Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi


Javna rasprava o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju sprovedena je u periodu od 02. do 23. novembra 2018. godine. Nakon sprovedene javne rasprave razmotreni su svi pristigli predlozi, primedbe i sugestije i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst navedenog Nacrta zakona, s ciljem unapređenja zakonskih rešenja.

Nakon sprovedene javne rasprave u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održan je sastanak sa članovima Radne grupe i drugim zainteresovanim učesnicima javne rasprave, na kojem su razmatrane primedbe, predlozi i sugestije koji su pristigli u toku javne rasprave i precizirani su pojedini pojmovi i odredbe Nacrta zakona.

Predlozi i sugestije sa javne rasprave su razvrstane na sledeći način.

1.         Prihvaćeni i usaglašeni predlozi učesnika javne rasprave:

-           da se član 1. Nacrta zakona izmeni tako da se ovim zakonom uređuju prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku. Ova primedba je prihvaćena na predlog Unije poslodavaca Srbije i Konfederacije Slobodnih sindikata.

-           da se pojam uporednog zaposlenog precizira u skladu sa Direktivom 2008/104 koja u članu 5. stav 1. pominje isključivo "isti posao" bez proširenja na "slične poslove". Navedena primedba je prihvaćena na predlog Saveta stranih investitora, Američke privredne komore i Fondacije Centar za demokratiju.

-           da se član 2. stav 6. Nacrta zakona precizira tako da se definicija zarade uskladi sa Zakonom o radu i doda naknada zarade. Ova primedba je prihvaćena na predlog sindikata i Američke privredne komore.

-           da se član 7. stav 5. Nacrta zakona preformuliše tako da agencija kojoj je dozvola za rad oduzeta ne može da zaključi nove ugovore o radu radi ustupanja poslodavcu korisniku. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveta stranih investitora.

-           da se član 7. stav 6. Nacrta zakona precizira odnosno da se definiše do kada ugovori o radu koji su zaključeni pre oduzimanja dozvole agenciji ostaju na snazi. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveta stranih investitora.

-           da se u članu 8. stav 2. Nacrta zakona precizira koje su to obaveze koje agencija mora da ispuni iz ugovora o radu pre nego što podnese zahtev za prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveta stranih investitora.

-           da se preformuliše član 9. Nacrta zakona tako da se u njemu precizno odredi šta bi sve trebalo da sadrži uput koji je sastavni deo ugovora o radu na neodređeno vreme, a šta ugovor o radu na određeno vreme. Ova primedba je prihvaćena na predlog Unije poslodavaca Srbije i Saveta stranih investitora.

-           da se briše stav 2. u članu 10. Nacrta zakona. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije.

-           da se u članu 11. Nacrta zakona navede osnov za ustupanje zaposlenih samo kada su u pitanju ugovori o radu na određeno vreme. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveza stranih investitora.

-           da se član 13. stav 1. tačka 1) preformuliše tako da se ugovor o ustupanju zaposlenih ne može zaključiti za zamenu zaposlenog kod poslodavca korisnika kod kog je organizovan štrajk, osim ako zaposleni koji je određen da radi za vreme štrajka radi obezbeđenja minimuma procesa rada odbije da radi. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije.

-           da se član 18. Nacrta zakona uskladi sa članom 2. stav 6. Nacrta zakona. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije.

-           da se član 20. Nacrta zakona uskladi sa članom 2. stav 6. kao i da se precizira šta isplaćuje agencija ustupljenom zaposlenom u slučaju kada poslodavac korisnik ne dostavi agenciji podatke iz evidencije na osnovu kojih agencija isplaćuje zarade i naknade zarade. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije, SSS Kragujevca i Novog Sada, Konfederacije slobodnih sindikata.

-           da se član 21. Nacrta zakona dopuni tako da pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti moraju da poštuju i agencija i poslodavac korisnik. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveta stranih investitora.

-           da se propiše obaveza ustupljenog zaposlenog da mora da poštuje interne akte poslodavca korisnika. Ova primedba je prihvaćena na predlog Unije poslodavaca Srbije.

-           da se član 23. Nacrta zakona uskladi sa odredbama Zakona o radu kojima se uređuje otkaz ugovora o radu. Ova primedba je prihvaćena na predlog Saveza stranih investitora.

-           da se u članu 26. Nacrta zakona precizira da je poslodavac korisnik dužan da ustupljenim zaposlenima obezbedi korišćenje objekata za ishranu i objekata namenjenim za decu zaposlenih kod poslodavca korisnika. Ova primedba je prihvaćena na predlog SSS Vojvodine i SSS Novog Sada.

-           da se u tekstu naslova iznad člana 32. Nacrta zakona ispravi tehnička greška tako da umesto reči "solidarna" treba da stoji reč: "supsidijarna", kao u samom tekstu člana. Ova primedba je prihvaćena na predlog Američke privredne komore.

-           da je rok za primenu zakona od 6 meseci previše kratak i da treba propisati duži rok. Ova primedba je u načelu prihvaćena i rok je produžen na 9 meseci na predlog Saveta stranih investitora i Američke privredne komore.

