Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Istovremeno vršenje javne funkcije sa funkcijama u organima sportskih organizacija je suprotno Zakonu


U postupcima koji se vode pred Agencijom za borbu protiv korupcije uočena je učestala pojava da funkcioneri istovremeno uz javne funkcije vrše funkcije u organima sportskih organizacija (sportsko udruženje ili sportsko privredno društvo), što je suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US), a u vezi sa Zakonom o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016).

U smislu Zakona o sportu, funkcioneri ne mogu biti članovi uprave sportske organizacije, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika sportske organizacije i u protivnom postupaju suprotno obavezi funkcionera da se pridržavaju propisa koji uređuju njihova prava i obaveze i da stvaraju i održavaju poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, koja je propisana Zakonom o Agenciji.

Agencija ukazuje na to da će u svakom slučaju, kada bude imala saznanja o tome da funkcioner istovremeno vrši i funkciju u organima sportskih organizacija, pokretati i voditi postupak za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o Agenciji i u skladu sa Zakonom izricati odgovarajuću meru.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 10.11.2017.
Naslov: Redakcija