Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SANITARNOM NADZORU: Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Nacrtu zakona


Ministarstvo zdravlja sprovelo je, u periodu od 21. decembra 2016. do 15. januara 2017. godine, javnu raspravu o Nacrtu zakona o sanitarnom nadzoru.

Bitni razlozi za donošenje novog Zakona o sanitarnom nadzoru:

 1. Rešenja važećeg Zakona o sanitarnom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) su zastarela i nedovoljno funkcionalna, po sadržini i obimu ne mogu više da odgovore svim izazovima i potrebama savremenog inspekcijskog nadzora, pre svega zato što su doneta u uslovima bitno drugačijih ekonomsko-finansijskih, društvenih i političkih okolnosti i bitno drugačijeg pravnog sistema;
 2. Od donošenja važećeg Zakona o sanitarnom nadzoru proteklo više od 10 godina i da su se u proteklom periodu značajno promenili stručni i naučni stavovi, organizacioni oblici privrednih subjekata i preduzetnika, iskazala se potreba za osavremenjivanjem postojećeg Zakona;
 3. Usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) kao krovnim zakonom;
 4. Nove nadležnosti prema Zakonu o biocidnim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015);
 5. Nove nadležnosti prema Zakonu o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015);
 6. Nove nadležnosti prema Zakonu o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009);
 7. Usklađivanje sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) i Pravilnikom o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva ("Sl. glasnik RS", br. 100/2016) u pogledu stručne spreme sanitarnih inspektora.

Radna grupa Ministarstva zdravlja, koja je učestvovala u izradi Nacrta zakona analizirala je sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i dostavila odgovor na iznete primedbe i sugestije. Usvojene su primedbe i redefinisani su članovi Zakona koje se odnose na:

 • preciznije definisanje određenih pojmova (objekat, javni objekat, rizik...);
 • ko snosi troškova laboratorijskog ispitivanja uzoraka proizvoda, briseva i uzoraka sterilisanog materijala, sterilisanih instrumenata uzetih u postupku sanitarnog nadzora;
 • preciznije definisanje nadležnosti u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda u skladu sa propisima koji uređuju pomenutu oblast;
 • davanje ovlašćenja ministru nadležnom za poslove zdravlja da bliže propiše uslove o radnoj odeći i obući za zaposlena lica u delatnostima pod sanitarnim nadzorom, uslove koje moraju da ispune namenska prevozna sredstva koja se koriste za obavljanje delatnosti pod sanitarnim nadzorom, metodologiju uzorkovanja;
 • rokove za obaveštavanje sanitarne inspekcije o početku obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom;
 • stavljanje službene oznake i pečata u vosku na vrata glavnog ulaska u objekat kao i preciziranje roka za donošenje rešenja o prestanku mere zabrane korišćenja objekta;
 • preventivni nadzor nad izgradnjom odnosno rekonstrukcijom objekata u smislu dostavljanja mišljenja za izgradnju objekata zdravstvene zaštite u pogledu poštovanja opštih uslova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti;
 • kaznene odredbe.

Primedbe koje nisu prihvaćene od strane radne grupe Ministarstva zdravlja, a koje se odnose na:

 • prenošenje u potpunosti odredbi Zakona o inspekcijskom nadzoru (način izveštavanja, kontrolne liste, obaveštavanje...) – iz razloga što se pomenuti Zakon neposredno primenjuje;
 • definisanje određenih pojmova (predmet opšte upotrebe, hemikalije, biocidni proizvodi, promet i td) – jer su već definisani drugim nacionalnim propisima;
 • precizniji način funkcionisanja sistema brzog obaveštavanja o nebezbednom proizvodu (RASFF, RAPEX, NEPRO...) iz razloga što su isti već uređeni posebnim propisima;
 • primedbe koje se odnose na troškove ispitivanja zdravstvene ispravnosti i/ili bezbednosti prilikom uvoza, jer i u državama članicama EU sve troškove prilikom uvoza snosi uvoznik;
 • podugovaranje laboratorijskog ispitivanja iz razloga što to nije u nadležnosti ministarstva zdravlja, već se predlaže da se to pitanje rešava u okviru Privredne komore Srbije – grupacija / udruženja laboratorija, a sa krajnjim ciljem višeg stepena efikasnosti podugovorenih obaveza;
 • kvalifikacije i stručnu spremu sanitarnih inspektora koji je usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju, jer je obrazovni profil sanitarnog inspektora u skladu sa multidisciplinarnošću oblasti pod sanitarnim nadzorom, kao i postojanjem obaveze polaganja stručnog ispita za rad u organima uprave i inspekcijskog ispita kao i permanentnih obuka (praćenje izmena i dopuna relevantnih propisa koji uređuju oblasti pod sanitarnim nadzorom) što mu omogućava da samostalno i stručno obavlja poslove sanitarnog nadzora.
Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 14.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija