Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RSˮ, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), u članu 2. tač. 4), 11) i 12), posle reči: “proizvodnju” dodaju se zapeta i reči: “odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.)”.

U tački 10) posle reči: “proizvodnjom” dodaju se zapeta i reči: “odnosno preradom poljoprivrednih proizvoda, odnosno drugim nepoljoprivrednim aktivnostima (ruralni turizam, stari zanati i sl.)”.

Član 2.

 Naziv člana i član 7. menjaju se i glase:

“Elektronsko postupanje

Član 7.

 Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se i vodi elektronski, putem softverskog rešenja eAgrar.

 Softversko rešenje eAgrar uspostavlja i njime upravlja Uprava, dok služba Vlade koja je nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave pruža tehničku podršku u uspostavljanju i vođenju softverskog rešenja eAgrar.

 Ministar bliže propisuje elektronsku formu u kojoj se Upravi dostavljaju podnesci i prilozi, a strankama rešenja u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i način obezbeđenja podrške korisnicima podsticaja u vezi sa elektronskim postupanjem.”.

Član 3.

 Posle člana 7. dodaju se nazivi članova i čl. 7a - 7g, koji glase:

“Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7a

 Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja koji se podnosi Upravi.

 Postupak iz stava 1. ovog člana pokreće se i na drugi način (po prijavi na konkurs, podnošenjem zahteva banci za odobrenje kreditne podrške i dr.) u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

 Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, odnosno prijave putem softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

 Prilikom prijema zahteva, odnosno prijave kojima se pokreće postupak za ostvarivanje prava na podsticaje Uprava:

 1) obaveštava korisnika usluge elektronske uprave o svim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje i o obavezi nadležnog organa da po službenoj dužnosti pribavi podatke iz službenih evidencija;

 2) omogućava korisniku usluge elektronske uprave da izjavi da će podatke o ličnosti iz službenih evidencija pribaviti sam;

 3) obaveštava o potrebnim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, a koji se odnose na treće lice (član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, član porodice, i sl.), kao i o tome da je pristup tim podacima moguć samo na osnovu pristanka tog lica, u skladu sa zakonom.

 Kroz softversko rešenje eAgrar se automatski dodeljuje broj za svaki započet postupak i pod tim brojem se preduzimaju sve radnje i donose sva akta u okviru postupka za ostvarivanje prava na podsticaje.

 Pored broja automatski dodeljenog kroz softversko rešenje eAgrar, nadležni organ, odnosno imaoci javnih ovlašćenja, mogu u postupcima koje sprovode u okviru postupka za ostvarivanje prava na podsticaje kroz softversko rešenje eAgrar dodeljivati i brojeve, odnosno oznake koje su internog karaktera.

 Zahteve, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje koji nisu podneti putem softverskog rešenja eAgrar u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja, Uprava odbacuje rešenjem.

Razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje

prava na podsticaje i njihova forma

Član 7b

 Razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se elektronskim putem, osim za dokumente i podneske koji sadrže tajne podatke i koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

 Dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se putem eletronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa propisom.

 Akta koja u vezi sa postupkom za ostvarivanje prava na podsticaje donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u ovom postupku, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

 Ako se u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja original akta, odnosno dokumenta koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

 Digitalizaciju dokumenta u skladu sa stavom 4. ovog člana za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, pored lica utvrđenih zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, može izvršiti i:

 1) lice koje obavlja savetodavne poslove u poljoprivredi, koje ima licencu za obavljanje tih poslova i koje je upisano u Registar poljoprivrednih savetodavaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: poljoprivredni savetodavac);

 2) poljoprivredni, fitosanitarni i veterinarski inspektor - za dokumenta u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

 3) lice sa licencom odgovornog projektanta, upisano u odgovarajući strukovni registar - za tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

 4) odgajivačka organizacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo - za dokumenta u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

 5) advokat upisan u imenik advokata pod uslovom da taj advokat svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje i podnesak u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje uz koji se taj akt, odnosno dokument dostavlja.

