Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU: Informacija o sprovedenim konsultacijama


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Informaciju o sprovedenim konsultacijama u toku izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

1) Da li su u toku izrade predloga/nacrta propisa sprovedene konsultacije sa ciljnim grupama i zainteresovanim stranama (ako nisu sprovedene potrebno je navesti razlog)?

U toku izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Nacrt zakona) sprovedene su konsultacije u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018) i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019).

2) U kom vremenskom periodu su sprovedene konsultacije?

Konsultacije su sprovedene u periodu od 1. do 8. marta 2023. godine.

3) Koje metode/tehnike konsultacija su korišćene (fokus grupa, okrugli sto, polustrukturirani intervju, panel, anketa, prikupljanje pisanih komentara, itd.)?

Konsultacije su sprovedene objavljivanjem Obaveštenja o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju putem sajta e - konsultacije i sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim je ovo ministarstvo pozvalo predstavnike državnih organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, poljoprivredna gazdinstva, poljoprivrednike, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i da daju svoje komentare, sugestije i predloge na e-mail adresu podsticaji@minpolj.gov.rs.

4) Ko su bili učesnici konsultativnog procesa?

Učesnici konsultativnog procesa bili su:

Nikola Matović, Danijel Grujić, Udruženje građana “I mi se pitamo za opštinu Petrovac na Mlaviˮ, Milan Dinić, Ivan Veljković, Zajedničkom e-poštom: Udruženje poljoprivrednika “Klub 100P plusˮ, Asocijacija primarnih poljoprivrednih proizvođača “Vojvodina agrarˮ, Udruženje proizvođača mleka Srbije, dipl. ing. stočarstva Ljutić Stojanka, Bašaid ispred Osnovne odgajivačke organizacije d.o.o. “Usluge za uzgoj životinja - Ljutićˮ, Zajedničkom e-poštom dve članice Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase - COUGSR, Beograd - Zemun, Udruženje odgajivača goveda simentalske rase “Slogaˮ, Mladenovac i Udruženje odgajivača goveda “Kolubarski simentalacˮ Valjevo, Udruženje za zaštitu poljoprivrednika “Asocijacija 2022ˮ, “Kasumˮ Udruženje odgajivača tovnih rasa goveda, Gunaroš, “Agroveksˮ d.o.o. Raška, Delimeđe, Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija, Janoš Rusak, Udruženje “Agroprofitˮ Novi Sad, UOGCS 2023, Udruženje “Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbijeˮ, Vladimir Struhar, Agro Trader - STRUHAR G.A.P. d.o.o. Novi Sad, Milan Stojanović, dr Jelena Kalajdžić, UG,,Mladi poljoprivrednici Srbijeˮ, Pokret,,Volim selo svojeˮ Kragujevac, Milenko Radosavljević, Goran Vulić, Boban Pejković, Jelena Milovanović, Slađana Vukašinović, Marko Lazić, Dragan Vekić, Milovan Obradović, Miloš Milinković, Igor Isak, Dejan Danilović i Savez za hranu i poljoprivredu,,NALEDˮ.

5) Koje primedbe, sugestije i komentari upućeni tokom sprovođenja procesa konsultacija su prihvaćeni i uvršteni tekst u predloga/nacrta propisa?

Sugestija Agencije za ruralni razvoj opštine Inđija da, pored lica propisanih Nacrtom zakona, digitalizaciju dokumenata korisnicima podsticaja u postupku podnošenja zahteva za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju preko softverskog rešenja e agrar, može da radi i jedinica lokalne samouprave odnosno organizaciona jedinica nadležna za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja u jedinici lokalne samouprave je prihvaćena i uvrštena u tekst Nacrta zakona.

Sugestija UOGCS 2023 da se uslov koji se odnosi na minimalnu količinu predatog kravljeg mleka u visini od najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara po kvartalu kravljeg mleka proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, izbriše prihvaćena je kako bi podsticaje mogli da ostvaruju i proizvođači sa manjim brojem grla, kao i u cilju uvećanja stočnog fonda. S tim u vezi, tekst Nacrta zakona je korigovan.

Sugestija Milana Stojanovića da se uvede podsticaj za žensko tele od rođenja je prihvaćena.

6) Koje primedbe, sugestije i komentari upućeni tokom sprovođenja procesa konsultacija nisu uvaženi i koji su razlozi za njihovo neprihvatanje?

Najveći broj primedbi odnosio se na povećanje minimalnog iznosa podsticaja po hektaru, premije za mleko i plaćanja po grlu pojedinih kategorija životinja. Primedbe nisu prihvaćene s obzirom da Nacrt zakona propisuje minimalni iznos podsticaja, a što ne isključuje mogućnost povećanja ovog iznosa na godišnjem nivou u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima što je predmet uredbe kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za svaku kalendarsku godinu.

Određeni broj sugestija odnosio se na maksimalnu površinu obradivog poljoprivrednog zemljišta za koju je moguće ostvariti pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u smislu povećanja te površine na 100 hektara. Sugestija nije prihvaćena iz razloga što je cilj mere da se podrže gazdinstva manje i srednje veličine koja ne mogu da ostvaruju IPARD podsticaje po različitim osnovama, kao što to mogu velika gazdinstva, kao i zbog ograničenih budžetskih sredstava.

Primedbe vezane za uključivanje državnog poljoprivrednog zemljišta uzetog u zakup u sistem podsticaja nisu prihvaćene iz razloga što je poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ograničen resurs, teritorijalno neravnomerno rasprostranjen, pa samim tim nije dostupan svim poljoprivrednim proizvođačima na isti način. Uključivanje državnog poljoprivrednog zemljišta uzetog u zakup u sistem podsticaja zakupce državnog poljoprivrednog zemljišta dovelo bi u dodatnu prednosti u odnosu na druge poljoprivredne proizvođače i narušilo ravnopravni tretman korisnika podsticaja.

Primedbe u oblasti podsticaja u stočarstvu koje se odnose na zadržavanje podsticaja za krave dojilje, kao i izdvajanje podsticaja za organsku proizvodnju iz načina obračuna vezanog za konvencionalnu proizvodnju ne prihvataju se iz sledećih razloga:

Podsticaji za krave dojilje brisani su iz zakona u cilju povećanja ekonomičnosti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i s obzirom da se u skladu sa propisanim uslovima za ovu kategoriju krava podsticaji mogu ostvariti u okviru drugih propisanih vrsta podsticaja u oblasti stočarstva.

Način dosadašnjeg subvencionisanja organske proizvodnje pokazao se kao efikasna mera koja je dovela do rasta broja grla koja su uključena u organsku proizvodnju, a istovremeno ima pozitivne efekte i na očuvanje životne sredine i biodiverziteta poštujući načela i principe koje promoviše ova vrsta proizvodnje.

Primedba da finansijska podrška za šećernu repu roda 2023. godine nije u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju zato što se može ostvariti za površinu do 500 hektara prijavljene i zasejane šećerne repe, ne stoji iz razloga što ova mera nije uređena kao vrsta podsticaja već predstavlja finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine, a sredstva za sprovođenje obezbeđena su na posebnoj programskoj aktivnosti u okviru budžeta.

Sugestija da se presek površina za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje vrši na dan 31. decembra nije prihvaćena s obzirom da će ta odredba biti predmet podzakonskog akta kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Komentar da finansiranje nepoljoprivrednih aktivnosti nije neophodno imajući u vidu budžet ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede nije prihvaćen iz razloga što se ovim odredbama vrši usaglašavanje izraza u ovom zakonu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon, 101/2016, 67/2021 - dr. zakon i 114/2021), kojim je propisano da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivredno gazdinstvo i porodično poljoprivredno gazdinstvo, pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje, obavlja i preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.).

Sugestije kojima se ukazuje da je do potpunog uspostavljanja softverskog rešenja e agrar neophodan prelazni period odnosno da se pored elektronske forme zahtevi za podsticaje podnose i u papirnoj nije prihvaćen iz razloga što se uvođenjem informacionog sistema eAgrar otklanja najveći problem u dosadašnjem sistemu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju odnosno uspostavlja se efikasan i ekonomičan postupak odobravanja i isplate podsticajnih sredstava, postiže se smanjenje mogućnosti greške, efikasnije izveštavanje i praćenje, kao i veći stepen kontrole.

Komentar da se u zakonu prepozna pojam “regenerativne poljoprivredeˮ nije prihvaćen iz razloga što u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju osim proizvođača koji imaju sertifikovanu organsku biljnu odnosno stočarsku proizvodnju pravo na podsticaje ostvaruju i proizvođači koji se nalaze u periodu konverzije ili u postupku izdavanja sertifikata nakon završenog perioda konverzije.

Na navedenu adresu prispelo je i 15 komentara i sugestija koji se ne odnose na predmet javnih konsultacija te samim tim nisu razmatrani.

 Na portalu e Konsultacije nije bilo prispelih komentara i sugestija.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 13.03.2023.
Naslov: Redakcija