Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAVNOJ UPRAVI: Iako Radna verzija zakona sadrži značajne novine, koje bi trebalo da doprinesu reformi sistema stručnog usavršavanja i daljoj profesionalizaciji javne uprave, Agencija za borbu protiv korupcije ističe da pojedine odredbe sadrže izvesne nedostatke i rizike korupcije koji se tiču, pre svega, upotrebe nepreciznih formulacija, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja i postojanja pravnih praznina


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je i objavilo Radnu verziju zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Predmet Radne verzije zakona je osnivanje Nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi, uređenje drugih pitanja od značaja za rad ove akademije i obavljanje stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Iako Radna verzija zakona sadrži značajne novine, koje bi trebalo da doprinesu reformi sistema stručnog usavršavanja i daljoj profesionalizaciji javne uprave, Agencija za borbu protiv korupcije ističe da pojedine odredbe sadrže izvesne nedostatke i rizike korupcije koji se tiču, pre svega, upotrebe nepreciznih formulacija, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja i postojanja pravnih praznina.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi usvajanje datih preporuka i otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo ostvarivanju ciljeva donošenja Radne verzije zakona i adekvatnoj reformi sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Procena rizika korupcije u pojedinim odredbama Radne verzije zakona

Član 3.

Ovaj član tiče se statusa i položaja Nacionalne akademije. Stavom 1. propisano je da je Nacionalna akademija centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih. S obzirom na to da su pitanja statusa i delokruga poslova Nacionalne akademije uređena Radnom verzijom zakona, Agencija je mišljenja da je formulacija sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih suvišna i da bi je trebalo brisati.

Prema stavu 3, nadzor nad radom Nacionalne akademije vrši ministarstvo u čijem delokrugu su poslovi koji se odnose na sistem državne uprave. Međutim, Radna verzija zakona ne sadrži detaljnije odredbe o vršenju nadzora nad radom Nacionalne akademije, niti odredbe kojima se upućuje na odredbe drugog zakona kojima bi to pitanje bilo detaljnije regulisano. Imajući u vidu navedeno, preporuka je da se Radnom verzijom zakona detaljnije uredi pitanje vršenja nadzora nad radom Nacionalne akademije, ili da se uputi na odredbe drugog zakona kojima bi to pitanje bilo detaljnije uređeno.

Član 4.

Ovim članom predviđen je delokrug poslova Nacionalne akademije. Stavom 1. propisano je da Nacionalna akademija, pored ostalog, vrši akreditaciju programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, kao i pripremu, izvršavanje i razvoj opštih programa stručnog usavršavanja i programa obuke rukovodilaca i donosilaca odluke u procesu utvrđenih javnih politika. Prema predloženom rešenju, Nacionalna akademija će vršiti pripremu i razvoj opštih programa stručnog usavršavanja, dok će, s druge strane, vršiti i akreditaciju programa stručnog usavršavanja. U cilju pojašnjenja ovih poslova Nacionalne akademije, Agencija je mišljenja da je neophodno navesti da se u slučaju akreditacije radi o posebnim programima koje pripremaju drugi subjekti, kao što je predviđeno u stavu 1. tačka 5. ovog člana.

Stavom 1. tačka 12. predviđeno je da Nacionalna akademija, pored ostalog, obavlja poslove koji se odnose na organizovanje i čuvanje biblioteke. S obzirom na to da ovako određen pojam biblioteke, u skladu sa Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011), podrazumeva organizovanje i čuvanje bibliotečko-informacione građe, potrebno je reč biblioteke zameniti rečima bibliotečko-informacione građe.

Prema stavu 1. tačka 14, Nacionalna akademija vodi, pored ostalog, centralnu evidenciju programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, kao i jedinstvenu evidenciju programa stručnog osposobljavanja u javnoj upravi. Radnom verzijom zakona, međutim, nije detaljnije uređeno pitanje sadržaja ovih evidencija. Imajući u vidu navedeno, preporuka je da se Radnom verzijom zakona detaljnije uredi sadržaj centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, kao i sadržaj jedinstvene evidencije programa stručnog osposobljavanja u javnoj upravi.

