Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: Rok za preregistraciju trofejnog oružja istekao je 5. marta 2017. godine. Ako su građani iz opravdanih razloga bili sprečeni da blagovremeno podnesu zahtev, Ministarstvo unutrašnjih poslova će uz uvažavanje navedenih razloga sprovesti postupak registracije i po zahtevima predatim nakon tog datuma


Iako je ranije najavljeni rok za preregistraciju trofejnog oružja istekao 5. marta, iz MUP-a Srbije navode se da će građani koji poseduju takvo oružje moći to da učine i u narednom periodu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova zadovoljno je odzivom građana za preregistraciju trofejnog oružja. Ako su građani iz opravdanih razloga bili sprečeni da blagovremeno podnesu zahtev, Ministarstvo unutrašnjih poslova će uz uvažavanje navedenih razloga sprovesti postupak registracije i po zahtevima predatim nakon 5. marta 2017. godine – naglašavaju nadležni iz MUP-a.

Oni podsećaju da novi Zakon o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015 - dalje: Zakon) ne predviđa kategoriju trofejnog oružja i stoga je potrebno da vlasnici, u skladu sa njihovom željom i kategorijom oružja, podnesu zahtev za njegovu preregistraciju ili da ga prodaju, poklone, onesposobe i predaju bez naknade u korist države.

Vlasnici trofejnog oružja imaju mogućnost da ga registruju na oružni list, a u smislu novog Zakona, preregistracija trofejnog oružja podrazumeva i da osobe koje poseduju ovu vrstu oružja mogu da ga prijave i kao staro oružje, ako isto ima istorijsku vrednost ili je proizvedeno pre 1900. godine– navode iz MUP-a.

Vlasnici trofejnog oružja imaju mogućnost da ga registruju na oružni list, ali samo ako ispunjavaju uslove koji važe i za druge potencijalne vlasnike oružja. Između ostalog, ti uslovi su da nisu osuđivani za teža krivična dela, da nisu prekršajno kažnjavani u poslednje četiri godine, kao i "da svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir".

Vlasnici trofejnog oružja mogu podneti zahtev za izdavanje oružnog lista u policijskoj upravi ili policijskoj stanici prema mestu prebivališta.

U slučaju onesposobljavanja trofejnog oružja, ili posedovanja oružja koje je definisano kao staro, podnosi se zahtev nadležnom organu ovog Ministarstva za prijavu oružja iz kategorije Ce.

Po Zakonu onesposobljeno oružje je vatreno oružje čiji su svi osnovni delovi trajno prepravljeni tako da se iz njega ne može ispaliti bojevi metak. Potvrdu o onesposobljavanju oružja izdaju pravna lica i preduzetnici ovlašćeni za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja i za proizvodnju oružja, kao i ovlašćeni serviseri. Vlasnik oružja dužan je da trajno onesposobljeno oružje prijavi nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja – navode iz MUP-a.

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015)

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zamena isprava

Član 50

Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom.

Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju oružje bez naknade u korist Republike Srbije.

Fizička lica koja imaju izdat oružni list sa pravom korišćenja lovačkog oružja sa neolučenim cevima, dužna su u roku od šest meseci od dana početka primene ovog zakona da predaju navedenu ispravu nadležnom organu.

Izvor: Vebsajt Politika, Milan Galović, 12.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija