Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI: CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA OBJAVIO UPUTSTVO ZA POSLODAVCE U VEZI SA IZDAVANJEM UVERENJA U VEZI SA UPUćIVANJEM ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO


Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja objavio je uputstvo za poslodavce u vezi člana 12. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 - dalje: Zakon) kao i u vezi dobijanja Uverenja iz Jedinstvene baze Centralnog registra, koje je potrebno dostaviti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona.

I. U skladu sa članom12. Zakona i članom 11. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014) poslodavac je dužan da za zaposlenog upućenog na rad izvrši promenu osnova osiguranja. Promena osnova osiguranja vrši se podnošenjem prijave, odnosno odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja u roku od tri radna dana i to na sledeći način:

  • zaposleni koji se upućuje na privremeni rad u inostranstvo odjavljuje se sa osnova osiguranja - šifra osnova 101 - lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, kod preduzetnika, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i civilna lica zaposlena u Vojsci, vojnim jedinicama ili vojnim ustanovama. Odjava sa osiguranja sprovodi se sa osnovom prestanka osiguranja šifre osnova 43 - danom promene osnova osiguranja (dan koji prethodi danu upućivanja). Nakon sprovedene odjave, sa prvim narednim danom (dan upućivanja), podnosi se prijava na osiguranje na novi osnov osiguranja - šifra osnova 109 - lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koji obavlja delatnost ili usluge u instranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Prilikom popunjavanja polja Jedinstvene prijave na osiguranje za zaposlenog koji se upućuje na privremeni rad u inostranstvo, na osnov osiguranja - šifra osnova 109 postupiti po sledećem uputstvu:

- U polje 9. Državljanstvo - upisati državu u koju se zaposleni upućuje;

- U polje 19.a Trajanje - obavezno upisati period na koji se zaposleni upućuje u inostranstvo u mesecima (uvek vršiti zaokruživanje na veće/manje.....)

  • ukoliko su zaposleni obavezno osigurani u državi u kojoj se obavlja rad, na osnovu propisa zemlje u koju se zaposleni upućuju ili na osnovu međunarodnog ugovora, zaposleni se odjavljuje sa osnova osiguranja - šifra osnova 101 i to sa osnovom prestanka osiguranja - mirovanje radnog odnosa zbog upućivanja na privremeni rad u inostranstvo - šifra osnova prestanka 46.
  • danom povratka upućenog zaposlenog sa privremenog rada u inostranstvo neophodno je izvršiti odjavu sa osiguranja - šifra osnova 109 - lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koji obavlja delatnost ili usluge u instranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i izvršiti ponovnu prijavu na osiguranje po osnovu - šifra osnova 101 - lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, kod preduzetnika, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i civilna lica zaposlena u Vojsci, vojnim jedinicama ili vojnim ustanovama.
  • danom povratka upućenog zaposlenog sa privremenog rada u inostranstvu koji je odjavljen sa osiguranja po osnovu mirovanja radnog odnosa zbog upućivanja na privremeni rad u inostranstvo neophodno je izvršiti ponovnu prijavu na osiguranje po osnovu - šifra osnova 101 lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, kod preduzetnika, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i civilna lica zaposlena u Vojsci, vojnim jedinicama ili vojnim ustanovama.

II. U skladu sa članom 20. st. 2. i 4. Zakona poslodavac je dužan da u roku od sedam dana od dana upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, odnosno od dana povratka zaposlenog sa privremenog rada u inostranstvo, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dostavi Uverenje iz Jedinstvene baze Centralnog registra o podacima koji su navedeni pod tačkom I. ovog Uputstva.

Skenirani zahtev potrebno je dostaviti na e-mail adresu: uverenja@croso.rs

Zahtev za izdavanje uverenja možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Centralni Registar obaveznog socijalnog osiguranja, 12.01.2016.
Naslov: Redakcija