Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PARAGRAFOVA ONLINE VIŠEDNEVNA STRUČNA EDUKACIJA ZA PRIMENU PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZARADA


Kompanija Paragraf organizovaće Online višednevnu stručnu edukaciju za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada. Edukacija će biti održana 27. i 28. oktobra, 3, 4 i 5. novembra 2022. godine.

Na online višednevnoj stručnoj edukaciji koja se tradicionalno organizuje već četvrti put i okuplja stručnjake iz oblasti radnog prava i zarada, naši učesnici će imati priliku da, kao i do sada, steknu nova znanja, kao i da usavrše i upotpune postojeća za obavljanje poslova kod poslodavca u vezi sa primenom ovih propisa.

Svaka od tema edukacije koju prate dosadašnje izmene propisa će biti posebno objašnjena sa izdvojenim terminom za diskusiju, i upotpunjena praktičnim primerima iz prakse sa posebnim osvrtom na sudsku praksu i mišljenja nadležnog ministarstva.

Na edukaciji će učesnici imati priliku da dobiju odgovore na mnoge nedoumice koje se javljaju u primeni radnopravnih propisa, kao što su:

 • tumačenje i pravilna primena odredbi Zakona o radu
 • koji su obavezni elementi ugovora o radu i drugi akti prilikom zasnivanja radnog odnosa;
 • koje sve akte je potrebno da ima poslodavac koji ima više od 10 zaposlenih;
 • kada je moguće zaključiti i za koje poslove ugovore van radnog odnosa kao što su ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju ili ugovor o dopunskom radu i koliko isti mogu da traju;
 • kako ugovoriti zaradu, naknadu troškova i druga primanja zaposlenih;
 • analiza strukture odgovarajuće zarade i razlike između pojedinih delova zarade, rokovi za isplatu, dostavljanje obračuna zarade i naknade zarade;
 • kako organizovati radno vreme zaposlenih poštujući ograničenja o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, u kojim rokovima omogućiti zaposlenima da koriste svoj godišnji odmor iz tekuće i prošle godine sa posebnim osvrtom na Zaključak Vlade 05 broj 131-2240/2022 o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da produže rokove za korišćenje godišnjeg odmora;
 • na koji način zakonito otkazati ugovor o radu i sprovesti otkaznu proceduru kako bi se izbegli potencijalni sudski sporovi koji poslodavcu mogu prouzrokovati velike troškove;
 • koja su to primanja zaposlenog koja je poslodavac u obavezi da isplati nakon prestanka radnog odnosa;
 • kako organizovati rad na daljinu i od kuće i obezbediti bezbedne i zdrave uslove rada tokom trajanja pandemije zarazne bolesti COVID-19 i regulisati odsustvo zaposlenih u tom periodu;
 • šta je mobing i kako se manifestuje, šta ne može biti predmet mobinga, koji je postupak procesuiranja mobinga i kako se utvrđuje zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja;
 • mnoga druga pitanja koja izazivaju dileme a tiču se oblasti radnopravnih odnosa koja je živa i dinamična i koju prate česte izmene zakonskih propisa.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će svakako usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da izradi sve normativne akte iz oblasti radnih odnosa:

 • u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa - ugovore o radu odnosno ugovore o angažovanju van radnog odnosa kao i druge akte koji se dostavljaju zaposlenom prilikom zasnivanja radnog odnosa;
 • u vezi izmene ugovora o radu - izradi ponudu i aneks ugovora o radu;
 • u vezi sa opštim aktima poslodavca - izradi pravilnik o radu i kolektivni ugovor i implementira odredbe o zaradi, naknadi zarade, naknadi troškova i drugih primanja u ove akte poslodavca, izradi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; organizuje radno vreme kod poslodavca u okviru zakonskih ograničenja, poštujući odredbe Zakona o radu o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, utvrdi prava i obaveze zaposlenih kod rada sa nepunim radnim vremenom, razgraniči u praksi institut dežurstva i pripravnosti, procenjuje kada su se stekli zakonski uslovi za uvođenje prekovremenog rada ili preraspodele radnog vremena, vrši organizaciju noćnog i smenskog rada naročito kod posebne kategorije zaposlenih;
 • u vezi sa godišnjim odmorom - utvrđuje dužinu i trajanje, period korišćenja i da donosi rešenja o korišćenju godišnjeg odmora, utvrdi slučajeve kada se zaposlenom može odobriti plaćeno i neplaćeno odsustvo u skladu sa njihovom svrhom, vrši obračun zarade i naknade zarade za zaposlene, isplaćuje zaradu u zakonom propisanom roku i dostavlja obračun, savetuje u kreiranju sistema zarada i drugih naknada i stimulacija;
 • u vezi sa prestankom radnog odnosa - opredeli optimalni otkazni razlog, sprovede otkazni postupak i izradi sve vrste odluka poslodavca u vezi sa prestankom radnog odnosa, uredno dostavi ove akte zaposlenima, izradi kompletnu dokumentaciju u otkaznom postupku;
 • zakonito procesuira mobing u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu zlostavljanja na radu zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica itd.

Edukacija je namenjena svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti radnog prava, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa.

Od tema izdvajamo:

1. dan

- Uslovi za zasnivanje radnog odnosa, obavezni elementi ugovora o radu, izrada opštih akata kod poslodavca, rad van radnog odnosa, pravo na zaradu i naknadu troškova zaposlenih; pojam radnog vremena, puno, nepuno i skraćeno radno vreme, raspored radnog vremena, prekovremeni rad, preraspodela radnog vremena, odmori i odsustva (plaćena i neplaćena).

2. dan

- Godišnji odmor i zakonski rokovi za korišćenje istog sa osvrtom na novi zaključak Vlade kojim se produžavaju rokovi; zarada, druga primanja sa karakterom zarade, naknada troškova zaposlenih sa osvrtom na poreski tretman.

3. dan

- Sprečavanje zlostavljanja na radu, prepoznavanje, procesuiranje i sankcionisanje mobinga, posredovanje kod poslodavca i utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja, ukazivanje na aktuelnu sudsku praksu.

4. dan

- Prestanak radnog odnosa, procedura otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, rešavanje radnih sporova, ukazivanje na aktuelnu sudsku praksu; primanja zaposlenih nakon prestanka radnog odnosa (klauzula zabrane konkurencije, naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor, otpremnina)

5. dan

- Provera stečenog znanja i dodela uverenja o uspešno savladanoj edukaciji.

Predavači:

 • Prof. dr Mario Reljanović - naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu
 • Prof. dr Bojan Urdarević - profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
 • Dr Bojan Božović - sudija Višeg suda u Novom Sadu
 • Olga Kićanović Vučković - direktor Fides centra za radno pravo i ljudske resurse i pravni konsultant u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu
 • Marija Torlak - odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor” i rukovodilac grupe za zarade
 • Aleksandra Vasić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za radne odnose stručnog časopisa “Pravo u privredi”
 • Suzana Kostić - odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”

Detaljne informacije o edukaciji (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici „Online višednevna stručna edukacija za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 13.09.2022.