Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA: Predviđa se donošenje srednjoročnog plana postepenog povećavanja akciznog opterećenja u periodu 2017–2020. godine, kroz povećanje specifične komponente akcize za cigarete svakih šest meseci u navedenom periodu, pri čemu bi stopa ad valorem komponente akcize ostala nepromenjena (33%) nezavisno od perioda primene. Predlaže se da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uredi oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se akcizom oporezuje i kafa koja se prerađuje, odnosno dorađuje na teritoriji RS, a ne samo iz uvoza


Radi dalje harmonizacije akcizne politike sa standardima Evropske unije neophodno je izvršiti izmene u važećem Zakonu o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.).

U proceduri Narodne skupštine Republike Srbije od 13. decembra 2016. godine nalazi se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim će se obezbediti, s jedne strane, stabilniji priliv sredstava od akciza u republički budžet, a sa druge strane, stvaraju se uslovi koji će omogućiti izjednačavanje položaja uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe, čime se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu. Planirani prihod od oporezivanja akcizom cigareta u 2017. godini je za oko 2 milijarde veći u odnosu na prethodnu godinu.

Ovim propisom predlaže se donošenje srednjoročnog plana postepenog povećavanja akciznog opterećenja u periodu 2017–2020. godine, kroz povećanje specifične komponente akcize svakih šest meseci u navedenom periodu, pri čemu bi stopa ad valorem komponente akcize ostala nepromenjena (33%) nezavisno od perioda primene.

Ovim zakonom predlaže se umereno povećanje specifične komponente akcize na cigarete kroz postepeno povećanje akciza, kako bi se u prihvatljivom vremenskom roku dostigao minimalni nivo oporezivanja akcizom u EU od 90€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, odnosno minimum 1,8 evra po paklici cigareta.

Pored toga, dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa standardima Evropske unije ogleda se i u drugačijem načinu obračunavanja prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih proizvoda. Dosadašnje zakonsko rešenje u Republici Srbiji propisuje da se prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta i ostalih duvanskih proizvoda i minimalna akciza na iste utvrđuje dva puta godišnje. Predloženo zakonsko rešenje, utvrđivanje prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih proizvoda jednom godišnje, trebalo bi da dovede do ravnomernijeg akciznog opterećenja svih cenovnih kategorija cigareta i izbegavanje naglog podizanja maloprodajnih cena cigareta pre roka za utvrđivanje prosečne ponderisane cene istih.

Takođe, predlaže se da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uredi oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se akcizom oporezuje i kafa koja se prerađuje, odnosno dorađuje na teritoriji RS, a ne samo iz uvoza, čime će se izjednačiti položaj uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe i stvoriti jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu.

Promena akcizne politike na kafu trebalo bi da dovede do smanjenja nelegalnog prometa ovog proizvoda. Izmenama ovog zakona predlaže se da se pod proizvođačem kafe smatra lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe. To znači da bi se kafa oporezivala u svim fazama proizvodnje, što znači, da bi pored uvoznika kafe, koji su prema važećem zakonskom rešenju obveznici akcize, akcizu plaćala i sva lica koja vrše preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, uz naravno uvođenje instituta prava na umanjenje već plaćene akcize u prethodnoj fazi proizvodnje kafe, odnosno uvoza kafe.

Predlaže se odložena primena navedenih odredaba kako bi se svim učesnicima, kako proizvođačima kafe, tako i poreskoj administraciji ostavio primereni rok za implementaciju predloženog zakonskog rešenja.

Izvor: Redakcija, 15.12.2016.