Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Obrazovana Privremena uprava za upravljanje radom Inženjerske komore Srbije


Dana 30.04.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019 - dalje: Zakon). Odredbama Zakona koje se odnose na rad Inženjerske komore Srbije izvršiće se reorganizacija Komore, kao i izbori za sve organe i tela Komore.

Komora će raditi po novoj organizacionoj strukturi, u skladu sa Zakonom. Izbori za sve organe uprave u Komori će se od sada vršiti od regionalnih centara prema centrali, odnosno direktno odozdo prema gore, za razliku od dosadašnje prakse. Svaki član Komore će biti u prilici da bira i da bude biran. Izbori će biti raspisani u zakonskom roku.

Komora će u kontinuitetu štititi opšte i pojedinačne interese u svim oblastima regulisanim Zakonom, u zemlji i inostranstvu, sa fokusom na članove, obezbeđujući njihov status i prava kroz maksimalnu orijentisanost ka tržištu, uz usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti, edukacije, posete sajmovima, seminarima, organizacije naučno - stručnih i drugih skupova, kao i povoljne uslove za učešće na svim takvim skupovima.

Iz razloga nepostupanja u skladu sa Zakonom kao i nepoštovanja opštih akata Komore, na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon), samostalnog člana 18. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)., Prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, donela je Rešenje o obrazovanju Privremene uprave za upravljanje radom Inženjerske komore Srbije.

Privremenu upravu čine šest predstavnika ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Za rukovodioca Privremene uprave imenovan je mr Zoran Ilić, dipl. inž. maš, pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a za članove su imenovani Jovanka Atanacković, pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zoran Pavlović, v.d. pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Maja Matija Ristić, v.d. sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Đorđe Milić, pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i prof. dr Rajko Unčanin, dipl. inž. tehnologije.

Zadaci Privremene uprave su da:

1. u roku od tri dana od dana stupanja na snagu Zakona, donese i objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije" Statut Komore - Objavljeno;

2. do izbora novih organa, upravlja radom Komore;

3. u roku od 30 dana od objavljivanja Statuta Komore u "Službenom glasniku Republike Srbije":

a) U cilju efikasnijeg rada i bolje teritorijalne pokrivenosti, postojeće Regionalne centre reorganizuje sada u 10 regionalnih centara i to: Regionalni centar Subotica, Regionalni centar Novi Sad, Regionalni centar Beograd, Regionalni centar Požarevac, Regionalni centar Valjevo, Regionalni centar Čačak, Regionalni centar Kragujevac, Regionalni centar Kraljevo, Regionalni centar Bor i Regionalni centar Niš;

b) imenuje privremene regionalne odbore svih regionalnih centara;

c) raspiše izbore za predstavnike Skupštine i predstavnike izvršnih odbora matičnih sekcija, i

 d) sve registrovane članove Komore rasporedi po matičnim sekcijama svih regionalnih centara i to: Matična sekcija arhitekata, Matična sekcija inženjera građevinske struke, Matična sekcija inženjera elektro struke, Matična sekcija inženjera mašinske struke, Matična sekcija inženjera ostalih tehničkih struka i Matična sekcija prostornih planera.

Rešenje o obrazovanju Privremene uprave za upravljanje radom Inženjerske komore Srbije, broj: 119-01-00721/2019-01 od 10. maja 2019. godine možete preuzeti na sledećem linku.

Na osnovu čl. 162–166, a u vezi sa samostalnim članom 108. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Statut Inženjerske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 32/2019). Statut je stupio je na snagu 4.5.2019. godine.

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore, 11.05.2019.
Naslov: Redakcija