Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAVNOJ UPRAVI- Tekst propisa


RADNA VERZIJA ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAVNOJ UPRAVI

I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom osniva se Nacionalna akademija za stručno usavršavanje u javnoj upravi (u daljem tekstu: Nacionalna akademija) i uređuju se druga pitanja od značaja za rad Nacionalne akademije i obavljanje stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Pojam javne uprave i pojam stručnog usavršavanja

Član 2.

Javna uprava, u smislu ovog zakona, obuhvata državne organe i samostalne i nezavisne organizacije i tela čiji sastav bira Narodna skupština (nadzorna i regulatorna tela), organe, organizacije i službe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i preduzeća, ustanove, organizacije i pojedince kojima su poverena javna ovlašćenja.

Pod stručnim usavršavanjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se organizovani proces učešća funkcionera i zaposlenih u javnoj upravi na osnovu opštih i posebnih programa, a radi sticanja znanja, vrednosti, stavova, sposobnosti i veština usmerenih na podizanje nivoa kompetencija neophodnih za obavljanje poslova iz utvrđenog delokruga i nadležnosti, odnosno poslova javne uprave.

II. NACIONALNA AKADEMIJA

Status i položaj

Član 3.

Nacionalna akademija je centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije – sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih.

Nacionalna akademija obrazuje se kao posebna organizacija, sa svojstvom pravnog lica.

Nadzor nad radom Nacionalne akademije vrši ministarstvo u čijem delokrugu su poslovi koji se odnose na sistem državne uprave.

Delokrug

Član 4.

Nacionalna akademija obavlja stručne i s njima povezane izvršne i druge poslove državne uprave koji se odnose na:

1) sistemsko prikupljanje i obradu podataka u vezi sa unapređenjem rada i stručnih kapaciteta javne uprave i podataka koji su od značaja za razvoj, pripremu, sprovođenje, verifikaciju i vrednovanje programa stručnog usavršavanja i vođenje odgovarajuće dokumentaciono informacione baze;

2) kreiranje i razvoj metodologije pripreme i sprovođenja programa stručnog usavršavanja;

3) akreditaciju programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi;

4) pripremu, izvršavanje i razvoj opštih programa stručnog usavršavanja i programa obuke rukovodilaca i donosilaca odluke u procesu utvrđenih javnih politika;

5) pružanje stručne pomoći i koordinaciju ostvarivanja poslova u vezi sa pripremom i sprovođenjem posebnih programa stručnog usavršavanja nosilaca obaveze pripreme i sprovođenja tih programa;

6) sprovođenje drugih programa stručnog usavršavanja, utvrđenih u skladu sa zakonom, koji joj budu povereni;

7) pripremu i sprovođenje programa obuke predavača, mentora, kouča i drugih izvođača programa stručnog usavršavanja, kao i na njihovu selekciju i akreditaciju;

8) praćenje efekata sprovođenja programa stručnog usavršavanja i razvoja;

9) saradnju sa službom, odnosno telom nadležnim za poslove upravljanja kadrovima, odnosno stručno usavršavanje zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;

10) istraživačko analitičke poslove i saradnju sa naučnim institucijama;

11) učešće u uspostavljanju i održavanju saradnje sa domaćim, stranim i međunarodnim institucijama, organizacijama i udruženjima i upravljanje projektima međunarodne podrške u vezi sa poslovima koje obavlja;

12) staranje o čuvanju materijala pripremljenih u okviru programa stručnog usavršavanja (depozit), organizovanje i čuvanje biblioteke i medijateke literature, predavanja, didaktičkih materijala, prezentacija i drugih relevantnih dokumenata koji nastanu u toku ostvarivanja stručnog usavršavanja;

13) izdavanje publikacija i obavljanje druge izdavačke delatnosti;

14) vođenje centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, jedinstvene evidencije programa stručnog osposobljavanja u javnoj upravi i drugih evidencija u skladu sa zakonom;

15) i druge poslove utvrđene zakonom.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Nacionalna akademija, u skladu sa zahtevima pravnih i fizičkih lica, može da priprema i sprovodi komercijalne programe, ako obavljanje tih poslova ne ugrožava obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana.

Saradnja i kontinuirana stručna podrška

Član 5.

Nacionalna akademija ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama iz člana 2. stav 1. ovog zakona preko organizacionih jedinica, tela, odnosno lica odgovornih za poslove upravljanja kadrovima ili drugih nadležnih lica koja odrede ti organi.

Saradnja iz stava 1. ovog člana, naročito obuhvata:

1) povezivanje evidencija sa službama i drugim nadležnim organima i licima za upravljanje kadrovima u pogledu vođenja kadrovskih evidencija kod korisnika, odnosno ostvarivanja razmene podataka relevantnih za praćenje efekata stručnog usavršavanja;

2) aktivnosti u utvrđivanju potreba i pripremi i sprovođenju metodologije u vezi sa stručnim usavršavanjem;

3) koordinaciju i redovnu saradnju i razmenu podataka u planiranju, pripremi i sprovođenju aktivnosti stručnog usavršavanja, standardizaciji programa stručnog usavršavanja i evidentiranim, odnosno akreditovanim programima stručnog usavršavanja i praćenju, planiranju i ostvarivanju poslova upravljanja kadrovima.

Nacionalna akademija obezbeđuje kontinuiranu stručnu podršku korisnicima, naročito:

1) objavljivanjem i činjenjem dostupnim izveštaja, materijala i drugih relevantnih podataka o ostvarenim programima stručnog usavršavanja u javnoj upravi;

2) obezbeđivanjem redovnog pristupa podacima iz evidencija i depozita;

3) razvojem instrumenata stalne stručne podrške na daljinu, uzajamne stručne pomoći (peer-to-peer), koučing, mentorstvo i slično.

Saradnja sa drugim javno priznatim organizatorima aktivnosti i zainteresovanim licima

Član 6.

Nacionalna akademija samostalno izvodi utvrđeni program, a ako nema odgovarajućeg predavača ili ako se time umanjuje trošak izvođenja programa bez uticaja na kvalitet, može ga izvoditi i u saradnji sa drugim javno priznatim organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih ili sa pravnim licima i preduzetnicima kod kojih se obavlja praktičan rad, a koji se nalaze u odgovarajućoj evidenciji koju vodi Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Posebna stručna tela

Član 7.

Posebna stručna tela Nacionalne akademije jesu Programski savet, stalne programske komisije i druga radna tela.

Programski savet

Član 8.

Programski savet je osnovno stručno telo Nacionalne akademije, koje:

1) razmatra i utvrđuje predlog opšteg programa obuke i programa obuke rukovodilaca i donosilaca odluka i drugih programa obuke koje samostalno priprema, donosi i sprovodi Nacionalna akademija;

2) utvrđuje metodologiju potreba za stručnim usavršavanjem;

3) raspravlja o bitnim stručnim pitanjima rada Nacionalne akademije i direktoru daje mišljenja i inicijative u vezi s obavljanjem i razvojem oblasti stručnog usavršavanja;

4) utvrđuje preporuke u vezi sa razvojem novih tematskih celina u okviru programa;

5) utvrđuje preporuke u vezi sa jačanjem mreže stručnjaka za razvoj i metodologije sprovođenja programa;

6) daje preporuke i utvrđuje pravce za unapređenje sadržaja (tematskih celina) u okviru programa;

7) utvrđuje opšte i posebne standarde za vrednovanje kvaliteta sprovedenih programa i vrednovanje rezultata uspešnosti polaznika u stručnom usavršavanju;

8) učestvuje u utvrđivanju zadataka koji se odnose na pripremu i ažuriranje priručnika po oblastima u kojima se stručno usavršavanje realizuje;

9) utvrđuje potrebu i predlaže obrazovanje stalnih programskih komisija i drugih radnih tela;

10) razmenjuje iskustva sa drugim učesnicima u obezbeđivanju, praćenju i unapređivanju kvaliteta obrazovanja odraslih.

Programski savet čine predsednik i najmanje osam članova koji se imenuju iz reda stručnjaka iz oblasti relevantnih za rad javne uprave i predstavnika, odnosno zaposlenih u Nacionalnoj akademiji, sa najmanje devet godina relevantnog radnog, odnosno stručnog iskustva, naročito koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u relevantnoj oblasti i koji za svoj rad imaju pravo na naknadu u visini koju, po pribavljenoj saglasnosti ministra koji rukovodi ministarstvom u čijem delokrugu su poslovi koji se odnose na sistem državne uprave, propisuje direktor Nacionalne akademije.   Predsednika i članove Programskog saveta imenuje i razrešava direktor Nacionalne akademije.

Stalne programske komisije i druga tela

Član 9.

Stalne programske komisije obrazuju se prema osnovnim tematskim oblicima.

Druga radna tela obrazuju se prema potrebi i za konkretne programe stručnog usavršavanja.

Stalne programske komisije i druga radna tela obrazuje direktor Nacionalne akademije.

U sastav stalnih programskih komisija i radnih tela imenuju se stručnjaci iz relevantne tematske oblasti i predstavnici, odnosno zaposleni u Nacionalnoj akademiji, sa značajnim i priznatim iskustvom, pretežno iz reda javne uprave, koji za svoj rad imaju pravo na naknadu u visini koju, po pribavljenoj saglasnosti ministra koji rukovodi ministarstvom u čijem delokrugu su poslovi koji se odnose na sistem državne uprave, propisuje direktor Nacionalne akademije.

Sredstva i uslovi za rad

Član 10.

Sredstva za finansiranje poslova Nacionalne akademije obezbeđuju se:

1) u budžetu Republike Srbije za opšte troškove rada;

2) u budžetu Republike Srbije, budžetu autonomne pokrajine, budžetu jedinica lokalne samouprave i finansijskom planu organa i organizacija iz člana 2. stav 1. ovog zakona, za programe obuke i druge stručne poslove u vezi sa programima obuke koje sprovodi u javnoj upravi;

3) iz prihoda koja ostvari pružanjem usluga na tržištu, u skladu sa tarifom za pružanje usluga korisnicima, kao i iz poklona, projekata podrške i drugih prihoda koje ostvari u skladu sa zakonom.

Sredstva za programe stručnog usavršavanja u javnoj upravi obezbeđuju se u iznosu od 0.01% ukupnih sredstava obezbeđenim budžetom, odnosno finansijskim planom za plate zaposlenih u njoj.

Prihodi koje Nacionalna akademija ostvari pružanjem usluga stručnim usavršavanjem, odnosno obavljanjem drugih poslova za potrebe, po zahtevu ili u interesu, korisnika van javne uprave prihod su budžeta Republike Srbije.

Cena usluga za potrebe korisnika van javne uprave utvrđuje se u skladu sa tarifom za pružanje usluga korisnicima.

Tarifu za usluge stručnog usavršavanja i obavljanje drugih stručnih poslova utvrđuju sporazumno ministar koji rukovodi ministarstvom u čijem delokrugu su poslovi koji se odnose na sistem državne uprave i ministar koji rukovodi ministarstvom u čijem delokrugu su poslovi finansija.

Sredstva koja Nacionalna akademija ostvari kao prihod na ime usluga korisnicima van javne uprave mogu se koristiti samo za unapređenje i poboljšanje uslova rada i izvršavanje obaveza Nacionalne akademije, u skladu sa posebnim godišnjim programom koji donosi Vlada, na predlog ministra koji rukovodi ministarstvom u čijem delokrugu su poslovi koji se odnose na sistem državne uprave.

Sredstva za finansiranje poslova Nacionalne akademije koristi se naročito za ostvarivanje programa stručnog usavršavanja, odnosno obezbeđivanje prostora, opreme i nastavnih sredstava, tekućih rashoda, kao i isplatu naknade za rad u posebnim stručnim telima i za angažovanje predavača, mentora, kouča i drugih izvođača programa.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Propise utvrđene ovim zakonom nadležni organi doneće u roku od _______ dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 12.

Do donošenja podzakonskih akata, odnosno programa stručnog usavršavanja u skladu sa ovlašćenjima iz ovog zakona, primenjivaće se podzakonski akti i programi doneti do stupanja na snagu ovog zakona, osim odredaba koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ovog zakona

1) Nacionalna akademija počinje da radi prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom;

2) Služba za upravljanje kadrovima nastavlja sa radom prema i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom.

Član 14.

Nacionalna akademija preuzima od Službe za upravljanje kadrovima i Kancelarije za evropske integracije zaposlena i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti stručnog usavršavanja.

Član 15.

Služba za upravljanje kadrovima i Kancelarija za evropske integracije uskladiće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Nacionalna akademija doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16.

Do usklađivanja, odnosno donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, poslove Nacionalne akademije obavljaće Služba za upravljanje kadrovima.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 12.12.2016.