Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: SAVEZ SAMOSTALNIH SIDNIKATA SRBIJE PODNOSI INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI čLANA 8. ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUćIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAšTITI, JER SMATRAJU DA NIJE U SKLADU SA ZAKONOM O RADU


Primena Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015) počela je 13. januara 2016. godine, a ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poručio je da će taj propis po prvi put omogućiti da se zna gde i koliko naših ljudi radi van Srbije i kako im se može pomoći.

Zakon će omogućiti da se po prvi put zna koliko radnika radi u inostranstvu, gde rade, ko ih je poslao na rad, na kojim su poslovima angažovani, šta za to dobijaju... Zakon neće moći da spreči brojne tragedije, ali nudi zakonodavni okvir koji će, ako ga se radnici i poslodavci budu pridržavali, omogićiti da bezbednost naših radnika u inostranstvu bude znatno povećana.

Ministar je objasnio i da će u primeni Zakona biti angažovane brojne inspekcije, inspekcija rada, zaštite i bezbednosti na radu, do diplomatsko konzulatrnih predstavništava.

"Ne možemo u potpunosti da zaštitimo našeg radnika u drugoj zemlji, gde važe drugi zakoni, ali u našoj zemlji možemo da kontrolišemo uslove pod kojima on odlazi, da li su ti uslovi ispunjeni i da proveravamo da li su odredbe iz ugovora ispoštovane", rekao je ministar.

On je apelovao na radnike i poslodavce da veruju državi i da prijavljuju radnike pre odlaska, jer država ne može da im pomogne, ukoliko ne zna gde su i zašto otišli.

"Ovim Zakonom je ukinuto nepotrebno administriranje, uveden je jedan obrazac koji poslodavac popunjava. Nema više potpisivanja ugovora ili aneksa ugovora u avionu, autobusu, kad se pređe granica...svi podaci će morati da budu poznati ovde, i na osnovu njih će se radnik odlučivati da li nešto hoće ili neće", ukazao je ministar.

Zakonom su predviđene kazne za poslodavce koji ne prijavi državi da šalje radnike u inostranstvo, od 60.000 do dva miliona dinara.

Predstavnici radnika nisu, međutim, u potpunosti zadovoljni Zakonom, pa potpredsednik Saveza samostalnih sidnikata Srbije, Duško Vuković, najavljuje da će predstavnici tog sindikata uputiti Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti člana 8. Zakona, jer smatraju da nije u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

"Taj član diskriminiše radnike koji idu na rad van zemlje, u odnosu na one koji rade u Srbiji, jer omogućava produžavanje rada na određeno, čime radnik koji ide u inostranstvo može bezgranično da radi na određeno vreme, što to nije dobro", rekao je Vuković.

On je izrazio očekivanje da će državni organi sprovoditi Zakon i kontrolisati poslodavce da li prijavljuju radnike koji idu na rad u inostranstvo.

"To je i glavni problem, da država ima mehanizme da kontroliše i sankcioniše poslodavce, koji često u tranzicionim vremenima posmatraju radnike kao robu", rekao je Vuković.

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)

Član 8

Poslodavac na privremeni rad u inostranstvo može da uputi samo zaposlene na neodređeno vreme.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poslodavac može da uputi na privremeni rad u inostranstvo, zaposlenog na određeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, s tim što se vreme provedeno na privremenom radu u inostranstvu ne računa u zakonsko ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme.

Upućivanje u inostranstvo iz stava 2. ovog člana ne može da traje duže od vremena za koje je zaključen ugovor o radu. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov. Redakcija