Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA PRIMENE POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA PREMA MALOLETNIM LICIMA: Mišljenje Zaštitnika građana na Predlog pravilnika


Zaštitnik građana pozdravlja donošenje posebnog pravilnika o načinu i uslovima primene policijskih ovlašćenja prema maloletnim licima, nalazeći da se na ovaj način može celovito i u skladu sa standardima ostvarivanja i zaštite prava deteta urediti postupanje policijskih službenika prema deci prilikom primene policijskih ovlašćenja. U cilju dodatnog unapređenja Predloga pravilnika, Zaštitnik građana predlaže izvesne izmene i dopune njegovog teksta, koje je dostavio Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Zaštitnik građana ocenjuje da je donošenje ovog pravilnika napredak u ostvarivanju prava dece u sukobu ili u kontaktu sa zakonom, te da je u najvećoj meri komplementaran zakonskim odredbama koje uređuju ovu oblast.

Zaštitnik građana konstatuje da su ovlašćena lica Ministarstva unutrašnjih poslova, na sastanku koji je Zaštitnik građana održao sa Ministarstvom unutrašnjih poslova povodom Predloga pravilnika dana 20.09.2019. godine, prihvatila sledeće primedbe Zaštitnika građana:

- da je članom 1. stav 2. potrebno definisati pojam "maloletnik" s obzirom da se u značajnoj meri koristi u daljem tekstu,

- da se u skladu sa izmenom člana 1. stav 2. Predloga pravilnika izvrše izmene u članu 2. stav 1. čije odredbe propisuju koja se policijska ovlašćenja koriste prema detetu (osobi mlađoj od 14 godina), a koja prema maloletnom licu,

- da se preciziraju odredbe člana 3. stav 3. tako što će se propisati da se o primeni policijskih ovlašćenja uvek obaveštava organ starateljstva,

- da se iz člana 4. stav 3. Predloga pravilnika brišu reči "po pravilu", s obzirom da je stav 4. istog člana već propisao izuzetak od pravila da prikupljanje obaveštenja u svojstvu građanina od maloletnog lica i saslušanje maloletnika u svojstvu osumnjičenog u prisustvu branioca obavlja policajac za maloletnike,

- da se urede odredbe člana 16. u sklrdu sa izmenama odredbi čl. 1. i 2. Predloga pravilnika,

- da se, po pribavljanju stava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, razmotri mogućnosti da se u članu 18. Predloga pravilnika eksplicitno propiše da se saslušanje i prikupljanje obaveštenja od maloletnika kada je žrtva krivičnog dela, obavlja obavezno uz prisustvo radnika organa starateljstva,

- da se u članu 18. stav 2. propiše da se zakonski zastupnik maloletnika i radnik organa starateljstva mogu potpisati službenu belešku o obaveštenju primljenom od građana,

- da se, po pribavljanju stava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, razmotri mogućnosti da se u članu 18. stav 3. propiše da se saslušanje maloletnika obavlja uz obavezno prisustvo radnika organa starateljstva i

- da se Predlog pravilnika dopuni odredbama o načinu primene policijskih ovlašćenja prema maloletnim licima i pravima maloletnih lica, u skladu sa sličnim odredbama Pravilnika o policijskim ovlašćenjima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019) koji sadrži detaljnije odredbe o primeni policijskih ovlašćenja, kao što su odredbe o sadržaju poziva, načinu dostavljanja i uručenja poziva, načina primene i pravima lica prilikom primene policijskim ovlašćenja dovođenje i zadržavanje, i druge.

U cilju dodatnog unapređenja Predloga pravilnika, Zaštitnik građana predlaže izmene i dopune njegovog teksta kako sledi.

U članu 3. st. 4. i 5. Predloga pravilnika propisuje se da policijski službenik može i usmeno obavestiti maloletno lice o primeni policijskih ovlašćenja, kao i da može maloletniku i licima iz stava 3. ovog člana uz njihov pristanak uručiti i pisano obaveštenje o pravima maloletnika u svojstvu građanina, pravima maloletnika u svojstvu osumnjičenog za krivično delo ili pravima maloletnika u svojstvu osumnjičenog za prekršaj i proveriti da li je maloletnik razumeo njegova prava i obaveze. Standardi ostvarivanja i zaštite prava deteta nalažu da svakom detetu (osobi mlađoj od 18 godina) u svim slučajevima postupanja policijskih i pravosudnih organa moraju biti date sve informacije o razlozima postupanja, o toku postupka i detetovim pravima i to na način prilagođen uzrastu i razvojnim kapacitetima deteta.

