNIK GRAđANA PODNEO NARODNOJ SKUPšTINI RS AMANDMAN NA PREDLOG ZAKONA


Zaštitnik građana podneo je Narodnoj skupštini Republike Srbije amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu u kome se navodi: "Kandidat, koji polaže javnobeležnički ispit, a smatra da njegov uspeh na ispitu, odnosno opšti uspeh nije pravilno ocenjen, ima pravo da u roku od 24 časa posle saopštenog uspeha podnese pisani prigovor ispitnoj komisiji. Ispitna komisija je dužna da o prigovoru odluči u roku od tri dana od dana prijema prigovora."

Zakonom o javnom beležništvu("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015 - dalje: Zakon) uređena je organizacija, delatnost, način i uslovi rada, kao i druga pitanja od značaja za javno beležništvo. Zakonom je uređeno i organizovanje javnobeležničkog ispita. Članom 145. stavom 3. Zakona propisano je da akt kojim se bliže uređuje način polaganja javnobeležničkog ispita, program za polaganje javnobeležničkog ispita i druga pitanja od značaja za polaganje javnobeležničkog ispita, donosi ministar.

Zakonom, a sledstveno tome ni Pravilnikom o javnobeležničkom ispitu("Sl. glasnik RS", br. 71/2011, 81/2011, 3/2012, 78/2012 i 31/2013) nije regulisana zaštita prava kandidata, odnosno nije propisano pravno sredstvo koje bi bilo na raspolaganju kandidatima koji polažu javnobeležnički ispit u slučaju eventualnih primedbi na pravilnost ocenjivanja, odnosno na rezultat pismenog/usmenog dela ispita ili na opšti uspeh na ispitu, navodi se u dopisu Zaštitnika građana.

Odredbe člana 56. Predloga zakona odnose se na ispitnu komisiju pred kojom se polaže javnobeležnički ispit, bez bližeg uređivanja odnosa između kandidata i ispitne komisije u pogledu uspeha na ispitu i eventualnih prigovora.

Razmatranjem i drugih odredbi Predloga zakona može se uočiti da nije regulisana zaštita prava kandidata koji polažu javnobeležnički ispit, odnosno nije propisano pravno sredstvo koje bi bilo na raspolaganju kandidatima u slučaju eventualnih primedbi na rezultat i uspeh na ispitu.

U prilog potrebe da se pravnim propisima reguliše zaštita prava kandidata govori i to da je Ministarstvo pravde, u postupku kontrole koji je pokrenut po pritužbi građana, informisalo Zaštitnika građana da se, iako relevantnim propisima nije predviđena mogućnost ulaganja prigovora na pravilnost ocenjivanja uspeha na javnobeležničkom ispitu, u slučaju da kandidat nakon uvida u pismeni rad, iznese primedbu na pravilnost postupka ocenjivanja, njegov rad iznosi pred članove ispitne komisije radi ponovnog razmatranja. Nakon toga, o mišljenju komisije kandidat se obaveštava telefonskim putem.

I pored toga, nedostatak pravne regulative u pomenutom delu doprinosi pravnoj nesigurnosti i može dovesti do različitog i proizvoljnog postupanja prema kandidatima koji, u istoj ili sličnoj faktičkoj i pravnoj situaciji, iznesu primedbe na pravilnost postupka ocenjivanja uspeha na javnobeležničkom ispitu, navodi se u dopisu Zaštitnika građana.

Ministarstvo pravde, razmatranjem prigovora kandidata iako takvu obavezu u formalnom smislu nema, nesumnjivo izlazi u susret njihovim interesima, tako da u pojedinim slučajevima oni faktički mogu ostvariti UstavomRepublike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) garantovano pravo na pravno sredstvo. Međutim, na osnovu dosadašnje prakse, može se zaključiti da nedostatak pravne regulative, ma koliko da se pokušava nadomestiti konstruktivnim pristupom organa i njegovim postupanjem u interesu građana, ostavlja široko polje za aribtrerno, neujednačeno i netransparentno odlučivanje, uz koruptivni potencijal koji takva situacija sa sobom neminovno nosi.

Propisivanjem odgovarajućih mehanizama zaštite prava kandidata koji uđu u postupak polaganja javnobeležničkog ispita ne samo da bi se obezbedilo efikasno i potpuno ostvarivanje prava na pravno sredstvo već bi bio postignut i viši stepen pravne sigurnosti i izvesnosti u pogledu postignutih rezultata, čime bi se kandidati dodatno motivisali, a kredibilitet njihove selekcije ojačao. S obzirom na značaj ove profesije i uloge koja joj je data, neophodno je da počev od samog polaganja ispita, kao neophodnog uslova za imenovanje javnih beležnika, procedura bude jasno propisana kako bi se izbegle mogućnosti za eventualne zloupotrebe, navodi se u dopisu Zaštitnika građana.

Izostankom pravne regulative koja bi kandidatima koji polažu javnobeležnički ispit garantovala pravo na pravno sredstvo i jasnu proceduru zaštite kandidata, neosnovano se, na štetu kandidata koji polažu pomenuti ispit, pravi razlika u odnosu na kandidate koji polažu ispit za izvršitelja ili pravosudni ispit koji je jedan od uslova za imenovanje javnih beležnika. Naime, Zakon o pravosudnom ispitu("Sl. glasnik RS", br. 16/97) i Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita("Sl. glasnik RS", br. 14/98, 88/2008 i 108/2012), propisuju zaštitu prava kandidata. Pravilnikom o ispitu za izvršitelja("Sl. glasnik RS", br. 74/2011 i 81/2011) takođe je propisana zaštita prava kandidata koji polažu taj ispit.

Kako je članom 16. stavom 2. Zakona o državnoj upravi("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014) propisano da ministarstva i posebne organizacije ne mogu propisom određivati svoje ili tuđe nadležnosti, niti fizičkim i pravnim licima ustanovljavati prava i obaveze koje nisu već ustanovljene zakonom, Zaštitnik građana smatra da je neophodno da pravo na zaštitu prava kandidata pre svega bude uređeno zakonom, a da se podzakonskim aktom razrade pojedine odredbe zakona. Iz istog razloga smatra neophodnim da i pravo na zaštitu kandidata koji polažu ispit za izvršitelja, bude ustanovljeno zakonom, a ne kao što je slučaj sa važećim propisima koji regulišu tu materiju, samo Pravilnikom o ispitu za izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 74/2011 i 81/2011).

Na predloženi način obezbedila bi se delotvorna i predvidljiva zaštita prava kandidata prilikom polaganja javnobeležničkog ispita, izbegla proizvoljnost, nedoslednost i moguće zloupotrebe u postupanju po primedbama kandidata, kao i stavljanje u različit položaj u odnosu na kandidate koji polažu srodne ispite, što sve zajedno doprinosi njihovom ravnopravnijem tretmanu i potpunijem ostvarivanju prava koja su im Ustavom garantovana, zaključuje se u dopisu Zaštitnika građana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 16.12.2015.
Naslov: Redakcija