Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POSTUPCIMA PRED KATASTROM: Zavod (kao drugostepeni organ) može Službi (prvostepenom organu) da predmet na koji je izjavljena žalba, vrati na ponovni postupak i odlučivanje samo jednom, bez obzira na razloge ili propuste u prvostepenom postupku. Kada Zavod postupa po žalbi protiv rešenja donetog u predmetu koji je vraćen Službi na ponovni postupak i odlučivanje, dužan je da meritorno odluči o upravnoj stvari. Ova novina uvedena je sa ciljem da se postupak po žalbi okonča što pre


Ministarka infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja formirala je Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o postupcima pred katastrom sa ciljem bržeg i ekonomičnijeg postupka upisa u katastar kao i efikasnije rešavanje predmeta u drugom stepenu. Nacrt zakona je završen i poslat nadležnim organima na mišljenje. Očekuje se da tokom jula uđe u skupštinsku proceduru.

Ovaj Zakon će derogirati odredbe Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015 i 47/2017 - autentično tumačenje) koje se odnose na upis i provođenje promena u katastru, a ono što je najbitnija karakteristika ovog zakona je to da će javni beležnici biti dužni da isprave koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti, dostave Službi, po službenoj dužnosti, preko e-šaltera u roku od 24 časa od trenutka kada isprava postane podobna za upis.

Pored javnih beležnika i sudovi kao i javni izvršitelji će biti u obavezi da odluke koje donose u okviru zakonom utvrđene nadležnosti, a koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti, dostave Službi, zajedno sa elektronskom prijavom upisa, po službenoj dužnosti, preko e-šaltera, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti, odnosno izvršnosti.

Takođe, Državni organi, organi jedinice lokalne samouprave i drugi subjekti, koji imaju posebnim zakonom utvrđenu obavezu da odluku koju donesu dostave nadležnom organu radi upisa u katastar nepokretnosti, dužni su da istu dostave Službi, zajedno sa elektronskom prijavom upisa, po službenoj dužnosti, preko e-šaltera, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti, odnosno izvršnosti.

Advokati, preduzetnici i pravna lica upisani u registar posrednika, u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013), odnosno u registar geodetskih organizacija, u skladu sa zakonom koji uređuje geodetsku delatnost, koji sa Zavodom imaju zaključen ugovor o pristupanju e-šalteru mogu, u ime stranke, na osnovu datog punomoćja, preko e-šaltera da dostave zahtev za upis i elektronsku prijavu upisa, zajedno sa ispravama za upis i dokazom o plaćenoj taksi.

Za odlučivanje o osnovanosti upisa merodavno je stanje katastra nepokretnosti u trenutku kada je zahtev primljen. Služba upisuje godinu, mesec, dan, čas, minut i sekund prijema zahteva za upis i istovremeno na nepokretnosti na koju se odnosi zahtev upisuje zabeležbu vremena prijema, broj predmeta pod kojim je zahtev zaveden i vrstu upisa koja je predmet zahteva. Vreme prijema i broj predmeta određuje se prema trenutku prijema zahteva. Kada je podneto više zahteva za upis na istoj nepokretnosti, odnosno istom udelu na nepokretnosti, prvo će se uzeti u postupak zahtev koji je prvi primljen. Po konačnom rešavanju ranijeg zahteva, uzimaju se u postupak ostali zahtevi, po redosledu prijema.

Druga bitna novina u ovom Nacrtu zakona je da Zavod (kao drugostepeni organ) može Službi (prvostepenom organu) da predmet na koji je izjavljena žalba, vrati na ponovni postupak i odlučivanje samo jednom, bez obzira na razloge ili propuste u prvostepenom postupku. Kada Zavod postupa po žalbi protiv rešenja donetog u predmetu koji je vraćen Službi na ponovni postupak i odlučivanje, dužan je da meritorno odluči o upravnoj stvari.

Ova novina uvedena je sa ciljem da se postupak po žalbi okonča što pre, kako se više ne bi događalo da drugostepeni organ ukida prvostepeno rešenje i daje nalog za postupanje Službi a da Služba ne postupa po datom nalogu.

Sada je za nepostupanje po nalogu drugostepenog organa predviđena disciplinska odgovornost zaposlenog koji donosi rešenje u prvom stepenu.

Trenutno je nerešeno više od 26000 predmeta po žalbi, to su predmeti koji su Zavodu preneti u nadležnost i postupanje od strane Ministarstva infrastrukture, saobraćaja i građevine i očekuje se da će se ovakvim zakonski odredbama broj žalbenih predmeta značajno smanjiti.

Izvor: Redakcija, 14.06.2017.