Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: MINISTARSTVO PRAVDE, PUTEM JAVNOG KONKURSA, DELI 2,8 MILIONA EVRA PRIKUPLJENIH PRIMENOM NAčELA OPURTUNITETA. PRAVO UčEšćA IMAJU SVI NOSIOCI PROJEKTA IZ OBLASTI JAVNOG INTERESA - ZDRAVSTVO, KULTURA, PROSVETA, HUMANITARNI RAD, KOJI ćE SE REALIZOVATI U 2016. GODINI


Ministarstvo pravde spremilo je 351.509.000 dinara, odnosno 2,86 miliona evra, koje će podeliti putem javnog kunkursa. Reč je o novcu koji je prikupljen primenom načela oportuniteta, odnosno, novcu prikupljenim po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Kako je dalje predviđeno članom 283 Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) novčana sredstva prikpljena na ovaj način dodeljuju se humanitarnim organizacijama, fondovima, javnim ustanovama ili drugim pravnim ili fizičkim licima, po sprovedenom javnom konkursu, koji raspisuje ministarstvo nadležno sa poslove pravosuđa, a sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove pravosuđa. Odluku o raspodeli sredstava donosi Vlada Republike Srbije.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju svi nosioci projekta iz oblasti javnog interesa - zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad, koji će se realizovati u 2016. godini.

Svi koji su zainteresovani da učestvuju na pomenutom konkursu potrebno je da popune prijavu, koja će, zajedno sa ostalim pojedinostima konkursa, uskoro biti objavljena na sajtu Ministarstva pravde. Posle donošenja rešenja Vlade Republike Srbije o dodeli sredstava, lice koje Vlada odredi zaključuje ugovor sa podnosiocem kome su dodeljena sredstva.

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014)

Odlaganje krivičnog gonjenja

Član 283

Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza:

1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu;

2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe;

3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;

4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja;

5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;

6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja;

7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

U naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja javni tužilac će odrediti rok u kojem osumnjičeni mora izvršiti preuzete obaveze, s tim da rok ne može biti duži od godinu dana. Nadzor nad izvršenjem obaveza obavlja poverenik iz organa uprave nadležnog za poslove izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Ako osumnjičeni u roku izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će rešenjem odbaciti krivičnu prijavu i o tome obavestiti oštećenog, a odredba člana 51. stav 2. zakonika neće se primenjivati.

Sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana dodeljuju se humanitarnim organizacijama, fondovima, javnim ustanovama ili drugim pravnim ili fizičkim licima, po sprovedenom javnom konkursu, koji raspisuje ministarstvo nadležno sa poslove pravosuđa.

Javni konkurs iz stava 4. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Izuzetno od st. 4. i 5. ovog člana komisija može, na zahtev fizičkog lica, bez sprovođenja javnog konkursa, predložiti da se sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana dodele radi lečenja deteta u inostranstvu, ako sredstva za lečenje nisu obezbeđena u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Sprovođenje javnog konkursa, kriterijumi za raspodelu sredstava, sastav i način rada komisije uređuju se aktom ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Odluku o raspodeli sredstava iz stava 1. tačka 2) ovog člana donosi Vlada.

Izvor: Vebsajt Blic, 11.03.2016.
Naslov: Redakcija