Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA: IZMENOM PRAVILNIKA BIćE PROPISANE OLAKšICE ZA UPIS PRAVA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI SUPRUžNIKA KAO SUVLASNIKA NA OPREDELJENIM UDELIMA NA NEPOKRETNOSTI. NAVEDENA OLAKšICA PODRAZUMEVA PROPISIVANJE MINIMALNOG IZNOSA TAKSE ZA USLUGE RGZ-A PRILIKOM UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI U IZNOSU OD 100 DINARA ZA KONKRETNI SLUčAJ


U skladu sa Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine, Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i preporukama Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena, kao i Zakonom o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009) i Zakonom o ravnopravnosti polova ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), Republički geodetski zavod kao organ javne vlasti nastoji da vodi aktivnu politiku jednakih mogućnosti i prati ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Podaci Republičkog geodetskog zavoda o procentu žena koje imaju vlasništvo nad nepokretnostima ukazuju da su problemi rodne ravnopravnosti i dalje dominantni u dostupnosti stvarnih prava i njihovom upisu.

U cilju rešavanja ovog problema i podsticanja ravnopravnog pristupa stvarnim pravima i njihovom upisu, Republički geodetski zavod predlaže mere za stimulisanje upisa zajedničke imovine na ime oba supružnika u katastru nepokretnosti. Podsticajne mere biće obavezujuće za sve Službe za katastar nepokretnosti u čijoj nadležnosti je upis nepokretnosti i prava na njima.

Ove mere imaju za cilj garantovanje jednakih rodnih prava i promovisanje rodne ravnopravnosti u posedovanju nepokretnosti. Odredbom člana 171. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) propisano je da je imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Tako ugovori o kupoprodaji nepokretnosti i druge isprave za sticanje prava svojine na imovini stečenoj zajedničkim doprinosom oba supružnika trebalo bi da sadrže imena oba supružnika kao nosilaca prava na zajedničkoj imovini u neodređenim udelima. Na osnovu ovakvih isprava Republički geodetski zavod vrši upis prava u katastar nepokretnosti na ime oba supružnika kao titulara zajedničke svojine. Republički geodetski zavod predlaže da se za upis prava svojine u katastar nepokretnosti na ime obasupružnika na nepokretnostima stečenim kao zajednička svojina, ne naplaćuje taksaza usluge. S obzirom da u postojećem Zakonu o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015) nije propisanaodredba za oslobađanje od plaćanja takse za upis u katastar nepokretnostisupružnika, kao vlasnika na zajedničkoj imovini, Republički geodetski zavod će u tom smislu predložiti izmenu i dopunu ovog Zakona.

Do uvođenja navedene zakonske odredbe v.d. direktora Republičkog geodetskog zavoda će u narednom periodu izmenom Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 5/2014 - ispr., 8/2014, 120/2014, 29/2015 i 35/2016), propisati olakšice za upis prava ukatastar nepokretnosti supružnika kao suvlasnika na opredeljenim udelima nanepokretnosti. Navedena olakšica podrazumeva propisivanje minimalnog iznosatakse za usluge Republičkog geodetskog zavoda prilikom upisa u katastarnepokretnosti u iznosu od 100 dinara za konkretni slučaj.

Pored žena, Republički geodetski zavod nastoji da u okviru svoje nadležnosti utiče na unapređenje položaja i drugih pripadnika ugroženih grupa, kao što su osobe sa invaliditetom, postupajući u skladu sa Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 33/2006 i 13/2016).

Izgradnja rampi, uspostavljanje mobilnih servisa Republičkog geodetskog zavoda samo su neke od mera koje će biti preduzete u skorijem periodu. Takođe, biće predložene nove zakonske odredbe u vezi sa oslobađanjem od plaćanja taksi za usluge Republičkog geodetskog zavoda, za osobe sa invaliditetom, čime bi se ojačao njihov socijalno–ekonomski položaj i inkluzija u društvo.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 13.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija