Zastava Bosne i Hercegovine

AMANDMAN NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA: Menjaju se tarife za otpadne vode, pošteđena javna preduzeća


Vlade Republike Srbije predložila je amandman Narodnoj skupštini Republike Srbije na član 85 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 15/2021 - dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 - usklađeni din. izn.) kojim je predviđeno da privrednici koji ispuštaju otpadne vode plaćaju taksu po važećim tarifama, odnosno 25 dinara po kubiku za neprerađene i 10 dinara za prerađene količine na dnevnom nivou svih zagađujućih materija. Ove odredbe biće pošteđena javna preduzeća i pravna lica gde država i lokalna vlast imaju više od 50 posto kapitala ili više od polovine glasova u upravnom odboru u delatnostima PTT saobraćaja, energetike, puteva.

Za njih će važiti drugačiji uslovi koji su predloženi Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Odnosno, ova dažbina će biti 0,010 dinara na dnevnom nivou za ispuštene ukupne količine otpadne vode u kojima su dostignute granične vrednosti i 0,025 dinara za ispuštanje neprečišćene ili nedovoljno prečišćene količine.

Drugim rečima, napraviće se razlika za one koji su u kategoriji javnog sektora u odnosu na ostale delatnosti privrede a obrazloženje je da se u velikim investicijama vezanim za infrastrukturu koja se odnosi na zaštitu životne sredine.

- U Srbiji se u ovom momentu 4,6 milijardi evra ulaže u zaštitu životne sredine, od toga 4,4 milijarde u izgradnju kanalizacione mreže i preko 100 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda preko JKP. Paralelno se radi i na jačanju kapaciteta komunalnih preduzeća da bi se našao finansijski održiv model poslovanja i poboljšanja kvaliteta usluga u sektoru voda. Veliko opterećenje po osnovu naknade za zagađenje voda bi bilo destimulativno i ugrozilo bi ove ciljeve.

Ovakvim rešenjem po kojima bi plaćanjem nižih tarifa odnosno 0,010 dinara na dnevnom nivou za ispuštene ukupne količine otpadne vode u kojima su dostignute granične vrednosti i 0,025 dinara za ispuštanje neprečišćene ili nedovoljno prečišćene količine, se sprečava rizik da se tako visoke naknade preliju na građane u vidu povećanja cena komunalnih usluga. To se odnosi i na usluge javnih preduzeća i pravnih lica gde Republika Srbija ili lokalna vlast kontrolišu više od 50 posto kapitala ili imaju više od polovine glasova u upravnom odboru koja obavljaju delatnosti PTT saobraćaja, energetike, puteva - navodi se između ostalog u obrazloženju Vlade za amandman.

Na ova nova predložena rešenja, koje je Vlada naknadno definisala amandmanom, faktički je industrija izbačena iz kruga privilegovanih u kome je bila. To praktično znači da ona ostaje do daljnjeg u režimu trenutnih dažbina koje su 1000 puta viša nego što su predviđene za javni sektor. Za takvo rešenje zeleno svetlo treba da daju poslanici u Narodnoj skupštini.

To je pokušaj da se ublaži negativan odjek u javnosti nakon što su umanjene naknade za ispuštanje otpadnih voda bile za sve. U novim zakonskim rešenjima ima i drugih normi, poput one koje se vezuju za geološka istraživanja, ali nijedna od njih nije izazvala toliko polemike u javnosti. Ovo tim pre što je jasno da među zagađivačima ima i velikih stranih kompanija koje imaju velike prihode i kojima bi se ovakvim umanjenjem išlo na ruku. Zato je Vlada pokušala da ovim amandmanom na član 85 Zakona, njih ali i neke domaće privrednike izuzme iz “paketa” umanjenja kako bi sprečila njihovo zagađenje voda odnosno podstakla ih da unaprede tehnologiju proizvodnje.

Slično objašnjenje ima i Vlada koja je svojim amandmanom naknadno reagovala i ukinula ovim kompanije status povlašćenih, kao što je u prvobitnoj verziji bilo. Tada je i za njih ova dažbina bila 0,010 dinara na dnevnom nivou za ispuštene ukupne količine otpadne vode u kojima su dostignute granične vrednosti i 0,025 dinara za ispuštanje neprečišćene ili nedovoljno prečišćene količine.

- Predlaže se da se visina naknade utvrdi u trenutno postojećim iznosima(25 dinara po kubiku za neprerađene odnosno 10 dinara za prerađene količine na dnevnom nivou svih zagađujućih materija) za pravna lica ili preduzetnike koji ispuštaju otpadne vode kojima se neposredno zagađuju vode recipijenata ili se pogoršava njihov kvalitet i uslovi korišćenja. To uključuje i lica koja ispuštaju otpadne vode na osnovu vodnih dozvola ili rešenja o objedinjenim uslovima zaštite životne sredine. Time se želi sprečiti zagađenje voda odnosno da se omogući prečišćavanje otpadnih voda izgradnjom postrojenja za prečišćavanje dok visina naknade treba da bude odmerena tako da pokrije troškove mera za otklanjanje zagađenja - stoji u obrazloženju Vlade.

Ipak, čini se da je ova mera oročena i za privrednike koji nisu u kategoriji javnog sektora odnosno vezuje se za podzakonski akt.

- Predlažemo da se naknade za otpadne vode iz privrede i dalje utvrđuju u trenutno propisanim iznosima, imajući u vidu da je prema Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodama, takozvana "industrija" treba svoje emisije da uskladi do 31. decembra 2025. godine, sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodama- navodi Vlada.

Do tada, ako Narodna skupština Republike Srbije usvoji Vladin amandman na član 85, industrija će plaćati značajno skuplje tarife za otpadne vode i od većih zagađivača koji su u javnom sektoru.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Blic, 11.10.2023.
Naslov: Redakcija