Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: JAVNI TUżILAC MOżE ODLOżITI KRIVIčNO GONJENJE ZA KRIVIčNA DELA ZA KOJA JE PREDVIđENA NOVčANA KAZNA ILI KAZNA ZATVORA DO PET GODINA, AKO OSUMNJIčENI PRIHVATI DA NA RAčUN PROPISAN ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA UPLATI ODREđENI NOVčANI IZNOS, KOJI SE KORISTI ZA HUMANITARNE ILI DRUGE JAVNE SVRHE


Ministarstvo pravde uskoro će objaviti prvi javni konkurs za dodelu novca prikupljenog po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, po tzv. načelu oportuniteta.

Odlaganje krivičnog gonjenja propisano je Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 - dalje: ZKP) i po njemu tužilac može da odloži gonjenje za dela za koja je predviđena novčana ili kazna zatvora do pet godina, i to samo ako osumnjičeni prihvati da naknadi pričinjenu štetu ili ispravi štetne posledice, ako uplati novac u humanitarne svrhe, obavi društveno koristan rad, ispuni dospele obaveze izdržavanja...

Najčešća dela za koja se tužioci nagode sa počiniocem su saobraćajne nesreće, ali ima i porodičnih svađa sa privođenjem, poreskih utaja, krađa struje...

Do Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), tužioci su imali diskreciona prava da raspolažu prikupljenim novcem. Tužilac je bio taj koji bira humanitarnu organizaciju i daje broj žiro računa na koji će okrivljeni uplatiti novac. Niko nije kontrolisao uplate, pa nije postojala ni evidencija za šta je tačno novac potrošen.

Tako su humanitarnu organizaciju kojoj će otići novac mogli da otvore i tužiočevi prijatelji. Desilo se i da je direktor izvesnog kliničkog centra poslao zahvalnicu za dobijena sredstva i obavestio tužioca da su zaposleni zahvaljujući njima otišli na seminar u Brazil.

Sada se novac uplaćen po nalogu tužioca sliva na poseban podračun u Trezoru, a novac će biti namenjen humanitarnim organizacijama, fondovima, javnim ustanovama ili građanima isključivo na osnovu javnog konkursa koji raspisuje ministarstvo nadležno sa poslove pravosuđa, a sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Komisija na zahtev građana može i bez sprovođenja konkursa da predloži da se sredstva dodele za lečenja nekog deteta u inostranstvu. Ali, konačnu odluku o usmeravanju novca donosi Vlada Republike Srbije.

Ovaj konkurs je jedna od ispunjenih mera iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013).

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014)

Odlaganje krivičnog gonjenja

Član 283

Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza:

1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu;

2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe;

3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;

4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja;

5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;

6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja;

7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

U naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja javni tužilac će odrediti rok u kojem osumnjičeni mora izvršiti preuzete obaveze, s tim da rok ne može biti duži od godinu dana. Nadzor nad izvršenjem obaveza obavlja poverenik iz organa uprave nadležnog za poslove izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Ako osumnjičeni u roku izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će rešenjem odbaciti krivičnu prijavu i o tome obavestiti oštećenog, a odredba člana 51. stav 2. zakonika neće se primenjivati.

Sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana dodeljuju se humanitarnim organizacijama, fondovima, javnim ustanovama ili drugim pravnim ili fizičkim licima, po sprovedenom javnom konkursu, koji raspisuje ministarstvo nadležno sa poslove pravosuđa.

Javni konkurs iz stava 4. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Izuzetno od st. 4. i 5. ovog člana komisija može, na zahtev fizičkog lica, bez sprovođenja javnog konkursa, predložiti da se sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana dodele radi lečenja deteta u inostranstvu, ako sredstva za lečenje nisu obezbeđena u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Sprovođenje javnog konkursa, kriterijumi za raspodelu sredstava, sastav i način rada komisije uređuju se aktom ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Odluku o raspodeli sredstava iz stava 1. tačka 2) ovog člana donosi Vlada.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 11.03.2016.
Naslov: Redakcija