Zaštitnik građana predlaže da se izmeni odredba stava 3. ovog člana tako da glasi: "Policijski službenik obaveštava maloletno lice o primeni policijskih ovlašćenja, o pravima maloletnika u svojstvu građanina, pravima maloletnika u svojstvu osumnjičenog za krivično delo ili pravima maloletnika u svojstvu osumnjičenog za prekršaj i proverava da li je maloletnik razumeo njegova prava i obaveze".

Odredbama člana 10. stav 3. i 4. Predloga pravilnika propisano je da se maloletnik poziva u svojstvu građanina radi prikupljanja obaveštenja ili u svojstvu osumnjičenog radi saslušanja u vezi krivičnog dela, kada takvu radnju javni tužilac za maloletnike poveri policiji, kao i u slučaju izvršenja prekršaja, a da izuzetno, ukoliko se radi o potrebi hitnog postupanja ili drugim objektivnim okolnostima, policijski službenik maloletniku može neposredno uručiti poziv o čemu će odmah obavestiti lica iz člana 3. stava 3. tog pravilnika, odnosno roditelja ili staraoca ili drugog zakonskog zastupnika. Ova odredba suprotna je odredbi člana 81. Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018), kojom je propisano da se pozivanje maloletnog lica obavlja dostavljanjem pisanog poziva preko roditelja ili staratelja. Zakonom o policiji nije predviđen izuzetak od tog pravila.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005), koji se primenjuje u postupku prema licima za koja postoji osnovana sumnja da su izvršila krivično delo kao maloletnici, a u vreme pokretanja postupka, odnosno suđenja nisu navršila dvadeset jednu godinu, predviđa mogućnost odstupanja od pravila da se maloletno lice poziva preko roditelja ili staratelja, propisujući, u članu 54. stav 1., da se maloletnik poziva preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, osim ako to nije mogućno zbog potrebe hitnog postupanja ili drugih okolnosti. Pozivanje maloletnika je, članom 293. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US), na isti način propisano i u prekršajnom postupku.

Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019) odredbama člana 193. propisuje pozivanje učesnika u postupku pre podizanja optužnice (koje vrši javni tužilac, a ukoliko on to ne učini, na zahtev okrivljenog ili njegovog branioca, sudija za prethodni postupak) i posle podizanja optužnice (u kom slučaju svedoka ili drugog učesnika u postupku poziva sud, ako je odredio njegovo ispitivanje, ili stranke i branilac, ako preuzmu obavezu da to učine). Odredbom člana 193. stav 3. ovog zakona propisano je da se pozivanje kada se maloletno lice koje nije navršilo 16 godina poziva u svojstvu svedoka, vrši preko njegovih roditelja, odnosno zakonskih zastupnika, osim ako to nije moguće zbog potrebe da se hitno postupa ili zbog drugih opravdanih razloga. Ovakva formulacija posebno je značajna u slučajevima kada se radi o maloletnom licu koje je svedok nasilja u porodici, na primer.

Zakon o policiji niti drugi gore navedeni zakoni, međutim, ne pružaju osnov da policijski službenik maloletniku neposredno uruči poziv radi prikupljanja obaveštenja od građana. Zaštitnik građana je stava da navedeno ne predstavlja pravnu prazninu, već volju zakonodavca da isključi takvu mogućnost u potpunosti kada je reč o maloletnicima. Ovo posebno stoga što neodazivanje pozivu može predstavljati osnov za prinudno dovođenje, ukoliko poziv sadrži takvo upozorenje. Pozvano lice može odbiti da pruži traženo obaveštenje, osim ako bi time učinilo krivično delo, na šta je policijski službenik dužan da ga upozori.

Stoga, po mišljenju Zaštitnika građana, predložena formulacija odredbe člana 10. stav 3. i 4. Predloga pravilnika, u delu u kojem propisuje izuzetnu mogućnost da policijski službenik maloletniku neposredno uruči poziv radi prikupljanja obaveštenja od građana, nije na zakonu zasnovana. Imajući navedeno u vidu Zaštitnik građana predlaže da član 10. stav 4. pravilnika glasi: "Izuzetno, ukoliko se radi o potrebi hitnog postupanja ili drugim objektivnim okolnostima, policijski službenik maloletniku može neposredno uručiti poziv radi saslušanja u svojstvu osumnjičenog, kada takvu radnju javni tužilac za maloletnike poveri policiji, kao i u slučaju izvršenja prekršaja, o čemu će odmah obavestiti lica iz člana 3. stava 3. ovog pravilnika.

Alternativno, predlaže se da se u članu 10. doda novi stav 5. koji glasi: "Maloletniku koji se poziva u svojstvu građanina radi prikupljanja obaveštenja ne može se neposredno uručivati poziv".

Povodom odredbe člana 11. Predloga pravilnika Zaštitnik građana ukazuje da isti nije u celosti u skladu sa Zakonom o policiji koji propisuje da se pozivanje maloletnog lica obavlja dostavljanjem pisanog poziva preko roditelja ili staratelja i od ovog pravila ne propisuje izuzetke. Član 81. Zakona o policiji samo pozivanje maloletnika preko roditelja ili staratelja definiše kao poseban slučaj pozivanja.

U članu 13. stav 4. Predloga pravilnika propisano je: "Izuzetno, dovođenje maloletnog lica može se izvršiti i bez naredbe suda ili odgovarajućeg rešenja nadležne ustanove od strane uniformisanih policijskih službenika službenim vozilom sa policijskim obeležjima".

Zakon o policiji u članu 83. propisuje da bez pisanog naloga policijski službenik može dovesti lice:

1) čiji identitet treba utvrditi;

2) za kojim se traga;

3) koje treba zadržati u skladu sa zakonom;

4) koje se nije odazvalo pozivu samo ako je u pozivu upozoreno da će biti dovedeno;

5) koje je zatečeno u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, a radi saslušanja u svojstvu osumnjičenog u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku;

6) ako je drugim zakonom propisano dovođenje ili privođenje.

Odredbe člana 13. stav 4. Predloga pravilnika preširoko su propisane, jer ne upućuju koje su to izuzetne situacije kada se maloletnik može dovesti bez naredbe suda ili rešenja organa uprave.

Stoga, Zaštitnik građana predlaže dopunu ovog stava, tako da glasi: "Izuzetno, pod uslovima propisanih zakonom, dovođenje maloletnog lica može se izvršiti i bez naredbe suda ili odgovarajućeg rešenja nadležne ustanove od strane uniformisanih policijskih službenika službenim vozilom sa policijskim obeležjima".

U članu 17. stav 1. Predloga pravilnika propisano je da maloletno lice može biti zadržano na mestu izvršenja krivičnog dela do dolaska javnog tužioca, a ne duže od šest časova. Zaštitnik građana nalazi da ova odredba ne može da se primenjuje na decu koja su uzrasta u kome nisu krivično odgovorna, a naročito na decu mlađeg uzrasta, imajući u vidu da takvo zadržavanje može biti suprotno najboljim interesima deteta i na štetu detetovog zdravlja, bezbednosti i dobrobiti.

Zaštitnik građana predlaže da se ova odredba izmeni, tako što će glasiti: " Maloletno lice može biti zadržano na mestu izvršenja krivičnog dela do dolaska javnog tužioca a ne duže od šest časova, osim ukoliko se zadržavanjem mogu ugroziti život, zdravlje i bezbednost maloletnog lica, ukoliko se zadržavanjem krši pravo maloletnog lica na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje ili ukoliko je zadržavanje suprotno najboljim interesima maloletnog lica".

Odredbe člana 24. Predloga pravilnika treba uskladiti sa Zakonom o policiji koji propisuje uslove za primenu sredstava prinude prema maloletnim licima i detaljnije propisati pravila u vezi sa upotrebom sredstava prinude, na način kako je to učinjeno i u Pravilniku o policijskim ovlašćenjima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019).

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 07.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija