Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU


Predmet

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se zaštita prava zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, jednak tretman ustupljenih zaposlenih u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada, uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje, način i uslovi ustupanja zaposlenih, odnos između agencije i poslodavca korisnika i obaveze agencije i poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima.

Ovaj zakon se primenjuje na sve ustupljene zaposlene bez obzira na vrstu radnog odnosa i radno vreme.

Za sve što nije uređeno ovim zakonom primenjuje se zakon kojim se uređuje sistem u oblasti rada (u daljem tekstu: zakon kojim se uređuje rad).

Definicije

Član 2.

Agencija za privremeno zapošljavanje (u daljem tekstu: agencija) je pravno lice ili preduzetnik registrovan kod nadležnog organa na teritoriji Republike, koji zasniva radni odnos sa zaposlenim u cilju njegovog privremenog ustupanja poslodavcu korisniku na teritoriji Republike radi obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem.

Ustupljeni zaposleni je fizičko lice koje je u radnom odnosu u agenciji u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje rad, a koje se ustupa poslodavcu korisniku radi privremenog obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, u skladu sa ovim zakonom.

Poslodavac korisnik je pravno lice, preduzetnik, odnosno predstavništvo ili ogranak stranog pravnog lica koje je registrovano u skladu sa zakonom na teritoriji Republike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, kod koga, pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, ustupljeni zaposleni privremeno obavlja poslove, u skladu sa ovim zakonom.

Uporedni zaposleni je zaposleni koji je u radnom odnosu kod poslodavca korisnika koji obavlja ili bi obavljao istu ili sličnu vrstu poslova s obzirom na stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, složenost, odgovornost i posebne uslove za rad.

Ustupanje je period u kome zaposleni privremeno obavlja poslove kod poslodavca korisnika pod njegovim nadzorom i rukovođenjem.

Osnovni uslovi zapošljavanja i rada su:

1) uslovi utvrđeni zakonom kojim se uređuje rad, kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu koji se primenjuju kod poslodavca korisnika, odnosno ugovorom o radu uporednog zaposlenog a koji se odnose na trajanje radnog vremena, prekovremeni rad, noćni rad, odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor, godišnji odmor i druga odsustva, državne i druge praznike, zaradu i naknade zarade (u daljem tekstu: zarada) i naknade troškova: za dolazak i odlazak sa rada, za ishranu u toku rada, za regres za korišćenje godišnjeg odmora, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu (u daljem tekstu: naknada troškova), u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;

2) uslovi utvrđeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu.

USLOVI ZA RAD AGENCIJE

Član 3.

Agencija može da obavlja poslove ustupanja zaposlenih ako dobije dozvolu od ministarstva nadležnog za poslove rada (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se pod sledećim uslovima:

1) da je agencija osnovana u skladu sa zakonom i upisana u registar nadležnog organa za obavljanje delatnosti privremenog zapošljavanja (78.20 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje) ili ostalog ustupanja ljudskih resursa (78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa), u skladu sa zakonom i drugim propisom;

2) da agencija ima najmanje jednog zaposlenog koji ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, i koji ima položen stručni ispit za rad agencija za privremeno zapošljavanje ili da ove uslove ispunjava preduzetnik;

3) da agencija ispunjava prostorne i tehničke uslove za rad.

Član 4.

Agenciju ne može osnovati, niti obavljati poslove, preduzetnika i zakonskog zastupnika lice:

1) koje je osuđeno za krivična dela protiv privrede, krivična dela u oblasti rada, krivična dela primanja ili davanja mita i krivična dela pronevere za koja je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci;

2) kome je oduzeta dozvola za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih, u roku od tri godine od dana oduzimanja dozvole;

3) kome je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da kao neregistrovani privredni subjekat obavlja poslove ustupanja zaposlenih, u roku od tri godine od dana donošenja tog akta.

Član 5.

Ministar propisuje prostorne i tehničke uslove za rad agencije, uslove stručne osposobljenosti zaposlenih u agenciji, program, sadržinu i načinu polaganja stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje.

Stručni ispit za rad agencija za privremeno zapošljavanje polaže se pred odgovarajućom komisijom koju obrazuje ministar nadležan za poslove rada.

Član 6.

Dozvolu za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih izdaje ministar nadležan za poslove rada na period od pet godina.

Dozvola iz stava 1. ovog člana može se obnoviti na način i pod uslovima pod kojima se izdaje, s tim da se zahtev za obnavljanje dozvole mora podneti najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja dozvole.

Evidenciju dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana vodi ministarstvo nadležno za poslove rada, u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar.

Za izdavanje i produženje dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana plaća se republička administrativna taksa u skladu sa zakonom.

Agencija kojoj je izdata dozvola za rad dužna je da pismeno obavesti ministarstvo o svim promenama koje su od uticaja za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Član 7.

Dozvola za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih oduzima se agenciji:

1) ako prestane da ispunjava uslove iz člana 3. ovog zakona,

2) ako je osnivač odnosno zakonski zastupnik osuđen za krivična dela iz člana 4. ovog zakona

 Nadležni organi, odnosno organizacije koji postupaju u skladu sa čl. 3. i 4. dužni su da obaveste ministarstvo o svakoj promeni koja je od uticaja za oduzimanje dozvole za rad agencije.

Ministar nadležan za poslove rada donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad agenciji, po predlogu nadležnog organa odnosno organizacije ili po službenoj dužnosti, ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ili drugi uslovi u skladu sa zakonom.

Agenciji kojoj je dozvola za rad oduzeta iz razloga predviđenih u stavu 1. tačka 2) ovog člana, ista se može ponovo izdati protekom roka od tri godine od dana oduzimanja.

Agencija kojoj je dozvola za rad oduzeta ne može obavljati poslove ustupanja zaposlenih, odnosno ne može da zaključi nove ugovore o radu.

Ugovori o radu koji su zaključeni pre oduzimanja dozvole agenciji ostaju na snazi do ugovorenog datuma.

Član 8.

Dozvola za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih prestaje da važi:

1) istekom roka važenja dozvole za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih iz člana 6. stav 1. ovog zakona;

2) na osnovu zahteva agencije za prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih;

3) brisanjem pravnog lica odnosno preduzetnika - agencije iz registra nadležnog organa.

Zahtev za prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih, agencija može da podnese ako je ispunila sve obaveze prema zaposlenima iz ugovora o radu.

Uslovi i način izdavanja, oduzimanja i prestanka važenja dozvole za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih izdaje ministar nadležan za poslove rada, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i pravilnikom donetim na osnovu ovog zakona.

USLOVI ZA USTUPANjE ZAPOSLENIH

Zasnivanje radnog odnosa

Član 9.

Agencija sa ustupljenim zaposlenim zaključuje ugovor o radu na neodređeno ili ugovor o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje rad.

Ugovor o radu iz stava 1. ovog člana, pored elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuje rad, sadrži i:

1) vrstu poslova za koje će se zaposleni ustupati;

2) da zaposleni prihvata da obavlja poslove na osnovu uputa za rad kod poslodavca korisnika (u daljem tekstu uput).

Uput je sastavni deo ugovora o radu, koji se dostavlja zaposlenom pre njegovog ustupanja poslodavcu korisniku i koji sadrži sledeće uslove rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad i ovim zakonom, i to:

1) naziv i sedište poslodavca korisnika kod koga se zaposleni ustupa i podatke o osobi koja je ovlašćena za zastupanje poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima;

2) mesto rada kod poslodavca korisnika;

3) naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja kod poslodavca korisnika;

4) trajanje ustupanja i osnov za ustupanje poslodavcu korisniku (član 16);

5) dan početka rada kod poslodavca korisnika;

6) novčani iznos osnovne zarade, elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog kod poslodavca korisnika;

7) trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena kod poslodavca korisnika;

8) trajanje godišnjeg odmora na koji zaposleni ima pravo, a ako se to ne može navesti u momentu ustupanja, način odobravanja i utvrđivanja plaćenog godišnjeg odmora.

Uput zamenjuje aneks ugovora o radu koji se zaključuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Prilikom zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku, taj ugovor može da sadrži sve elemente iz st. 2. i 3. ovog člana, u kom slučaju se ne sačinjava uput kao poseban akt.

Član 10.

Ugovor iz člana 9. ovog zakona, u slučaju ustupanja zaposlenih poslodavcu korisniku koji obavlja delatnost na teritoriji država članica Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, pored navedenih elemenata iz tog člana, sadrži i:

1) trajanje rada u inostranstvu,

2) valutu u kojoj će se isplaćivati zarada,

3) prema potrebi, druga novčana i nenovčana davanja u vezi sa boravkom u inostranstvu,

4) prema potrebi, uslove koji uređuju povratak upućenog zaposlenog u Republiku Srbiju.

Ugovor iz stava 1. ovog člana ne mora da sadrži elemente iz tačka 2. i 3) tog stava, već samo upućivanje na zakone i opšte akte kojima se uređuju ta pitanja.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se ako trajanje rada u inostranstvu ne prelazi mesec dana.

Ugovor o ustupanju zaposlenih između agencije i   poslodavca korisnika

Član 11.

Ugovor o ustupanju zaposlenih između agencije i poslodavca korisnika (u daljem tekstu: ugovor o ustupanju zaposlenih) zaključuje se u pisanom obliku i obavezno sadrži:

1) obavezu poslodavca korisnika da agenciji blagovremeno dostavi tačne informacije o:

(1) broju ustupljenih zaposlenih koji su potrebni poslodavcu korisniku,

(2) vremenskom periodu na koji se ustupaju zaposleni i razlozima za njihovo ustupanje u skladu sa ovim zakonom (član 16),

(3) mestu rada ustupljenih zaposlenih,

(4) poslovima koje će ustupljeni zaposleni obavljati,

(5) podacima o uslovima za rad na poslovima za čije se obavljanje ustupaju zaposleni,

(6) osnovnim uslovima rada iz člana 2. stav 6. ovog zakona,

2) način i rok u kome je korisnik dužan da agenciji dostavi podatke potrebne za obračun i isplatu zarade i naknade troškova ustupljenih zaposlenih;

3) podatke o licu koje je ovlašćeno za zastupanje poslodavca korisnika prema agenciji kao i o licu ovlašćenom za zastupanje agencije prema poslodavcu korisniku;

4) podatke o licu kod poslodavca korisnika koje je ovlašćeno za zastupanje poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima;

5) naknadu za usluge koje agencija pruža poslodavcu korisniku i druga međusobna prava i obaveze agencije i poslodavca korisnika.

6) druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obaveza ustupljenih zaposlenih i uređivanje međusobnog odnosa agencije i poslodavca korisnika.

Ugovor o ustupanju zaposlenih u slučaju upućivanja u drugu državu

Član 12.

Ugovor o ustupanju zaposlenih koji agencija zaključuje sa poslodavcem korisnikom koji obavlja delatnost na teritoriji država članica Evropske Unije, pored obaveznih elemenata iz člana 11. ovog zakona, sadrži i:

1) podatke o propisima države članice Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora u koju je ustupljeni zaposleni upućen, a koji se primenjuju na radni odnos ustupljenog zaposlenog;

 2) podatke o propisima Republike Srbije koji se primenjuju na radni odnos ustupljenog zaposlenog koji je upućen u drugu državu članicu Evropska unije i evropskog ekonomskog prostora;

3) pravo ustupljenog zaposlenog na troškove povratka u zemlju.

Zabrana zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih

Član 13.

Ugovor o ustupanju zaposlenih ne može da se zaključi:

1) za zamenu zaposlenog kod poslodavca korisnika kod kog je organizovan štrajk, osim, radi obezbeđivanja minimuma procesa rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje štrajk;

2) za obavljanje poslova na kojima je korisnik utvrdio višak zaposlenih u skladu sa opštim propisima o radu u roku utvrđenom u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;

3) radi ustupanja zaposlenog drugoj agenciji;

4) na poslovima na kojima je kod poslodavca korisnika uvedeno skraćeno radno vreme u skladu sa propisima o radu i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu ili beneficirani radni staž u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

5) na radnim mestima državnih službenika Republike Srbije i službenika u jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine, i

6) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Kolektivnim ugovorom može da se zabrani, odnosno ograniči korišćenje rada preko agencija za privremeno zapošljavanje iz opravdanih razloga koji se zasnivaju na opštem interesu, a posebno u cilju zaštite upućenih zaposlenih, bezbednosti i zdravlja na radu, sprečavanja poremećaja na tržištu rada i sprečavanja zloupotreba.

Korisnik je dužan da pre zaključenja ugovora o ustupanju, agenciju obavesti o okolnostima iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ograničenje zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih

Član 14.

Ugovor o ustupanju zaposlenih može da se zaključi za ustupanje najviše do 10% zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika u momentu zaključenja ugovora.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugovor o ustupanju može da se zaključi za ustupanje najviše do 30% zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika u momentu zaključivanja ugovora, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove rada.

Uz zahtev za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o ustupanju u smislu stava 2. ovog člana, poslodavac korisnik, pored pismenog obrazloženja, dostavlja i mišljenje ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca.

Ništavost odredaba o   zabrani zaključivanja ugovora o radu

Član 15.

Ne proizvode pravno dejstvo odredbe ugovora o radu ili ugovora o ustupanju zaposlenih ili drugog akta kojima se zabranjuje ili sprečava zasnivanje radnog odnosa između poslodavca korisnika i ustupljenog zaposlenog po isteku vremena na koji je ustupljen od strane agencije.

Trajanje ustupanja

Član 16.

Agencija može zaposlenog na određeno vreme da ustupi na rad kod poslodavca korisnika u slučajevima i u trajanju utvrđenom za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Agencija ne može da ustupi zaposlenog na određeno vreme koji je bio u radnom odnosu kod poslodavca korisnika na određeno vreme u trajanju od 24 meseca, osim u slučajevima kada je rad na određeno vreme kod poslodavca korisnika dozvoljen u dužem trajanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Ustupljeni zaposleni iz stava 1. ovog člana, koji je prethodno kod poslodavca korisnika radio preko iste ili druge agencije suprotno odredbama tog stava ili koji ostane da radi kod poslodavca korisnika najmanje pet radnih dana nakon isteka vremena za koje je ustupljen, smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme kod poslodavca korisnika.

Za utvrđenje okolnosti iz stava 3. ovog člana zaposleni može pokrenuti radni spor protiv poslodavca korisnika, u rokovima i na način propisan zakonom.

Odredbe iz st. 1-3. ovog člana ne odnose se na zaposlene koji su u radnom odnosu u agenciji na neodređeno vreme.

Pretpostavka ustupanja

Član 17.

Lice koje radi za potrebe poslodavca korisnika, odnosno u prostorijama poslodavca korisnika, a ima zaključen ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju sa drugim poslodavcem, smatra se ustupljenim zaposlenim od strane tog poslodavca, ako se drugačije ne dokaže.

Za rad lica iz stava 1. ovog člana suprotno odredbama ovog zakona odgovornost snose poslodavac i korisnik.

USLOVI RADA USTUPLjENOG ZAPOSLENOG

Član 18.

Ustupljeni zaposleni za vreme privremenog obavljanja poslova kod poslodavca korisnika ima pravo na jednake uslove rada kao i uporedni zaposleni kod poslodavca korisnika, u skladu sa ovim zakonom.

Jednaki uslovi rada iz stava 1. ovog člana odnose se na:

1) trajanje i raspored radnog vremena;

2) prekovremeni rad;

3) noćni rad;

4) odmor u toku rada, dnevni, nedeljni odmor i godišnji odmor;

5) odsustvo uz naknadu zarade u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu koji se primenjuje kod poslodavca korisnika;

6) elemente za obračun i isplatu zarade i naknade troškova iz člana 2. stav 6. ovog zakona;

7) bezbednost i zdravlje na radu;

8) zaštitu trudnica i majki dojilja;

9) zaštitu omladine;

10) zabranu diskriminacije po svim osnovima, u skladu sa Zakonom.

Jednake uslove rada iz stava 2. ovog člana ustupljenom zaposlenom obezbeđuje neposredno korisnik, a obračun i isplatu zarade i naknade troškova iz stava 2. tačka 6) ovog člana obezbeđuje agencija.

Obaveze agencije prema ustupljenom zaposlenom

Obaveza dostavljanja uputa

Član 19.

Agencija je dužna da, osim u slučaju kada je zaključen ugovor na određeno vreme koje je jednako vremenu na koje se zaposleni ustupa poslodavcu korisniku i koji sadrži elemente iz člana 9. st. 2. i 3. ovog zakona, ustupljenom zaposlenom pre ustupanja poslodavcu korisniku dostavi uput.

Obaveza isplate zarade, naknade zarade i drugih primanja

Član 20.

Poslodavac korisnik je dužan da vodi evidenciju o radu i odsustvu sa rada ustupljenih zaposlenih i da agenciji dostavi podatke iz te evidenciji na način i u roku koji su ugovorili, a najkasnije do 15. u mesecu za obračun i isplatu zarade i naknade troškova za prethodni mesec.

Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom za period ustupanja isplati zaradu i naknadu troškova iz člana 2. stav 6. ovog zakona, na osnovu podataka iz evidencija koje agenciji dostavlja poslodavac korisnik.

Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom isplati zaradu i naknadu troškova iz člana 2. stav 6. ovog zakona u slučaju kada poslodavac korisnik ne dostavi agenciji podatke iz stava 1. ovog člana.

Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom isplati i druga primanja na koja zaposleni ima pravo u skladu sa opštim propisima o radu i opštim aktom agencije koji se primenjuje na zaposlene u agenciji, odnosno ugovorom o radu sa ustupljenim zaposlenim.

Druge obaveze agencije

Član 21.

Agencija je dužna da obezbedi zaštitu ličnih podataka ustupljenog zaposlenog, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Zabrana naplate usluge za ustupanje poslodavcu korisniku

Član 22.

Agencija ne sme ustupljenom zaposlenom da naplaćuje uslugu za privremeno ustupanje kod poslodavca korisnika, kao ni za zaključivanje ugovora o radu sa poslodavcem korisnikom nakon prestanka ustupanja.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na ugovaranje naknade za usluge između agencije i poslodavca korisnika ugovorom o ustupanju zaposlenih.

Otkaz ugovora o radu - zbog razloga nastalih kod poslodavca korisnika

Član 23.

Agencija može ustupljenom zaposlenom da otkaže ugovor o radu ili izrekne drugu meru ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje u skladu sa opštim propisima o radu i opštim aktima koji se primenjuju kod poslodavca korisnika i kod agencije.

Korisnik je dužan da o okolnostima iz stava 1. ovog člana pisanim putem obavesti agenciju bez odlaganja i pruži sve potrebne dokaze za utvrđivanje okolnosti koje predstavljaju osnov za otkaz.

U slučaju nezakonitog otkaza ustupljeni zaposleni ima pravo da pred nadležnim sudom pokrene radni spor protiv agencije za naknadu štete u visini preostalog iznosa zarada od momenta prestanka radnog odnosa pa do isteka trajanja ugovorenog ustupanja, a najviše 18 zarada, kao i pravo na uplatu poreza i doprinosa za taj period.

Član 24.

U slučaju prestanka potrebe za radom ustupljenog zaposlenog kod poslodavca korisnika pre isteka vremena na koje je ustupljen, odnosno do ustupanja drugom poslodavcu korisniku za zaposlenog koji sa agencijom ima ugovor o radu na neodređeno vreme, ustupljeni zaposleni ima pravo na naknadu zarade do isteka roka na koji je ustupljen poslodavcu korisniku, odnosno do ustupanja drugom poslodavcu korisniku ili ostvaruje prava po osnovu viška zaposlenih u skladu sa zakonom.

Naknada zarade iz stava 1. ovog člana ne može da bude niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, odnosno srazmernog iznosa minimalne zarade za zaposlenog sa nepunim radnim vremenom.

Obaveze poslodavca korisnika

Član 25.

Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenom zaposlenom daje radne zadatke, organizuje, rukovodi i nadzire rad ustupljenog zaposlenog, daje mu za tu svrhu instrukcije, obezbeđuje uslove rada i mere bezbednosti i zdravlje na radu kao i svojim zaposlenima.

Član 26.

Poslodavac korisnik je dužan da:

1) dostavi agenciji informacije o uslovima za rad na poslovima za koje se vrši ustupanje i drugim uslovima rada uporednih zaposlenih kod poslodavca korisnika iz člana 2. stav 6. ovog zakona pri zaključivanju ugovora o ustupanju, odnosno izvod iz opšteg akta, kao i da agenciju na isti način obavesti o svakoj promeni navedenih uslova u najkraćem roku;

2) informiše na odgovarajući način ustupljene zaposlene o slobodnim poslovima, radi pružanja jednakih mogućnosti kao i zaposlenima kod poslodavca korisnika, da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme;

3) obezbedi ustupljenim zaposlenima pristup objektima za ishranu i objektima namenjenim za decu zaposlenih kod poslodavca korisnika, kao i korišćenje organizovanog prevoza kod poslodavca korisnika, pod istim uslovima pod kojima ta prava ostvaruju zaposleni kod poslodavca korisnika, osim ako postoje objektivni razlozi za drugačiji tretman;

4) obavesti lice za bezbednost i zdravlje na radu o ustupljenim zaposlenima i o poslovima koje će obavljati;

5) omogući ustupljenom zaposlenom prava na slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;

6) sindikatu kod poslodavca korisnika pruža informacije o radnom angažovanju ustupljenih zaposlenih na način i u rokovima u kojima dostavlja i informacije o svim vidovima zapošljavanja i radnog angažovanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;

7) poslodavac korisnik je supsidijarno odgovoran za isplatu zarade i naknade troškova sa agencijom.

Poslodavac korisnik je odgovoran za tačnost i potpunost podataka iz tačke 1) ovog člana.

Bezbednost i zdravlje na radu

Član 27.

Poslodavac korisnik je dužan da za ustupljene zaposlene obezbedi mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenog zaposlenog pre stupanja na rad upozna sa svim rizicima na radnom mestu i o konkretnim merama, odnosno da ga osposobi za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenom zaposlenom obezbedi lekarske preglede u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Ustupljeni zaposleni je dužan da primenjuje propisane mere za bezbedan i zdrav rad kod poslodavca korisnika, a posebno mere za bezbedan i zdrav rad pri kojima se pojavljuju specifični rizici.

Odgovornost poslodavca korisnika i agencije u vezi sa

povredom na radu i profesionalnom bolešću

Član 28.

Poslodavac korisnik je dužan da prijavi povredu na radu i profesionalno oboljenje ustupljenog zaposlenog u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i da o tome odmah izvesti agenciju.

Poslodavac korisnik je dužan da agenciji dostavi popunjeni obrazac izveštaja o povredi na radu odnosno profesionalnom oboljenju, osim podataka o poslodavcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 72 časa od nastanka povrede, odnosno utvrđenog profesionalnog oboljenja.

Agencija je dužna da dostavi izveštaj o povredi na radu odnosno profesionalnom oboljenju u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

KOLEKTIVNA PRAVA USTUPLjENIH ZAPOSLENIH

Član 29.

Ustupljeni zaposleni se računaju u ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika pri utvrđivanju ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika zaposlenih u skladu sa zakonom.

Reprezentativnost sindikata se utvrđuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Ustupljeni zaposleni može da učestvuje u štrajku koji se organizuje kod poslodavca korisnika pod uslovima i na način propisan zakonom kojim se uređuje štrajk.

Unapređenje uslova usavršavanja i pristupa objektima za boravak dece

Član 30.

Kolektivnim ugovorima se mogu pregovarati i uslovi kojima se unapređuju mogućnosti za ustupljene zaposlene da se usavršavaju i koriste usluge objekata za boravak dece i u periodima između dva ustupanja, kao i mogućnosti za usavršavanje ustupljenih zaposlenih kod poslodavca korisnika pod uslovima pod kojima ta prava ostvaruju zaposleni kod poslodavca korisnika.

NAKNADA ŠTETE

Član 31.

Ustupljeni zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu korisniku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Ustupljeni zaposleni koji je na radu ili u vezi sa radom kod poslodavca korisnika namerno ili krajnjom nepažnjom prouzrokovao štetu trećem licu, a koju je naknadio poslodavac korisnik, dužan je da poslodavcu korisniku naknadi iznos isplaćene štete.

Ako ustupljeni zaposleni pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom, poslodavac korisnik je dužan da mu naknadi štetu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Solidarna odgovornost agencije i poslodavca korisnika u vezi sa povredom na radu i profesionalnom bolešću

Član 32.

Korisnik je dužan da ustupljenom zaposlenom naknadi štetu koju ustupljeni zaposleni pretrpi na radu kod poslodavca korisnika po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Agencija je supsidijarno odgovorna za naknadu štete iz stava 1. ovog člana, u slučaju da ustupljeni zaposleni ne može od poslodavca korisnika da naplati u celini ili delimično iznos naknade štete utvrđen u sudskom postupku.

Nadzor

Član 33.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši inspekcija rada.

Kaznene odredbe

Prekršaji

Član 34.

Novčanom kaznom od 800.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj agencija sa svojstvom pravnog lica:

1) ako po oduzimanju dozvole za rad ili po prestanku važenja dozvole za rad nastavi da obavlja poslove ustupanja zaposlenih suprotno odredbama ovog zakona (čl. 7. i 8);

2) ako sa zaposlenim nije zaključila ugovor o radu ili je taj ugovor zaključila suprotno odredbama ovog zakona (čl. 9. i 10);

4) ako sa poslodavcem korisnikom nije zaključila ugovor o ustupanju zaposlenih ili je taj ugovor zaključila suprotno odredbama ovog zakona (čl. 11. i 12)

5) ako je sa poslodavcem korisnikom zaključila ugovor o ustupanju mimo zabrana i ograničenja propisanih ovim zakonom (čl. 13. i 14);

6) ako ustupljenom zaposlenom ne dostavi uput u skladu sa odredbama ovog zakona (član 19);

7) ako ustupljenom zaposlenom ne isplati u celini ili delimično zaradu, odnosno naknadu troškova i druga primanja u skladu sa odredbama ovog zakona (član 20. st. 2-4);

8) ako ustupljenom zaposlenom naplati uslugu suprotno odredbama ovog zakona (čl. 22);

9) ako ne dostavi izveštaj o povredi na radu odnosno profesionalnom oboljenju (član 28. stav 3).

Novčanom kaznom od 200.000 do 400.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se agencija sa svojstvom preduzetnika.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Član 35.

Novčanom kaznom od 800.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac korisnik sa svojstvom pravnog lica:

1) ako sa agencijom nije zaključio ugovor o ustupanju zaposlenih ili je taj ugovor zaključio suprotno odredbama ovog zakona (čl. 11. i 12)

2) ako je sa agencijom zaključio ugovor o ustupanju mimo zabrana i ograničenja propisanih ovim zakonom (čl. 13. i 14);

3) ako ustupljenom zaposlenom ne obezbedi jednake uslove rada kao uporednom zaposlenom (član 18);

4) ako ne vodi evidenciju, odnosno agenciji ne dostavi ili dostavi netačne podatke iz evidencije potrebne za isplatu zarade, odnosno naknade troškova u skladu sa odredbama ovog zakona (član 20. stav 1);

5) ako ne obavesti lice za bezbednost i zdravlje na radu o ustupljenim zaposlenima i poslovima koje će obavljati (član 26. stav 1. tačka 4);

6) ako za ustupljene zaposlene ne obezbedi mere bezbednosti i zdravlja na radu (član 27. st. 1-3);

7) ako ne prijavi povredu na radu ili profesionalno oboljenje, odnosno ne dostavi agenciji popunjeni obrazac izveštaja o povredi na radu odnosno profesionalnom oboljenju (član 28. st. 1 i 2).

Novčanom kaznom od 200.000 do 400.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se poslodavac korisnik sa svojstvom preduzetnika.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Prelazne i završne odredbe

Član 36.

Odredba čl. 10. i 12. ovog zakona primenjivaće se na ustupanje zaposlenih na rad kod poslodavca korisnika sa sedištem na teritoriji zemlje članice Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora od dana sticanja punopravnog članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji

Član 37.

Ograničenja za poslodavca korisnika, agenciju i zaposlenog propisana u članu 16. ovog zakona počinju da se primenjuju na ugovore o ustupanju, ugovore o radu, odnosno upute zaključene, odnosno izdate od početka primene ovog zakona.

Periodi u kojima je zaposleni bio angažovan po bilo kom osnovu, osim radnog odnosa na neodređeno vreme, kod poslodavca korisnika i agencije od dana stupanja na snagu ovog zakona pa do početka njegove primene uračunavaju se u ograničenja iz stava 1. ovog člana.

Član 38.

Početkom primene ovog zakona poslodavci koji ustupaju svoje zaposlene poslodavcu korisniku radi obavljanja poslova pod nadzorom i rukovođenjem poslodavca korisnika i korisnici mogu da nastave sa ustupanjem zaposlenih samo pod uslovima i na način utvrđenim ovim zakonom.

Član 39.

Podzakonske akte iz člana 5. stav 1, člana 6. stav 3. i člana 8. stav 3. ovog zakona, ministar nadležan za poslove rada doneće u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 40.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu.

 

OBRAZLOŽENJE

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija, između ostalog, uređuje sistem u oblasti radnih odnosa.

II. Razlozi za donošenje zakona

Uvođenjem zakonskog okvira za rad preko agencije za privremeno zapošljavanje vrši se usaglašavanje radnog zakonodavstva Republike Srbije sa međunarodnim standardima MOR i EU. Narodna Skupština Republike Srbije je 20. februara 2013. godina usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181. o privatnim agencijama za zapošljavanje, čime je načinjen još jedan korak u harmonizaciji zakonodavstva Republike Srbije sa međunarodnim standardima. Ovim zakonom vrši se usklađivanje kako sa navedenom konvencijom i Preporukom 188 tako i sa Direktivom 2008/104 o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje i drugim direktivama koje sadrže odredbe koje se odnose na agencijske radnike (ustupljene zaposlene) - kao što su direktive 91/383 i 96/71 i 533/91. Iz tog razloga je donošenje ovog zakona utvrđeno kao prioritet u Akcionom planu za sprovođenje Programa vlade 2017-19 i u NPAA.

Iako sadašnjim propisima kojima se uređuje oblast rada nije regulisano pitanje navedenih agencija, one u praksi ipak postoje. Zakon o radu poznaje samo ugovorni odnos između zaposlenog i poslodavca, tako da ne uređuje rad zaposlenog preko agencija za privremeno zapošljavanje. Jasnim definisanjem agencija za privremeno zapošljavanje i preciziranjem uslova za njihov rad, pravima i obavezama lica koji sa agencijom za privremeno zapošljavanje zaključuju ugovor o radu radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku, i druga međusobna prava i obaveze zaposlenih, agencije i poslodavca korisnika, urediće se ova oblast i maksimalno zaštititi tzv. agencijski zaposleni. Naime, agencijskim zaposlenima obezbediće se jednaka zarada i drugi osnovni uslovi rada (radno vreme, odsustva, odmori), bezbednost i zdravlje na radu i drugi uslovi rada koji se primenjuju na zaposlene koje neposredno zapošljava poslodavac-korisnik (po čijem nalogu i uputstvima agencijski zaposleni rade).

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Član 1. Predmet uređivanja ovog zakona je zaštita prava zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, jednak tretman ustupljenih zaposlenih u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada, uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje, način i uslovi ustupanja zaposlenih, odnos između agencije i poslodavca korisnika i obaveze agencije i poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima.

Član 2. Za potrebe ovog zakona definisani su pojedini izrazi i njihovo značenje.

Pod pojmom agencija za privremeno zapošljavanje smatra se pravno lice ili preduzetnik registrovan kod nadležnog organa na teritoriji Republike, koji zasniva radni odnos sa zaposlenim u cilju njegovog privremenog ustupanja poslodavcu korisniku na teritoriji Republike radi obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem.

Pod pojmom ustupljeni zaposleni smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u agenciji u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje rad, a koje se ustupa poslodavcu korisniku radi privremenog obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, u skladu sa ovim zakonom.

Pod pojmom poslodavac korisnik smatra se pravno lice, preduzetnik, odnosno predstavništvo ili ogranak stranog pravnog lica koje je registrovano u skladu sa zakonom na teritoriji Republike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, kod koga, pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, ustupljeni zaposleni privremeno obavlja poslove, u skladu sa ovim zakonom.

Pod pojmom uporedni zaposleni smatra se zaposleni koji je u radnom odnosu kod poslodavca korisnika koji obavlja ili bi obavljao istu ili sličnu vrstu poslova s obzirom na stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, složenost, odgovornost i posebne uslove za rad.

Ustupanje podrazumeva period u kome zaposleni privremeno obavlja poslove kod poslodavca korisnika pod njegovim nadzorom i rukovođenjem.

Definisani su osnovni uslovi zapošljavanja i rada.

Član 3. Ovim članom propisuju se uslovi za rad agencije.

Agencija može da obavlja poslove ustupanja zaposlenih ako dobije dozvolu od ministra nadležnog za poslove rada.

Dozvola se izdaje pod sledećim uslovima: 1) da je agencija osnovana u skladu sa zakonom i upisana u registar nadležnog organa za obavljanje delatnosti privremenog zapošljavanja (78.20 Delatnostagencijazaprivremenozapošljavanje) ili ostalog ustupanja ljudskih resursa (78.30 Ostaloustupanjeljudskihresursa), u skladu sa zakonom i drugim propisom; 2) da agencija ima najmanje jednog zaposlenog koji ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, i koji ima položen stručni ispit za rad agencija za privremeno zapošljavanje ili da ove uslove ispunjava preduzetnik; 3) da agencija ispunjava prostorne i tehničke uslove za rad.

Član 4. Ovim članom propisano je ko ne može osnovati agenciji kao ni koja lica ne mogu obavljati poslove preduzetnika i zakonskog zastupnika.

Član 5. Ministar nadležan za poslove rada propisuje prostorne i tehničke uslove za rad agencije, uslove stručne osposobljenosti zaposlenih u agenciji, program, sadržinu i načinu polaganja stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje.

Čl. 6-8. Ovim članovima uređuje se izdavanje, oduzimanje i prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih.

Ministar nadležan za poslove rada izdaje dozvolu za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih na period od pet godina i ista se može obnoviti na način i pod uslovima pod kojima se izdaje, s tim da se zahtev za obnavljanje dozvole mora podneti najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja dozvole.

Agencija kojoj je izdata dozvola za rad dužna je da pismeno obavesti ministarstvo o svim promenama koje su od uticaja za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Dozvola za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih, oduzima se agenciji ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje dozvole propisane ovim zakonom, kao i ako je osnivač odnosno zakonski zastupnik osuđen za krivična dela protiv privrede, krivična dela u oblasti rada, krivična dela primanja ili davanja mita, i krivična dela pronevere za koja je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci.

Ministar nadležan za poslove rada donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad agenciji.

Dozvola za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih prestaje da važi u slučaju isteka roka važenja dozvole za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih, na osnovu zahteva agencije za prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih, kao i u slučaju brisanja pravnog lica odnosno preduzetnika - agencije iz registra nadležnog organa.

Zahtev za prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih agencija može da podnese ako je ispunila sve obaveze prema zaposlenima iz ugovora o radu.

Član 9. Ovim članom uređuje se zasnivanje radnog odnosa.

Agencija sa ustupljenim zaposlenim zaključuje ugovor o radu na neodređeno ili ugovor o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje rad.

Ugovor o radu, pored elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuje rad sadrži i vrstu poslova za koje će se zaposleni ustupati kao i da zaposleni prihvata da obavlja poslove na osnovu uputa za rad kod poslodavca korisnika.

Uput je sastavni deo ugovora o radu, koji se dostavlja zaposlenom pre njegovog ustupanja poslodavcu korisniku i koji sadrži sledeće uslove rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad i ovim zakonom, i to: 1) naziv i sedište poslodavca korisnika kod koga se zaposleni ustupa i podatke o osobi koja je ovlašćena za zastupanje poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima; 2) mesto rada kod poslodavca korisnika; 3) naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja kod poslodavca korisnika; 4) trajanje ustupanja i osnov za ustupanje poslodavcu korisniku; 5) dan početka rada kod poslodavca korisnika; 6) novčani iznos osnovne zarade, elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog kod poslodavca korisnika; 7) trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena kod poslodavca korisnika; 8) trajanje godišnjeg odmora na koji zaposleni ima pravo, a ako se to ne može navesti u momentu ustupanja, način odobravanja i utvrđivanja plaćenog godišnjeg odmora.

Uput zamenjuje aneks ugovora o radu koji se zaključuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Prilikom zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku, taj ugovor može da sadrži sve napred navedene elemente, u kom slučaju se ne sačinjava uput kao poseban akt.

Član 10. Ovim članom propisani su elementi ugovora o radu u slučaju ustupanja zaposlenih poslodavcu korisniku koji obavlja delatnost na teritoriji država članica Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora.

Član 11. Ovim članom propisani su obavezni elementi ugovora o ustupanju zaposlenih između agencije i poslodavca korisnika.

Ugovor o ustupanju zaposlenih između agencije i poslodavca korisnika zaključuje se u pisanom obliku i obavezno sadrži:1) obavezu poslodavca korisnika da agenciji blagovremeno dostavi tačne informacije o: (1) broju ustupljenih zaposlenih koji su potrebni poslodavcu korisniku, (2) vremenskom periodu na koji se ustupaju zaposleni i razlozima za njihovo ustupanje u skladu sa ovim zakonom,(3) mestu rada ustupljenih zaposlenih, (4) poslovima koje će ustupljeni zaposleni obavljati,(5) podacima o uslovima za rad na poslovima za čije se obavljanje ustupaju zaposleni, (6) osnovnim uslovima rada iz člana 2. stav 6. ovog zakona; 2) način i rok u kome je poslodavac korisnik dužan da agenciji dostavi podatke potrebne za obračun i isplatu zarade i naknade troškova ustupljenih zaposlenih; 3) podatke o licu koje je ovlašćeno za zastupanje poslodavca korisnika prema agenciji kao i o licu ovlašćenom za zastupanje agencije prema poslodavcu korisniku; 4) podatke o licu kod poslodavca korisnika koje je ovlašćeno za zastupanje poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima; 5) naknadu za usluge koje agencija pruža poslodavcu korisniku i druga međusobna prava i obaveze agencije i poslodavca korisnika; 6) druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obaveza ustupljenih zaposlenih i uređivanje međusobnog odnosa agencije i poslodavca korisnika.

