Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.04.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)


Član 1.

U Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), u članu 2. posle tačke 20v) dodaje se tačka 20g), koja glasi:

„20g) privredno-industrijski kompleks predstavlja celinu koja se sastoji od više međusobno povezanih samostalnih funkcionalnih celina, odnosno katastarskih parcela, koje mogu imati različitu namenu u funkciji proizvodnih, neproizvodnih ili drugih privrednih delatnosti, odnosno proizvodnje energije;”.

U tački 26) posle reči: „dokumentom;” dodaje se zapeta i reči: „kao i objekti u njihovoj funkciji;”.

U tački 27) posle reči: „samouprave” tačka – zapeta zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „kao i objekti javne namene u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, koji su aktom jedinice lokalne samouprave određeni kao objekti od posebnog značaja;”.

Član 2.

U članu 69. stav 1. posle reči: „iz člana 2. tač.” dodaje se reč: „20g),”.

U stavu 9. posle reči: „odnosno korisnika zemljišta” dodaje se zapeta i reči: „odnosno izjave investitora da će pre izdavanja upotrebne dozvole rešiti imovinsko-pravne odnose na nepokretnosti”, a posle reči: „ugovor o ustanovljavanju prava službenosti” dodaje se zapeta i reči: „ugovor o zakupu zemljišta”.

Član 3.

U članu 70. stav 7. menja se i glasi:

„U slučaju iz stava 6. ovog člana, ako je zemljište ispod objekta u javnoj svojini Republike Srbije, nadležni organ u postupku ozakonjenja na utvrđenu površinu zemljišta pribavlja saglasnost Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.”.

Stav 18. menja se i glasi:

„Rešenjem iz stava 16. ovog člana utvrđuje se prestanak prava korišćenja, odnosno prava svojine dotadašnjeg korisnika, odnosno vlasnika građevinskog zemljišta i pravo vlasnika objekta da pravo svojine na građevinskom zemljištu, koje je određeno kao zemljište za redovnu upotrebu objekta, stekne neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni, u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 4.

U članu 102. stav 3. reči: „osim za lica iz člana 102. stav 9. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „osim za lica čiji je položaj uređen zakonom kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu”.

Član 5.

U članu 103. stav 6. reči: „lica iz člana 102. stav 9. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „lica čiji je položaj uređen zakonom kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu”.

Član 6.

U članu 106. stav 7. menja se i glasi:

„Odredbe ovog člana koje se odnose na razvrgnuće suvlasničke zajednice primenjuju se i na lica čiji je položaj uređen zakonom kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, u cilju razvrgnuća sukorisničke zajednice i formiranja novih katastarskih parcela u skladu sa ovim zakonom. Na novoformiranim katastarskim parcelama upisuje se pravo korišćenja.”

Član 7.

U članu 132. stav 2. reči: „projekta za izvođenje” zamenjuju se rečima: „projekta za građevinsku dozvolu”.

U stavu 3. posle reči: „podnošenja” dodaje se reč: „urednog”.

Član 8.

U članu 133. stav 2. tačka 24) briše se.

Član 9.

U članu 135. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata i objekata komunalne infrastrukture, građevinska dozvola može se izdati za više katastarskih parcela, odnosno delova katastarskih parcela uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole, a na osnovu projekta preparcelacije, izvrši spajanje tih katastarskih parcela.”.

Posle dosadašnjeg stava 5, koji postaje stav 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

„Za izgradnju trafostanice unutar objekta, kao dokaz o odgovarajućem pravu smatra se i saglasnost investitora, odnosno vlasnika objekta. Po izgradnji objekta, deo zgrade u kome je izgrađena trafostanica, postaje samostalni deo zgrade u skladu sa propisima kojima je uređena materija održavanja zgrada.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

Dosadašnji stav 7. briše se.

Dosadašnji st. 8–12. postaju st. 9–13.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 14. zapeta i reči: „osim ako je zabeležba upisana nakon stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS”, broj 41/18)” brišu se.

Dosadašnji stav 14. postaje stav 15.

Član 10.

U članu 136. stav 1. u tački 3) posle reči: „odnosno katastarskim parcelama” dodaje se zapeta i reči: „odnosno delovima katastarskih parcela”.

Član 11.

U članu 137. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „odnosno za više katastarskih parcela ili delova katastarskih parcela za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata.”.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Za izgradnju privremenih javnih parkirališta u javnoj svojini izdaje se posebna građevinska dozvola.

Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole iz stava 4. ovog člana, prilažu se dokazi iz člana 145. ovog zakona, a na rok važenja, pravo na žalbu, mogućnost produžetka roka važenja rešenja i postupak uklanjanja privremenog javnog parkirališta primenjuju se odredbe člana 147. st. 5, 6, 7. i 8. ovog zakona.”.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 7. reči: „iz stava 3.” zamenjuju se rečima: „iz st. 3. i 4.”.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 8. reči: „iz stava 3.” zamenjuju se rečima: „iz st. 3. i 4.”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 9.

Član 12.

U članu 140. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada je prijava radova izvršena na osnovu člana 148. stav 5. ovog zakona, građevinska dozvola važi do prijave radova svih delova objekta.”.

U dosadašenjem stavu 2. koji postaje stav 3. reči: „iz stava 1. ovog člana”, zamenjuju se rečima: „iz st. 1. i 2. ovog člana”.

Dosadašnji st. 3–7. postaju st. 4–8.

Član 13.

U članu 148. posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

„U slučaju da je građevinska dozvola izdata na osnovu izjave investitora iz člana 69. stav 9. ovog zakona, prijava radova se može podneti samo za deo objekta za koji je investitor dostavio dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima u skladu sa ovim zakonom.

Kada je građevinska dozvola, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145. ovog zakona izdato za više katastarskih parcela, odnosno za delove katastarskih parcela, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, u skladu sa ovim zakonom, za katastarske parcele obuhvaćene projektom preparcelacije, koji je sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole pribavi potvrdu projekta preparcelacije, odnosno parcelacije i izvrši provođenje tog projekta preparcelacije odnosno parcelacije.”.

Dosadašnji st. 5–7. postaju st. 7–9.

Član 14.

U članu 161. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Administrativno-stručne i tehničke poslove u vezi sa polaganjem stručnog ispita ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva može poveriti strukovnoj organizaciji, odnosno strukovnom udruženju na osnovu ugovora koji nadležno ministarstvo zaključuje sa tom organizacijom.”.

Član 15.

U članu 165. st. 5. i 6. menjaju se i glase:

„Skupštinu Komore čine predstavnici matičnih sekcija. Svaka matična sekcija delegira jednak broj svojih predstavnika.

Upravni odbor ima dvanaest članova, od kojih šest članova imenuje nadležno ministarstvo, a šest članova čine predsednici izvršnih odbora svake od matičnih sekcija koji su članovi Upravnog odbora po položaju.”.

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

„Upravni odbor ima predsednika i potpredsednika. Predsednika bira Upravni odbor iz reda članova Upravnog odbora koje imenuje nadležno ministarstvo, a potpredsednika iz reda predsednika izvršnih odbora matičnih sekcija.”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9. zapeta i reči: „svi iz reda članova Komore” brišu se.

Dosadašnji st. 9–11. postaju st. 10–12.

Član 16.

Član 180. briše se.

Član 17.

U članu 201. stav 5. posle reči: „prostornog”, dodaju se reči: „i urbanističkog”.

U stavu 7. tač. 20) i 21) menjaju se glase:

„20) uslove, program i način polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije građenja i energetske efikasnosti, obavljanje administrativno-stručnih poslova organizacije polaganja stručnog ispita, sastav i način rada komisije za polaganje stručnog ispita i vođenje evidencije o položenom stručnom ispitu (član 161);

21) uslove i postupak izdavanja, oduzimanja i produžavanja licence za odgovornog prostornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova, kao i izgled i sadržinu svečane forme licence (član 162);”.

Tačka 28) menja se i glasi:

„28) način objavljivanja podataka registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera;”.

Tačka 32) menja se i glasi:

„32) sadržinu i način vođenja registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, uslove koje treba da ispune lica da bi bila upisana u registar, način i postupak za upis u registar, način vršenja upisa, izmene i brisanja podataka upisanih u registar, kao i izgled i uverenje o upisu u registar i status profesionalnog mirovanja (član 162);”.

Član 18.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz ovog zakona primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaju sa radom svi organi Komore bez mogućnosti obavljanja funkcija do izbora novih organa, u skladu sa ovim zakonom.

U roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, privremeni organ, koji obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva, donosi i objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” Statut Komore.

Do izbora novih organa, radom Komore upravlja privremena uprava sačinjena od šest predstavnika ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva, po izboru ministra nadležnog za poslove građevinarstva.

U roku od 30 dana od objavljivanja Statuta Komore u „Službenom glasniku Republike Srbije”, privremena uprava:

1. formira 10 regionalnih centara i to: Regionalni centar Subotica, Regionalni centar Novi Sad, Regionalni centar Beograd, Regionalni centar Požarevac, Regionalni centar Valjevo, Regionalni centar Čačak, Regionalni centar Kragujevac, Regionalni centar Kraljevo, Regionalni centar Bor i Regionalni centar Niš;

2. imenuje privremene regionalne odbore svih regionalnih centara;

3. raspisuje izbore za predstavnike Skupštine i predstavnike izvršnih odbora matičnih sekcija i

4. sve registrovane članove Komore raspoređuje po matičnim sekcijama svih regionalnih centara.

Organ nadležan za zaštitu kulturnih dobara dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, organu nadležnom za izdavanje građevinskih dozvola dostavi evidenciju nepokretnih dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, sa naznačenim datumom utvrđivanja prethodne zaštite.

U slučaju da je zakonski rok za stavljanje određene vrste zaštite, na osnovu utvrđene prethodne zaštite istekao, organ nadležan za izdavanje građevinskih dozvola nema obavezu da u postupku izdavanja lokacijskih uslova pribavlja uslove od organa nadležnog za zaštitu kulturnih dobara.

Član 19.

Započeti postupci za rešavanje zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju, lokacijske dozvole, lokacijske uslove, građevinske dozvole, upotrebne dozvole i drugih zahteva za rešavanje o pojedinačnim pravima i obavezama podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, postupci u vezi sa projektima za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju, započeti po odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 20.

Važeći planski dokumenti koji su doneti pre 1. januara 1993. godine, prestaju da važe po isteku 24 meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a organi nadležni za njihovo donošenje dužni su da u tom roku donesu novi planski dokument.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print