Stavom 2. predviđeno je da Nacionalna akademija, u skladu sa zahtevima pravnih i fizičkih lica, može da priprema i sprovodi komercijalne programe, ako obavljanje tih poslova ne ugrožava obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana. Radnom verzijom zakona, međutim, nije preciznije određeno koji su to komercijalni programi koje bi mogla da priprema i sprovodi Nacionalna akademija po zahtevima pravnih i fizičkih lica. Dodatno, formulacija ako obavljanje tih poslova ne ugrožava obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana je nedovoljno precizna i podložna različitim tumačenjima u praksi. Imajući u vidu navedeno, predloženim rešenjem se Nacionalnoj akademiji pružaju široka diskreciona ovlašćenja u pogledu sprovođenja komercijalnih programa. U cilju otklanjanja ovog nedostatka, potrebno je, ili jasno odrediti u kojim slučajevima će Nacionalna akademija pripremati i sprovoditi dodatne programe, ili brisati ovu odredbu.

Član 5.

Ovim članom uređene su saradnja i kontinuirana stručna podrška. Prema stavu 1, saradnja pored ostalog, podrazumeva povezivanje evidencija sa službama i drugim nadležnim organima i licima za upravljanje kadrovima u pogledu vođenja kadrovskih evidencija kod korisnika, odnosno ostvarivanje razmene podataka relevantnih za praćenje efekata stručnog usavršavanja. Međutim, Radna verzija zakona ne sadrži detaljnije odredbe o načinu povezivanja evidencija i razmeni podataka. U cilju otklanjanja ovog nedostatka, preporuka je da se odredbama Radne verzije zakona detaljnije urede ova pitanja.

Član 6.

Ovaj član tiče se saradnje sa drugim javno priznatim organizatorima aktivnosti i zainteresovanim licima. Konkretno, predviđeno je da Nacionalna akademija samostalno izvodi utvrđeni program, a ako nema odgovarajućeg predavača ili ako se time umanjuje trošak izvođenja programa bez uticaja na kvalitet, može ga izvoditi i u saradnji sa drugim javno priznatim organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih ili sa pravnim licima i preduzetnicima kod kojih se obavlja praktičan rad, a koji se nalaze u odgovarajućoj evidenciji koju vodi Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Formulacije odgovarajućeg predavača; umanjuje trošak izvođenja programa bez uticaja na kvalitet; može ga izvoditi i javno priznatim organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih su nedovoljno precizne i podložne različitim tumačenjima u praksi. Na ovaj način, Radnom verzijom zakona se Nacionalnoj akademiji daju široka diskreciona ovlašćenja u pogledu izvođenja utvrđenog programa. U cilju otklanjanja ovog nedostatka neophodno je precizirati pomenute formulacije i jasno odrediti u kojim slučajevima će Nacionalna akademija izvoditi utvrđene programe u saradnji sa drugim subjektima. Dodatno, postavlja se pitanje zašto je izdvojena jedino evidencija Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, s obzirom na to da postoje i evidencije drugih tela koje, takođe, akredituju programe stručnog usavršavanja za zaposlene u javnoj upravi.

Članovi 7. i 9.

Prema članu 7, posebna stručna tela Nacionalne akademije su i stalne programske komisije i druga radna tela. S druge strane, članom 9. stav 2. predviđeno je da se druga radna tela obrazuju prema potrebi i za konkretne programe stručnog usavršavanja. S obzirom na to da Radna verzija zakona ne sadrži detaljnije odredbe o obrazovanju radnih tela i njihovim zadacima, Agencija je mišljenja da je ova pitanja neophodno detaljnije urediti zakonskim odredbama.

Članom 9. stav 4. propisano je da se u sastav stalnih programskih komisija i radnih tela imenuju stručnjaci iz relevantne tematske oblasti i predstavnici, odnosno zaposleni u Nacionalnoj akademiji, sa značajnim i priznatim iskustvom, pretežno iz reda javne uprave, koji za svoj rad imaju pravo na naknadu u visini koju, po pribavljenoj saglasnosti ministra koji rukovodi ministarstvom u čijem delokrugu su poslovi koji se odnose na sistem državne uprave, propisuje direktor Nacionalne akademije.

Najpre, Agencija ukazuje da Radnom verzijom zakona nije utvrđen broj članova stalnih programskih komisija i radnih tela. Dodatno, pomenuti uslovi za imenovanje članova stalnih programskih komisija i radnih tela su nedovoljno precizni i podložni različitom tumačenju, dok Radna verzija zakona ne sadrži odredbe o kriterijumima i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova. Na ovaj način, direktoru Nacionalne akademije data su široka diskreciona ovlašćenja prilikom imenovanja članova stalnih programskih komisija i radnih tela. Imajući u vidu navedeno, neophodno je izmeniti ovu odredbu tako što će se predvideti broj članova stalnih programskih komisija i radnih tela, te propisati precizni uslovi, kao i kriterijumi, ili elementi kriterijuma, za imenovanje članova ovih stručnih tela.

Član 8.

Ovim članom uređen je položaj Programskog saveta. Konkretno, stavom 2. i stavom 3. predviđeno je da Programski savet čine predsednik i najmanje osam članova koje imenuje direktor Nacionalne akademije iz reda stručnjaka iz oblasti relevantnih za rad javne uprave i predstavnika, odnosno zaposlenih u Nacionalnoj akademiji, sa najmanje devet godina relevantnog radnog, odnosno stručnog iskustva, naročito koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u relevantnoj oblasti i koji za svoj rad imaju pravo na naknadu u visini koju, po pribavljenoj saglasnosti ministra koji rukovodi ministarstvom u čijem delokrugu su poslovi koji se odnose na sistem državne uprave, propisuje direktor Nacionalne akademije.

Najpre, Agencija ukazuje da je Radnom verzijom zakona neophodno precizno odrediti broj članova Programskog saveta, tako što će se umesto formulacije najmanje osam navesti koliko tačno članova će imati ovo stručno telo. S druge strane, kao i kod članstva u stalnim programskim komisijama i radnim telima, uslovi za imenovanje predsednika i članova Programskog saveta su nedovoljno precizni i podložni različitom tumačenju, dok Radna verzija zakona ne sadrži odredbe o kriterijumima i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova. U cilju ograničavanja širokih diskrecionih ovlašćenja direktora Nacionalne akademije u pogledu imenovanja predsednika i članova Programskog saveta, neophodno je izmeniti ovu odredbu tako što će se predvideti broj članova, te propisati precizni uslovi, kao i kriterijumi, ili elementi kriterijuma, za imenovanje predsednika i članova ovog saveta.

Član 10.

Ovaj član tiče se sredstava i uslova za rad Nacionalne akademije. Stavom 1. tačka 3. predviđeno je da se sredstva za finansiranje poslova Nacionalne akademije obezbeđuju, pored ostalog, iz prihoda koje ostvari pružanjem usluga na tržištu, u skladu sa tarifom za pružanje usluga korisnicima, kao i iz poklona, projekata podrške i drugih prihoda koje ostvari u skladu sa zakonom. Međutim, Radna verzija zakona ne sadrži odredbe o eventualnim ograničenjima u pogledu prijema poklona, niti pojašnjenje koji su to drugi prihodi, koje Nacionalna akademija ostvaruje u skladu sa zakonom. Imajući u vidu da u određenim situacijama prijem poklona može biti problematičan, kao i da je nepoznato koji su to drugi prihodi, Agencija je mišljenja da je ova pitanja neophodno detaljnije urediti Radnom verzijom zakona.

Prema stavu 3, prihodi koje Nacionalna akademija ostvari pružanjem usluga stručnim usavršavanjem, odnosno obavljanjem drugih poslova za potrebe, po zahtevu ili u interesu, korisnika van javne uprave predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije. S druge strane, stavom 6. je propisano da se sredstva koja Nacionalna akademija ostvari kao prihod na ime usluga korisnicima van javne uprave mogu koristiti samo za unapređenje i poboljšanje uslova rada i izvršavanje obaveza Nacionalne akademije, u skladu sa posebnim godišnjim programom koji donosi Vlada, na predlog ministra koji rukovodi ministarstvom u čijem su delokrugu poslovi koji se odnose na sistem državne uprave. Na ovaj način, nejasno je da li prihodi koje Nacionalna akademija ostvari pružanjem usluga stručnim usavršavanjem, odnosno obavljanjem drugih poslova, predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije, ili se radi o sredstvima koja pripadaju Nacionalnoj akademiji i koja se mogu koristiti samo za unapređenje i poboljšanje uslova njenog rada i izvršavanje njenih obaveza. Imajući u vidu navedeno, preporuka je da se ove odredbe Radne verzije zakona usaglase.

Član 11.

Ovim članom nije propisan rok u kojem će nadležni organi doneti propise utvrđene ovim zakonom. Imajući to u vidu, preporuka je da se ovaj član dopuni tako što će se odrediti primereni rokovi za donošenje podzakonskih akata neophodnih za sprovođenje Radne verzije zakona.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 10.01.2017.
Naslov: Redakcija