Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

BUDŽETSKA INSPEKCIJSKA KONTROLA: Paragraf organizuje vebinar 15. oktobra 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Budžetska inspekcijska kontrola", 15. oktobra 2020. godine.

Vebinar je namenjen zaposlenima u Republičkoj budžetskoj inspekciji i službama budžetske inspekcije Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, jedinicama lokalne samouprave, direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i drugim korisnicima javnih sredstava.

Vebinar daje detaljan prikaz postupka budžetske inspekcijske kontrole, od iniciranja i pripreme kontrole, njenog sprovođenja do odlučivanja i upravnih mera, odnosno iniciranja kaznenih postupaka prema Zakonu o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), Uredbi o radu i ovlašćenjima budžetske inspekcije i odlukama jedinica lokalne samouprave, Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), kao i Metodologijom rada budžetske inspekcije.

Učesnici će imati prilike da se upoznaju sa inspekcijskim nadzorom i sa stanovišta korisnika javnih sredstava i drugih kontrolisanih subjekata u delu pripreme podataka i izveštaja, obrade kontrolnih lista, kao i sa najčešćim greškama i nepravilnostima određenih segmenata poslovanja koji su predmet kontrole.

Polaznici vebinara će se detaljno upoznati sa tokom postupka budžetske inspekcijske kontrole, pravima i obavezama kontrolisanih subjekata u postupku, ovlašćenjima i dužnostima budžetskih inspektora, kao i sa najčešćim greškama i nepravilnostima u radu kontrolisanih subjekata.

Pravovremenim i celovitim informisanjem korisnici će razumeti tok, korake i ishode budžetske inspekcijske kontrole i biti spremni da zakonito i aktivno učestvuju u postupku radi vršenja svojih ovlašćenja, odnosno ostvarenja i zaštite svojih prava.

Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara.

Teme vebinara:

Postupak budžetske inspekcijske kontrole

  • Iniciranje i priprema kontrole
  • Sprovođenje kontrole
  • Odlučivanje i upravne mere
  • Iniciranje kaznenih postupaka

Budžetska inspekcija sa stanovišta kontrolisanih subjekata

  • Obaveze korisnika javnih sredstava prilikom budžetske inspekcijske kontrole
  • Kontrolne liste budžetske inspekcije
  • Najčešće greške i nepravilnosti u radu kontrolisanih subjekata

Predavači:

  • Milan Stefanović- pravni savetnik u oblasti nadzora i kontrole
  • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Budžetska inspekcijska kontrola"

Izvor: Redakcija, 13.09.2020.