Član 12. Ovim članom propisana je sadržina ugovora o ustupanju zaposlenih koji agencija zaključuje sa poslodavcem korisnikom koji obavlja delatnost na teritoriji država članica Evropske unije.

Član 13. Ovim članom propisano je u kojim slučajevima agencija i poslodavac korisnik ne mogu da zaključe ugovor o ustupanju zaposlenih.

Ugovor o ustupanju zaposlenih ne može da se zaključi: 1) za zamenu zaposlenog kod poslodavca korisnika kod kog je organizovan štrajk, osim, radi obezbeđivanja minimuma procesa rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje štrajk; 2) za obavljanje poslova na kojima je poslodavac korisnik utvrdio višak zaposlenih u skladu sa opštim propisima o radu u roku utvrđenom u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad; 3) radi ustupanja zaposlenog drugoj agenciji; 4) na poslovima na kojima je kod poslodavca korisnika uvedeno skraćeno radno vreme u skladu sa propisima o radu i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu ili beneficirani radni staž u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju; 5) na radnim mestima državnih službenika Republike Srbije i službenika u jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine, i 6) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Kolektivnim ugovorom može da se zabrani, odnosno ograniči korišćenje rada preko agencija za privremeno zapošljavanje iz opravdanih razloga koji se zasnivaju na opštem interesu, a posebno u cilju zaštite upućenih zaposlenih, bezbednosti i zdravlja na radu, sprečavanja poremećaja na tržištu rada i sprečavanja zloupotreba.

Član 14. Ugovor o ustupanju može da se zaključi za ustupanje najviše do 10% zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika u momentu zaključenja ugovora.

 Izuzetno, ugovor o ustupanju može da se zaključi za ustupanje najviše do 30% zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika u momentu zaključivanja ugovora, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove rada.

Prilikom podnošenja zahteva za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o ustupanju poslodavac korisnik, pored pismenog obrazloženja, dostavlja i mišljenje ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca.

Član 15. Ovim članom propisano je da odredbe ugovora o radu ili ugovora o ustupanju ili drugog akta kojima se zabranjuje zasnivanje radnog odnosa između poslodavca korisnika i ustupljenog zaposlenog po isteku vremena na koji je ustupljen od strane agencije ili kojima se sprečava takvo zasnivanje radnog odnosa ne proizvode pravno dejstvo.

Član 16. Ovim članom propisano je trajanje ustupanja.

Agencija može zaposlenog na određeno vreme da ustupi na rad kod poslodavca korisnika u slučajevima i u trajanju utvrđenom za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Agencija ne može da ustupi zaposlenog na određeno vreme koji je bio u radnom odnosu kod poslodavca korisnika na određeno vreme u trajanju od 24 meseca, osim u slučajevima kada je rad na određeno vreme kod poslodavca korisnika dozvoljen u dužem trajanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Ustupljeni zaposleni koji sa agencijom ima zaključen ugovor o radu na određeno vreme, a koji je prethodno kod poslodavca korisnika radio preko iste ili druge agencije suprotno odredbama zakona kojim se uređuje rad ili koji ostane da radi kod poslodavca korisnika najmanje pet radnih dana nakon isteka vremena za koje je ustupljen, smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme kod poslodavca korisnika. Da bi se utvrdilo da li je u konkretnom slučaju došlo do prerastanja radnog odnosa iz određenog u neodređeno vreme zaposleni može pokrenuti radni spor protiv poslodavca korisnika, u rokovima i na način propisan zakonom.

Napred navedeno ne primenjuje se na zaposlene koji su u radnom odnosu u agenciji na neodređeno vreme.

Član 17. Ovim članom propisano je da se lice koje radi za potrebe poslodavca korisnika, odnosno u prostorijama poslodavca korisnika, a ima zaključen ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju sa drugim poslodavcem, smatra ustupljenim zaposlenim od strane tog poslodavca, ako se drugačije ne dokaže.

Član 18. Ustupljeni zaposleni za vreme privremenog obavljanja poslova kod poslodavca korisnika ima pravo na jednake uslove rada kao i uporedni zaposleni kod poslodavca korisnika, u pogledu trajanja i rasporeda radnog vremena; prekovremenog rada; noćnog rada; odmora u toku rada, dnevnog, nedeljnog odmora i godišnjeg odmora; odsustva uz naknadu zarade u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu koji se primenjuje kod poslodavca korisnika; elemenata za obračun i isplatu zarade i naknade troškova; bezbednosti i zdravlja na radu; zaštite trudnica i majki dojilja; zaštite omladine; zabrane diskriminacije po svim osnovima, u skladu sa Zakonom.

Čl. 19-21. Ovim članovima propisane su obaveze agencije prema ustupljenom zaposlenom.

Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom pre ustupanja poslodavcu korisniku dostavi uput. Izuzetak je jedino u slučaju kada je zaključen ugovor na određeno vreme koje je jednako vremenu na koje se zaposleni ustupa poslodavcu korisniku.

 Poslodavac korisnik je dužan da vodi evidenciju o radu i odsustvu sa rada ustupljenih zaposlenih i da agenciji dostavi podatke iz te evidencije na način i u roku koji su ugovorili, a najkasnije do 15. u mesecu za obračun i isplatu zarade i naknade troškova za prethodni mesec.

Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom za period ustupanja isplati zaradu i naknadu troškova na osnovu podataka iz evidencija koje agenciji dostavlja poslodavac korisnik. Obaveza agencije da ustupljenom zaposlenom isplati zaradu i naknadu troškova postoji i u slučaju kada poslodavac korisnik ne dostavi agenciji podatke.

Agencija je dužna da obezbedi zaštitu ličnih podataka ustupljenog zaposlenog, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 22. Agencija ne sme ustupljenom zaposlenom da naplaćuje uslugu za privremeno ustupanje kod poslodavca korisnika, kao ni za zaključivanje ugovora o radu sa poslodavcem korisnikom nakon prestanka ustupanja.

Čl. 23 -24. Ovim članovima uređuje se otkaz ugovora o radu zbog razloga nastalih kod poslodavca korisnika.

Agencija može ustupljenom zaposlenom da otkaže ugovor o radu ili izrekne drugu meru ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje u skladu sa opštim propisima o radu i opštim aktima koji se primenjuju kod poslodavca korisnika i kod agencije. Poslodavac korisnik je dužan da o navedenom pisanim putem obavesti agenciju bez odlaganja i pruži sve potrebne dokaze za utvrđivanje okolnosti koje predstavljaju osnov za otkaz.

