Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA: PREDSTAVNICI STRUKE IMAJU PRIMEDBE NA ODREDBE KOJIMA SE UREđUJE PROCEDURA PROVERE PREDMETA, UKOLIKO SE NE MOżE SA SIGURNOšćU UTVRDITI DA LI ON ISPUNJAVA PROPISANE ZAHTEVE


U Privrednoj komori Beograda održan je okrugli sto na temu Nacrta Zakona o izmenama i dopuna Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala na kojem su, pored predstavnika Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, učestvovali najveći proizvođači i uvoznici predmeta od dragocenih metala, kao i predstavnici svih udruženja preduzetnika i pravnih lica, koji obavljaju delatnost u vezi predmeta od dragocenih metala.

Na okruglom stolu je ukazano na činjenicu da bi legitimni predstavnici preduzetnika, na koje se Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) odnosi, trebali da budu uključeni u pripremu njegovih izmena i dopuna na način, koji podrazumeva njihovo uključivanje u sastav Projektne radne grupe, pored predstavnika nadležnih organa, u cilju iznalaženja predloga Nacrta zakona, koji će unaprediti ambijet za poslovanje privrednih subjekata.

Predstavnici struke su posebno imali primedbe na stav 4 u članu 18 i novog člana 37, gde se otvaraju mogućnosti različitih zloupotreba, jer bi roba mogla, bez odgovornosti, da se oštećuje i uništava, uzima iz proizvodnih i prodajnih prostora preduzetnika, bez jasno propisane odgovornosti.

Iz tog razloga je na okruglom stolu predložen sastanak legitimnih predstavnika struke i njihovih asocijacija sa ovlašćenim predstavnikom Ministarstva privrede, kako bi procedura donošenje Zakona bila transparentnija i u funkciji privrede.

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Član 8.

U članu 18. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Ukoliko se u toku ispitivanja predmeta ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitaće taj predmet na način koji može zahtevati njegovo oštećenje odnosno uništenje, bez saglasnosti podnosioca zahteva."

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 5, 6. i 7.

Član 12.

Posle člana 37. dodaje se član 37a koji glasi:

"Član37a

Ukoliko lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima u toku vršenja nadzora nad predmetom koji je stavljen na tržište ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve uzeće taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Prilikom uzimanja predmeta iz stava 1. ovog člana proizvođač, uvoznik odnosno zastupnik i drugi privrednii subjekat dužan je da licu ovlašćenom za vršenje nadzora nad predmetima stavi besplatno na raspolaganje taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Uzimanje predmeta i metode ispitivanja koje se koriste kod nadzora nad predmetima moraju da budu u skladu sa odredbama posebnog propisa koji donosi ministar."

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 12.01.2016.
Naslov: Redakcija