 Za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje nadležni organ kao i imalac javnih ovlašćenja može vršiti digitalizaciju i potvrđivanje istovetnosti svih akata i drugih dokumenata sa izvornim aktom, odnosno dokumentom sačinjenim u papirnom obliku koji je sam izdao.

 Ovlašćeni organ, odnosno lice koje je izvršilo digitalizaciju i potvrdilo istovetnost sa originalom sačinjenim u papirnom obliku u skladu sa ovim zakonom, dužno je da izvorni dokument u papirnom obliku čuva u skladu sa zakonom.

 U slučaju da je elektronski dokument potpisan elektronskim kvalifikovanim potpisom od strane fizičkog lica, preduzetnika ili pravnog lica, ako posumnja u njegovu istinitost nadležni organ može naknadno tražiti da mu se na uvid dostavi izvorni dokument.

 Izuzetno od st. 3 - 5. ovog člana, pojedini podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u ovom postupku, mogu se dostaviti i u drugoj formi.

            Ministar bliže propisuje u kojim postupcima se podnesci i dokumenti mogu podneti u drugoj formi.  

Tok postupka i rešenje o ostvarivanju prava na podsticaje

Član 7v

 O ostvarivanju prava na podsticaje u postupku iz čl. 7 - 7g ovog zakona, odlučuje direktor Uprave rešenjem.

 Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u obliku elektronskog dokumenta u smislu propisa kojima se uređuje elektronski dokument.

 Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

 Ako u toku postupka za ostvarivanje prava na podsticaje nastupi smrt fizičkog lica koje je pokrenulo postupak ili pravno lice koje je pokrenulo postupak prestane da postoji, postupak se obustavlja.

 Izuzetno od stava 4. ovog člana, postupak za ostvarivanje prava na podsticaje nastavlja se ako novi nosilac istog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u roku od 30 dana od dana smrti fizičkog lica koje je pokrenulo postupak, Upravi dostavi pisanu izjavu da preuzima postupak za ostvarivanje prava na podsticaje.

 Broj poljoprivrednog gazdinstva korisnika podsticaja iz Registra, kao i ostvareni iznos podsticaja po vrsti podsticaja, objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Primena drugih zakona

Član 7g

 Na postupak za ostvarivanje prava na podsticaje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

 U postupku za ostvarivanje prava na podsticaje shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje elektronska uprava, kao i zakona kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.”.

Član 4.

 U članu 10. dodaje se stav 5, koji glasi:

            “Korisnik podsticaja dužan je da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti predmeta podsticaja na koju se odnosi nepridržavanje obaveze iz stava 1. tač. 2) - 4) ovog člana.”.

Član 5.

 U članu 15. stav 4. reči: “u iznosu od sedam dinara” zamenjuju se rečima: “u minimalnom iznosu od deset dinara”.

Član 6.

            U članu 17. tačka 2) podtačka (4) briše se.

Član 7.

 U članu 18. stav 1. reči: “u iznosu do 6.000 dinara” zamenjuju se rečima: “u minimalnom iznosu od 6.000 dinara”.

Član 8.

 U članu 21. stav 3. briše se.

Član 9.

            U članu 21a stav 3. reči: “i krave dojilje” brišu se.

Član 10.

            U članu 21b stav 2. reči: “podtač. (1), (2) i (4) ovog zakona” zamenjuju se rečima: “podtač. (1) i (2) ovog zakona”.

Član 11.

            Naziv člana i član 22. brišu se.

Član 12.

 Zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 13.

 Do uspostavljanja softverskog rešenja eAgrar, zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje mogu se podnositi i u papirnoj formi, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Član 14.

 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, broj 114/21) postavljen zakonodavni okvir za uvođenje softverskog rešenja eAgrar u oblasti vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju primena ovog sistema uređuje se i u oblasti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 Novi informacioni sistem eAgrar uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, obnove registracije i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i modernizacije i ubrzanja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji obuhvata podnošenje zahteva, odnosno prijava za korišćenje podsticaja, administrativnu obradu zahteva i prijava, pribavljanje i razmenu potrebnih podataka, kao i odobravanje i isplatu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 Uvođenje softverskog rešenja eAgrar omogućiće online registraciju poljoprivrednih gazdinstava; pristup i upravljanje podacima o svom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu preko portala na dnevnom nivou od strane poljoprivrednika (izmene podatka, brisanje poljoprivrednog gazdinstva i dr.); online podnošenje zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava; elektronsko podnošenje zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju; uštedu vremena kod obrade zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronske obrade zahteva; brže odobravanje podsticaja i bržu isplatu podsticajnih sredstava; smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva, kao i ubrzanje obrade zahteva usled uvezivanja relevantnih baza, registara i drugih službenih evidencija; ukidanje potrebe za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije; efikasnije izveštavanje, praćenje statistike podsticaja i veći stepen kontrole.

 Pravila i procedure vezane za odobravanje podsticaja formulisane su još 2004. godine, te su mnoga tehnološka, softverska, ali i proceduralna rešenja zastarela. Procedura je bila komplikovana, zbog čega su odobravanje i isplata podsticaja kasnili. Obrađivači zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Upravi za agrarna plaćanja bili su u obavezi da za svaki zahtev, odnosno prijavu, podnete u papirnom obliku, ručno provere svaki pojedinačni podatak, upoređujući podatke iz zahteva i dokaznu dokumentaciju, međusobno, kao i sa podacima iz službenih baza i drugih evidencija, da koriste tri različite aplikacije u obradi zahteva, zahtevaju i primaju potrebne ispravke, dopune i izmene zahteva i prijava putem podnesaka i dopisa u papirnom obliku, kao i da štampaju dokumentaciju i arhiviraju veliki broj papira. Gubilo se puno vremena u izradi, donošenju, uručenju i obezbeđivanju dokaza o dostavi papirnih zahteva, prijava, rešenja i drugih akata u postupku.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju bliže se uređuje elektronsko postupanje Uprave za agrarna plaćanja u pokretanju i vođenju postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, shodno propisima o elektronskoj upravi, elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Podnošenje zahteva i prateće dokumentacije, razmena podataka i dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se putem eletronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa navedenim propisima. Imajući u vidu navedeno, poljoprivredni proizvođači neće više morati da pribavljaju papirne isprave sa podacima iz službenih evidencija organa državne uprave, niti da zahteve i dokumentaciju dostavljaju u papirnom obliku putem pošte ili lično na pisarnici republičkih organa uprave u Beogradu, čime se značajno smanjuju troškovi postupka za stranku, u vidu taksi i naknada za izdavanje uverenja, potvrda, drugih isprava i prateće dokumentacije, štampanja i overe papirne dokumentacije, poštanskih troškova, troškova prevoza, itd. Sa druge strane, službenici Uprave za agrarna plaćanja neće više morati da sakupljaju, prekucavaju i ručno upoređuju i obrađuju podatke sadržane u više papirnih dokumenata, od kojih se većina već nalazi u elektronskim bazama organa, već će sve potrebne podatke imati na jedinstvenom elektronskom mestu, čime se postiže efikasan i ekonomičan postupak i otklanjanje najvećeg problema u dosadašnjem sistemu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji se ogleda u velikim kadrovskim i tehničkim kapacitetima Uprave za agrarna plaćanja potrebnim za ručnu obradu velikog broja zahteva i prijava, a koji su u krajnjoj liniji prouzrokovali veliki vremenski period potreban za pravilnu obradu svih zahteva i prijava, te samim tim i kašnjenje u prijemu, obradi, odobravanju i isplati podsticaja.

 Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, takođe se precizira da pojmovi nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivrednika, poljoprivrednog gazdinstva i porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje, obuhvataju i obavljanje prerade poljoprivrednih proizvoda, odnosno drugih nepoljoprivrednih aktivnostima (ruralni turizam, stari zanati i sl.). Time se značenje navedenih izraza upotrebljenih u ovom zakonu usaglašava sa značenjem ovih izraza propisanim Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službenom glasniku RS”, broj 114/21).

 Dalje, u pogledu obaveza korisnika podsticaja propisanih odredbama člana 10. osnovnog zakona, ovim Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju precizira se da je korisnik podsticaja dužan da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti predmeta podsticaja na koju se odnosi nepridržavanje obaveze iz stava 1. tač. 2) - 4) ovog člana.

U cilju povećanja ekonomičnosti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisuje se brisanje odredbi o podsticajima za krave dojilje, kao posebnoj vrsti podsticaja u stočarstvu, s obzirom da se u skladu sa propisanim uslovima za ovu kategoriju krava podsticaji mogu ostvariti u okviru drugih propisanih vrsta podsticaja u stočarstvu.

 Zatim, umesto nominalnog iznosa podsticaja za premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka, odnosno maksimalnog iznosa za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, u iznosu do 6.000 dinara po hektaru, Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, propisuju se minimalni iznosi podsticaja, i to za premiju za mleko u minimalnom iznosu od 10 dinara po litru mleka, odnosno u minimalnom iznosu od 6.000 dinara po hektaru, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju. Maksimalne iznose navedenih podsticaja, kao i za druge vrste podsticaja, za svaku budžetsku godinu Vlada propisuje posebnim aktom, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. ovog zakona precizirano je značenje izraza: “nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinastva”, “poljoprivrednik” “poljoprivredno gazdinstvo” i “porodično poljoprivredno gazdinstvo” koji su upotrebljeni u zakonu.

Odredbom člana 2. ovog zakona propisano je da se postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće i vodi elektronski, putem softverskog rešenja eAgrar.

Odredbom člana 3. ovog zakona propisano je da se dodaju novi čl. 7a - 7g kojim se uređuje pokretanje postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje i njihova forma, tok postupka i rešenje o ostvarivanju prava na podsticaje, kao i supsidijarna primena zakona o opštem upravnom postupku, kao i zakona kojim se uređuje elektronska uprava, elektronski dokument i elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Odredbom člana 4. ovog zakona propisano je da se u članu 10. dodaje novi stav, u vezi sa povraćajem sredstava i plaćanjem zatezne kamate u slučaju nepredržavanja pojedinih obaveza.

Odredbom člana 5. ovog zakona propisano je da se menja iznos premije za mleko, tako što se propisuje da se ista ostvaruje u minimalnom iznosu od deset dinara.

Odredbom člana 6. ovog zakona propisano je da se brišu podsticaji u stočarstvu za krave dojilje.

Odredbom člana 7. ovog zakona propisano je da se menja iznos osnovnih podsticaja po površini biljne proizvodnje, tako što se propisuje da se isti ostvaruju u minimalnom iznosu od 6.000 dinara po hektaru.

Odredbom čl. 8, 9, 10. i 11. ovog zakona izvršeno je usklađivanje sa odredbom člana 6. ovog zakona.

Odredbom člana 12. ovog zakona propisano je da će se zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana početka primene ovog zakona rešavati u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Odredbom člana 13. ovog zakona propisano je da se do uspostavljanja softverskog rešenja eAgrar, zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje mogu podnositi i u papirnoj formi, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja

Odredbom člana 14. ovog zakona propisano je stupanje na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 138/22) u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, u ukupnom iznosu od 65.302.538.000 dinara.

Sredstva za 2024. i 2025. godinu biće obezbeđena u okviru limita Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredeljenih od strane Ministarstva finansija.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 01.03.2023.
Naslov: Redakcija