-           Prihvaćen je predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije koji su podržali i ostali sindikati da se reprezentativnost sindikata za sada utvrđuje kod poslodavca (agencije) u skladu sa Zakonom o radu, a da agencijski zaposleni ne ulaze u ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika prilikom utvrđivanja reprezentativnosti. Prema ovom rešenju i rešenju u Zakonu o radu, ustupljeni zaposleni sva prava na sindikalno organizovanje i kolektivno pregovaranje ostvaruju kod svog poslodavca- agencije. Predstavnici agencija smatraju da ovakvo rešenje nije u interesu ustupljenih zaposlenih.

2.         Predlozi učesnika javne rasprave oko kojih nije postignuta saglasnost:

-           da se izmeni naziv Nacrta zakona;

-           da se kao uslov za rad agencije propiše bankarska garancija;

-           da se omogući angažovanje lica od strane agencije po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima;

-           da se član 9. Nacrta zakona dopuni trajanjem otkaznog roka koji moraju da poštuju agencija i ustupljeni zaposleni i podacima o kolektivnim ugovorima koji uređuju uslove rada kod poslodavca korisnika;

-           da se član 13. Nacrta zakona dopuni tako da se zabrani zaključivanje ugovora o ustupanju zaposlenih na upražnjenim radnim mestima i na novootvorenim radnim mestima;

-           da se omogući zaključivanje ugovora o ustupanju zaposlenih na poslovima na kojima je kod poslodavca korisnika uvedeno skraćeno radno vreme;

-           da se zabrani mogućnost agencijskog zapošljavanja u državnoj upravi u celini a ne samo za državne službenike.

3.         Primedbe učesnika javne rasprave od kojih su predlagači odustali ili kao takve ne stoje :

-           da se kod jednakih uslova rada pored noćnog rada doda i smenski rad iz razloga što je isti obuhvaćen u okviru rasporeda radnog vremena;

-           da se odredbe koje se odnose na naknadu štete usklade sa odredbama Zakona o radu, jer su predložena rešenja usaglašena sa tim zakonom.

-           da se kao uslov za rad agencije propiše da agencija ima najmanje tri zaposlena jer je preveliki namet za agenciju koja ima mali broj agencijskih zaposlenih (u Nacrtu zakona propisan je najmanji broj zaposleni koji ispunjavaju uslove i imaju položen stručni ispit za rad agencija, tako da on u zavisnosti od potrebe agencije može biti i veći);

-           da se u članu 4. Nacrta zakona rok od tri godine u kome lice kome je oduzeta dozvola ne može da obavlja poslove ustupanja zaposlenih zameni rokom od 5 godina;

-           da se briše stav Nacrta zakona koji daje mogućnost da se kolektivnim ugovorom zabrani odnosno ograniči korišćenje rada preko agencija za privremeno zapošljavanje(nije prihvaćen jer predlog nije u saglasnosti sa Direktivom 2008/104);

-           da se zabrana zaključivanja ugovora o ustupanju odnosi i na javni sektor (predlog KSS- odustali).

4.         Zakonska rešenja na koja je dat najveći broj primedbi odnosno predlog koja su međusobno oprečna

Na održanim okruglim stolovima najviše primedbi je bilo na član 14. Nacrta zakona kojim je predviđeno da ugovor o ustupanju zaposlenih može da se zaključi za ustupanje najviše do 10% zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika u momentu zaključenja ugovora, sa izuzetkom da može da se zaključi za ustupanje najviše do 30% zaposlenih, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove rada i dobijeno mišljenje resornog ministarstva. Ova zakonska odredba i dalje je ostala sporna iz razloga što predstavnici sindikata i poslodavci nisu mogli da postignu saglasnost.

-           Agencije i drugi poslodavci tražili su brisanje svakog ograničenja jer smatraju da im se na taj način krši Ustavno pravo na slobodu preduzetništva i da nema osnova da se procentualno ograničava broj ustupljenih zaposlenih kod poslodavca korisnika iz razloga što su ustupljeni zaposleni u potpunosti izjednačeni sa neposredno zaposlenim kod poslodavca korisnika,

-           Sindikati ne odustaju od procentualnog ograničenja od 10%, a traže brisanje mogućnosti povećanja procenta na 30%, a neki traže smanjenje tog procenta na 20%

-           Svi učesnici javne rasprave smatraju da treba definisati kriterijume kojima će se ministri rukovoditi prilikom postupanja po zahtevu poslodavca korisnika za angažovanje do 30% zaposlenih preko agencije.

-           Sindikati su zabrinuti dok su poslodavci u javnom sektoru zainteresovani za povećanje broja angažovanih lica uključivanjem ustupljenih zaposlenih preko agencija.

Nakon razmatranja svih primedbi i predloga, uvažavajući interese svih strana, predložiće se kompromisno rešenje kojim će se u najvećoj meri izaći u susret svim navedenim zahtevima i uskladiti sa uporednim zakonodavstvom i međunarodnim standardima.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 06.12.2018.
Naslov: Redakcija