U slučaju nezakonitog otkaza ustupljeni zaposleni ima pravo da pred nadležnim sudom pokrene radni spor protiv agencije za naknadu štete u visini preostalog iznosa zarada od momenta prestanka radnog odnosa pa do isteka trajanja ugovorenog ustupanja, a najviše 18 zarada, kao i pravo na uplatu poreza i doprinosa za taj period.

U slučaju prestanka potrebe za radom ustupljenog zaposlenog kod poslodavca korisnika pre isteka vremena na koje je ustupljen, odnosno do ustupanja drugom poslodavcu korisniku za zaposlenog koji sa agencijom ima ugovor o radu na neodređeno vreme, ustupljeni zaposleni ima pravo na naknadu zarade do isteka roka na koji je ustupljen poslodavcu korisniku, odnosno do ustupanja drugom poslodavcu korisniku ili ostvaruje prava po osnovu viška zaposlenih u skladu sa zakonom. Naknada zarade ne može da bude niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, odnosno srazmernog iznosa minimalne zarade za zaposlenog sa nepunim radnim vremenom.

Čl. 25-26. Ovim članovima propisane su obaveze poslodavca korisnika.

Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenom zaposlenom daje radne zadatke, organizuje, rukovodi i nadzire rad ustupljenog zaposlenog, daje mu za tu svrhu instrukcije, obezbeđuje uslove rada i mere bezbednosti i zdravlje na radu kao i svojim zaposlenima. Pored navedenog poslodavac korisnik je dužan da 1) dostavi agenciji informacije o uslovima za rad na poslovima za koje se vrši ustupanje i drugim uslovima rada uporednih zaposlenih kod poslodavca korisnika pri zaključivanju ugovora o ustupanju, odnosno izvod iz opšteg akta, kao i da agenciju na isti način obavesti o svakoj promeni navedenih uslova u najkraćem roku; 2) informiše na odgovarajući način ustupljene zaposlene o slobodnim poslovima, radi pružanja jednakih mogućnosti kao i zaposlenima kod poslodavca korisnika, da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme; 3) obezbedi ustupljenim zaposlenima pristup objektima za ishranu i objektima namenjenim za decu zaposlenih kod poslodavca korisnika, kao i korišćenje organizovanog prevoza kod poslodavca korisnika, pod istim uslovima pod kojima ta prava ostvaruju zaposleni kod poslodavca korisnika, osim ako postoje objektivni razlozi za drugačiji tretman; 4) obavesti lice za bezbednost i zdravlje na radu o ustupljenim zaposlenima i o poslovima koje će obavljati; 5) omogući ustupljenom zaposlenom prava na slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad; 6) sindikatu kod poslodavca korisnika pruža informacije o radnom angažovanju ustupljenih zaposlenih na način i u rokovima u kojima dostavlja i informacije osvim vidovima zapošljavanja i radnog angažovanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad; 7) poslodavac korisnik je supsidijarno odgovoran za isplatu zarade i naknade troškova sa agencijom.

Čl. 27-28. Ovim članovi uređuju bezbednost i zdravlje na radu ustupljenih zaposlenih.

Poslodavac korisnik je dužan da za ustupljene zaposlene obezbedi mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenog zaposlenog pre stupanja na rad upozna sa svim rizicima na radnom mestu i o konkretnim merama, odnosno da ga osposobi za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu. Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenom zaposlenom obezbedi lekarske preglede u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.Ustupljeni zaposleni je dužan da primenjuje propisane mere za bezbedan i zdrav rad kod poslodavca korisnika, a posebno mere za bezbedan i zdrav rad pri kojima se pojavljuju specifični rizici.

Poslodavac korisnik je dužan da prijavi povredu na radu i profesionalno oboljenje ustupljenog zaposlenog u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i da o tome odmah izvesti agenciju. Poslodavac korisnik je dužan da agenciji dostavi popunjeni obrazac izveštaja o povredi na radu odnosno profesionalnom oboljenju, osim podataka o poslodavcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 72 časa od nastanka povrede, odnosno utvrđenog profesionalnog oboljenja. Agencija je dužna da dostavi izveštaj o povredi na radu odnosno profesionalnom oboljenju u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Čl. 29-30. Ovim članovima uređuju se kolektivna prava ustupljenih zaposlenih.

Ustupljeni zaposleni se računaju u ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika pri utvrđivanju ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika zaposlenih u skladu sa zakonom. Reprezentativnost sindikata se utvrđuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Čl. 31-32. Ovim članovima propisana je odgovornost ustupljenog zaposlenog, poslodavaca korisnika i agencije za štetu.

Ustupljeni zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu korisnik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Ustupljeni zaposleni koji je na radu ili u vezi s radom kod poslodavca korisnika namerno ili krajnjom nepažnjom prouzrokovao štetu trećem licu, a koju je naknadio poslodavac korisnik, dužan je da poslodavcu korisniku naknadi iznos isplaćene štete.

Ako ustupljeni zaposleni pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom, poslodavac korisnik je dužan da mu naknadi štetu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenom zaposlenom naknadi štetu koju ustupljeni zaposleni pretrpi na radu kod poslodavca korisnika po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Agencija je supsidijarno odgovorna za naknadu štete iz stava 1. ovog člana, u slučaju da ustupljeni zaposleni ne može od poslodavca korisnika da naplati u celini ili delimično iznos naknade štete utvrđen u sudskom postupku.

Član 33. Inspekcija rada vrši nadzor nad primenom ovog zakona.

Čl. 34-35. Ovim članovima predviđene su kaznene odredbe.

Čl. 36-40. Ovim odredbama je predviđeno da će se odredbe ovog zakona koje se odnose na ustupanje zaposlenih na rad kod poslodavca korisnika sa sedištem na teritoriji zemlje članice Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora primenjivati od dana sticanja punopravnog članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji. Ograničenja za poslodavca korisnika, agenciju i zaposlenog propisana odredbama ovog zakona počinju da se primenjuju na ugovore o ustupanju, ugovore o radu, odnosno upute zaključene, odnosno izdate od početka primene ovog zakona. Početkom primene ovog zakona poslodavci koji ustupaju svoje zaposlene poslodavcu korisniku radi obavljanja poslova pod nadzorom i rukovođenjem poslodavca korisnika i korisnici mogu da nastave sa ustupanjem zaposlenih samo pod uslovima i na način utvrđenim ovim zakonom.

Ministar nadležan za poslove rada doneće podzakonske akte iz člana 5. stav 1, člana 6. stav 3. i člana 8. stav 3. ovog zakona, u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

            Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu.

IV. Procena finansijskih sredstava

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 5.11.2018.